Beheerscontracten tussen de Staat en de overheidsbedrijven Infrabel en de NMBS.

Specificaties voor de nieuwe beheerscontracten

De laatste beheerscontracten tussen de Belgische Staat en Infrabel enerzijds en tussen de Belgische Staat en de NMBS anderzijds werden in 2008 afgesloten voor een periode van vijf jaar. Deze werden verlengd en gewijzigd door vier bijvoegsels aan elk contract en vervolgens, op basis van artikel 5, §3, derde lid, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, verlengd bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract gelden.

 

Het regeerakkoord Decroo voorziet in het afsluiten van nieuwe beheerscontracten met Infrabel en met de NMBS voor een periode van tien jaar.

 

Voordat over toekomstige contracten wordt onderhandeld, is het aan de Staat om de hoofdlijnen van de komende onderhandelingen te bepalen.

 

De specificaties van de opdrachten van openbare dienst hebben tot doel het mogelijk te maken om de onderhandelingen met de twee overheidsbedrijven op te starten en aan te sturen, met het oog op het afsluiten van nieuwe contracten in overeenstemming met de Belgische en Europese wettelijke vereisten.

 

Voor wat betreft de NMBS voldoet het document met specificaties aan de vereisten van Verordening 1370/2007 (EU) betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg, zoals gewijzigd door het 4e Europese spoorwegpakket en meer bepaald het artikel 2bis hiervan.

 

Deze specificaties zijn ook bedoeld ter verduidelijking van de mobiliteitsdoelstellingen van de regering zoals voorgeschreven door de artikelen 162decies en 200 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

 

U vindt ze hieronder :

 Voorafgaande specificaties van de doelstellingen, het voorwerp en de reikwijdte van het contract dat met de NMBS moet worden afgesloten (PDF, 9.93 MB)

 Voorafgaande specificaties van de doelstellingen, het voorwerp en de reikwijdte van het contract dat met Infrabel moet worden afgesloten (PDF, 953.73 KB)

 

Beheerscontracten

De beheerscontracten tussen de Staat en de NMBS-groep (NMBS, Infrabel en NMBS Holding), gewijzigd via vier opeenvolgende bijvoegsels, bestreken oorspronkelijk de periode 2008-2012. Via een mededeling in het Belgisch Staatsblad op 14 december 2012 werden zij van rechtswege verlengd tot op het ogenblik dat nieuwe beheerscontracten in werking treden.

 

Rekening houdend met de hervorming van de NMBS-groep, van kracht sinds 1 januari 2014, werden bij koninklijk besluit van 21 december 2013 de voorlopige regels vastgesteld die als beheerscontract van Infrabel en de (Nieuwe) NMBS gelden.

 

Onderaan deze pagina vindt  u bovengenoemde teksten.  De consolidatie van de beheerscontracten is officieus en beperkt tot het vierde bijvoegsel. Voor de officiële versie van deze teksten verwijzen we naar de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Wetgeving

Rapporten

Rapporten betreffende de openbaredienstverplichtingen  in het kader van de verordening 1370/2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg :

 

De rapporten die de andere Belgische bevoegde instanties overeenkomstig Verordening 1370/2007 hebben gepubliceerd, zijn te vinden op de volgende links: