Vervoer van gevaarlijke goederen

Gezien het economisch belang van de chemische industrie, maakt het transport van gevaarlijke goederen een wezenlijk aandeel uit van de goederenstroom in België. Dit transport is onderworpen aan de voorschriften van verschillende internationale verdragen afhankelijk van de vervoersmodus: het RID (spoor), het ADR (weg), het ADN (binnenscheepvaart), de IMDG-code (maritieme scheepvaart) en de Technische instructies van de ICAO (luchtvaart). De bijlagen aan deze verdragen worden om de twee jaar aangepast aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang.

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer is bevoegd voor het spoor-, maritiem- en luchtvaartvervoer van gevaarlijke goederen. Als gevolg van de 6e staatshervorming en de overdracht van bevoegdheden van het federale naar het gewestelijk niveau zijn de verschillende gewesten bevoegd geworden voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) en via de binnenscheepvaart (ADN), daarnaast zijn de gewestelijke bevoegde overheden ook bevoegd geworden voor het opleiden en certificeren van de veiligheidsadviseurs ADR, ADN en RID.

Voor vragen over het ADR of het ADN dient u zich dan ook tot de bevoegde gewestelijke overheidsdiensten te wenden:
ADR: 
- Vlaamse Overheid: 02 553 78 45 of adr@mow.vlaanderen.be
- Brussel Mobiliteit: 0800 94 001 of adr@gob.brussels
- Service Public de Wallonie: 081 33 66 60 of adr.adn@spw.wallonie.be

ADN:
- De Vlaamse Waterweg NV: 0494 170 062 of exploitatie@vlaamsewaterweg.be
- Brussel Mobiliteit: 0800 94 001 of mobiliteit@gob.brussels
- Service Public de Wallonie: 081 33 66 60 of adr.adn@spw.wallonie.be

Een uitzondering hierop zijn de ontplofbare (o.a. klasse 1) en radioactieve stoffen (klasse 7). Hiervoor zijn respectievelijk de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) bevoegd voor het hele land en voor alle vijf transportmodi.
 

Contact

Contacgegevens Bevoegde Overheden RID
FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Directie Veiligheid, Beveiliging en Milieu
Dienst Gevaarlijke Goederen
Tel: 02 277 39 04 of 02 277 30 34

Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen (DVIS)

Tel : 02 277 39 16

Verdeling van de taken tussen de FOD Mobiliteit en Vervoer en DVIS

FOD Mobiliteit en Vervoer

- Reglementering RID

- Erkenning/opvolging controle-instellingen

- Toelatingen RID met multimodaal karakter

- Reglementering TPED

DVIS

- Controles en inspecties

- Nationale afwijkingen

- Multilaterale akkoorden

- Opvolging incidenten

- Toelatingen transport RID

Informatie over ontplofbare stoffen
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene directie Kwaliteit en Veiligheid
Afdeling Controle (inspecties en certificaten)
Tel: 022 77 83 90
Fax: 022 77 54 13
Mail: ctrl.adr@economie.fgov.be 
Centrale Dienst Springstoffen
Tel: 022 77 62 09
Fax: 022 77 54 14
Mail: explo@economie.fgov.be
Informatie over radioactieve stoffen
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
Dienst Invoer en vervoer
Tel: 022 89 21 11
Fax: 022 89 21 12
Mail: transport@fanc.fgov.be

Meer gedetailleerde contactgegevens en contactgegevens voor de andere transportmodi kan u in  het eerste hoofdstuk van ons vademecum RID terugvinden.  Vademecum RID NL 2022 (PDF, 2.36 MB)

02/553 78 45