Monitoring

Monitoring van spoorinvesteringen

De directie Contracten Openbare Dienst Spoor (CODS) is belast met de monitoring, de opvolging en de controle van de investeringen die in het meerjareninvesteringsplan zijn opgenomen. 

Elk jaar stellen Infrabel en NMBS een jaarlijks investeringsprogramma op. CODS analyseert dit programma en legt het ter goedkeuring voor aan de Minister van Mobiliteit. Het programma kan, op basis van de voortgang van de verschillende projecten, in de loop van het betrokken jaar herzien worden.

Deze directie maakt vier keer per jaar een rapport op voor de Minister met een overzicht van de uitvoering van de investeringsprojecten. 

Basis hiervoor is:
•    de informatie uit de driemaandelijkse rapportering door de vennootschappen 
•    de resultaten van werfbezoeken en uitgavencontroles
•    de contacten met de PMO’s (Project Management Office) van de vennootschappen en/of de program managers. 
Voorts zijn er ook driemaandelijkse overlegvergaderingen met de program managers voor de meest strategische dossiers.