Anomalieëncatalogus

Lijsten opgesteld in samenwerking met de sector

Interne lijsten

 


 

 

Aangezien zowel door de spoorwegondernemingen, de infrastructuurbeheerder als de nationale veiligheidsinstantie gelijkaardige controles worden uitgevoerd, heeft de DVIS een initiatief gelanceerd om synergie te creëren tussen de verschillende entiteiten die in België controles uitvoeren op de goederentreinen.

 

Geïnspireerd op de bestaande Zwitserse gestandaardiseerde anomalieëncatalogus, heeft de DVIS besloten om aan de sector een referentiecatalogus met anomalieën ter beschikking te stellen ; deze catalogus is vooraf opgesteld geweest in samenwerking met de betrokken partijen binnen de Belgische spoorwegsector, die hebben deelgenomen aan de werkgroepen die de DVIS omtrent dit thema heeft opgericht.

 

Het doel van de DVIS bestaat erin om de resultaten van de controles, die door al de betrokkenen werden uitgevoerd op de goederentreinen in België, te verzamelen in een leesbaar, transparant en eenduidig formaat en om deze – op anonieme wijze – te delen met de ganse sector.

 

De DVIS gebruikt deze «Belgische catalogus» voor zijn eigen controles en stelt hem ter beschikking van de sector.
De spoorwegondernemingen en Infrabel kunnen beslissen om deze catalogus te gebruiken of om hun eigen referentiesysteem te blijven gebruiken.
We vestigen echter de aandacht op de verschillende voordelen van het gebruik van een geharmoniseerde anomalieëncatalogus.
Bij gebruik van een gestandaardiseerde catalogus garandeert men dat dezelfde gebreken op dezelfde manier zullen worden geëvalueerd door alle controle-entiteiten. Daardoor worden de resultaten van de controles onderling vergelijkbaar en transparanter voor alle deelnemers. Een totaalbeeld van de controles die werden uitgevoerd in België en van het in België bereikte veiligheidsniveau kunnen dan ook gemakkelijker aan de « buitenwereld » voorgesteld worden.


Voor de spoorwegondernemingen biedt deze catalogus ondersteuning bij de vervulling van hun verplichtingen op het gebied van veiligheid, die in het bijzonder beschreven zijn in de VERORDENING (EU) Nr. 1078/2012 VAN DE COMMISSIE van 16 november 2012 betreffende een gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor de controle die moet worden uitgevoerd door met onderhoud belaste entiteiten alsmede door spoorwegondernemingen en infrastructuurbeheerders nadat zij een veiligheidscertificaat of veiligheidsvergunning hebben ontvangen.

 

Deze catalogus bestaat momenteel uit 5 lijsten die de controle van goederentreinen, wagens, wagens voor gevaarlijke goederentractievoertuigen en MERLIN omvatten.
Andere lijsten zullen in de toekomst toegevoegd kunnen worden.

Naast de lijsten opgesteld in samenwerking met de sector gebruikt de DVIS ook interne lijsten, in bijzonder de lijst “ rangeerder en personeel (PDF, 46.99 KB)”. Ter informatie voor de sector is ook deze lijst beschikbaar gesteld.

Deze lijsten zijn niet onveranderbaar. Ze zullen regelmatig worden herzien op basis van de ervaring en de opmerkingen van de sector (te sturen naar info@nsarail.fgov.be).

De vastgestelde onregelmatigheden en nalatigheden worden ingedeeld in de foutklassen 1 tot 5 volgens het model van het GCU en UIC-fiche 471-3. De foutklassen 1 en 2 worden niet in rekening gebracht want ze hebben geen gevolgen voor de veiligheid. De foutklassen 3 tot 5 betekenen :

 

  • Foutklasse 3: kleine fouten
    Fouten die een belangrijke invloed hebben op de geschiktheid voor de dienst of op de exploitatie.
  • Foutklasse 4: grote fouten
    Fouten waardoor de geschiktheid voor de dienst niet langer gewaarborgd is of die een bedreiging kunnen vormen voor de exploitatie of lichamelijk letsel kunnen veroorzaken (rangeerbedienden voor wagens).
  • Foutklasse 5: kritieke fouten
    Fouten die een belangrijke invloed hebben op de veiligheid van de dienst en een ernstig gevaar voor het vervoer met zich meebrengen.