Controles en Keuringen

Erkende controle-instellingen

Verpakkingen, IBC’s, gasrecipiënten en tanks die gebruikt worden voor het transport van Gevaarlijke Goederen worden gebouwd in overeenstemming met een goedgekeurd prototype en bovendien wordt, door middel van controles op vastgelegde tijdstippen, hun conformiteit met dit prototype nagegaan. De prototypekeuringen, alsook de periodieke en intermediaire controles moeten uitgevoerd worden door erkende instellingen. Volgens het Koninklijk Besluit van 02 november 2017 dient een instelling die erkend wil worden voor het RID in België geaccrediteerd te zijn volgens ISO17025 of ISO17020 voor alle activiteiten waarvoor een erkenning aangevraagd wordt, een rechtspersoon te zijn met exploitatiezetel in België en te voldoen aan de bepalingen opgenomen in het RID. De lijst van  instellingen die erkend zijn voor het RID in België en het type keuringen waarvoor ze bevoegd zijn, zijn terug te vinden in hoofdstuk 3 van het Vademecum RID..

 

Kwaliteitscontrole van (grote) verpakkingen en IBC's

 

Alle verpakkingen, grote verpakkingen en IBC’s die bestemd zijn voor het transport van Gevaarlijke Goederen en die in België geproduceerd worden, moeten voldoen aan de technische voorschriften van het RID en bijlage 2 van het Koninklijk Besluit van 2 november 2017. In deze bijlage worden de voorschriften betreffende de interne inspecties bij de fabrikant weergegeven. De interne inspecties waarvan sprake omvatten de initiële-, fabricage-, en eindcontrole en het optekenen van de resultaten. Samen vormen deze het kwaliteitsborgingsprogramma. Volgens de voorschriften van het Koninklijk Besluit van 2 november 2017 moet dit kwaliteitsborgingsprogramma in overeenstemming zijn met de instructies van de bevoegde overheid en uitgevoerd worden onder toezicht van een erkende instelling. U kan de instructies betreffende het kwaliteitsborgingsprogramma terugvinden in omzendnota TDG38-v.2017.

TDG38v2017

 

Erkenning van normen voor constructie gasflessen en tanks

 

De wetgevingen van de verschillende transportmodi voorzien dat de bevoegde overheden van een land bijkomend normen en technische codes goed kunnen keuren die gebruikt mogen worden voor de constructie van drukrecipiënten en tanks. Voor wat betreft de Belgische bevoegde overheden wordt deze erkenning gedaan door de goedkeuring van omzendnotas 32 en 39. De 5e revisie van omzendnota 32 is sinds 11 September 2019 van toepassing voor de constructie van drukrecipiënten en tanks volgens hoofdstuk 6.8. De 2e revisie van omzendnota 39 is sinds 8 mei 2020 van toepassing voor de constructie van mobiele tanks. Voor wat betreft het RID zijn de erkende normen en technische codes voor de constructie van drukrecipiënten (volgens RID 6.2.5) en tanks (volgens RID 6.8.2.5) erkend door andere RID-verdragsstaten terug te vinden op deze webpagina van het OTIF.

Omzendnota_TDG32rev.5
Omzendnota_TDG39bis


Toepassing van norm EN 13094:2015

 

De Europese norm EN 13094 geeft voorschriften voor het ontwerp en de constructie van metalen tanks die door middel van zwaartekracht gelost worden en bestemd zijn voor het vervoer van stoffen met een dampdruk van ten hoogste 110 kPa (absolute druk) waarvoor een tankcode met letter "G" is gegeven in hoofdstuk 3.2 van het RID. Om te voldoen aan de voorschriften van het RID, dient deze norm op verscheidene punten anders toegepast te worden. De instructies hiervoor zijn terug te vinden op de website van het OTIF via onderstaande link.

Guidelines on how to apply standard EN 13094:2015

 

Administratieve beslissingen TPED

 

Volgens artikel 20 (4) van de TPED en artikel 38 van het KB 13-11-2011, moeten de genotificeerde organismen voor TPED deelnemen aan de activiteiten van de coördinatiegroep van aangemelde instanties (NoBo-groep) en de door deze groep genomen administratieve beslissingen hanteren als algemene richtlijnen. De administratieve beslissingen beantwoorden vragen omtrent interpretatie en toepassing van de TPED-richtlijn en worden slechts gepubliceerd na onderlinge discussie in de NoBo-groep en goedkeuring door de coördinatiegroep van de markttoezichtsautoriteiten (ADCO-groep). Deze administratieve beslissingen stellen aldus de unanieme mening van de NoBo-groep voor en hebben als doel om de consistente toepassing van de TPED binnen de Europese Unie te verzekeren. Deze administratieve beslissingen zijn vrij raadpleegbaar op het online platform van de Europese Commissie via onderstaande link.