Belgische maatregelen

De eerste reeks maatregelen met betrekking tot het behoud van de continuïteit van het spoorvervoer werd op 18 mei 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het doel van deze wet is om de continuïteit van het spoorvervoer te handhaven door te werken aan verschillende kwesties.

 

Daarom zijn er verschillende maatregelen genomen:

 1° om de veiligheidsinstantie (DVIS) toe te staan de periode van 4 maanden waarin zij haar beslissingen moet nemen, voor een beperkte periode te verlengen;

 2° de NMBS toe te staan gedurende een beperkte periode aankondigingen te doen in het Frans, Nederlands, Duits en Engels aan de reizigers en aan iedereen die in de stations aanwezig is;

 3° om gedurende een beperkte periode de geldigheid te waarborgen van verschillende vergunningen die nodig zijn voor de goede werking van de spoorwegsector, zoals vergunningen van spoorwegondernemingen, vergunningen en certificaten voor treinbestuurders, certificaten voor treinpersoneel en ander veiligheidspersoneel, veiligheidscertificaten van spoorwegondernemingen, ... ;

 4° te voorzien in afwijkingen van de principes van het capaciteitsbeheer om de bevoorrading te verzekeren ;

 5° te voorzien in de mogelijkheid om af te wijken van de regels inzake opeenvolgende dagelijkse rusttijden voor treinbestuurders die grensoverschrijdende diensten verrichten.

Wet van 7 mei 2020 om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer (I)

 

 

De tweede reeks maatregelen met betrekking tot het behoud van de continuïteit van het spoorvervoer werd op 8 juni 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het doel van deze wet is om de subsidieregeling voor het verspreid vervoer en het gecombineerd vervoer te verlengen voor het jaar 2021.

 Wet van 20 mei 2020 om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer (II)

 

 

Het koninklijk besluit van 11 juni 2020 houdende maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer werd op 19 juni 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het doel van dit koninklijk besluit is om te waarborgen dat de attesten van technische keuring van rollend materieel voor dewelke de periodieke keuringen moesten maar niet konden plaatsvinden tussen 15 maart 2020 en 30 september 2020 geldig blijven tot en met het ogenblik waarop de keuringen zijn uitgevoerd en uiterlijk tot en met 31 maart 2021.

Koninklijk besluit van 10 januari 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2020 houdende maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARSCoV-2 inzake spoorvervoer.

In het kader van de tweede golf van de pandemie als gevolg van het coronavirus dienden de maatregelen voorzien in het koninklijk besluit van 11 juni 2020 te worden verlengd.

Het koninklijk besluit van 10 januari 2021 heeft het koninklijk besluit van 11 juni 2020 gewijzigd door bijkomend te voorzien dat de attesten van technische keuring van rollend materieel voor dewelke de periodieke keuringen moesten maar niet konden plaatsvinden tussen 1 oktober 2020 en 31 maart 2021 geldig blijven tot en met het ogenblik waarop de periodieke keuringen zijn uitgevoerd en uiterlijk tot en met 1 juli 2021.

Geconsolideerde versie van het koninklijk besluit van 11 juni 2020

 

 

Deze verschillende regelgevende maatregelen zijn aangevuld met een protocol betreffende maatregelen ingevoerd door de spoorwegsector in het kader van de COVID-19-pandemie. Dit protocol is op 9 mei 2022 door minister Gilkinet opgeheven.

 

 

Zoals beslist door het Overlegcomité van 20 mei 2022, is het dragen van een mondmasker niet langer verplicht op de trein. De mondmaskerplicht werd opgeheven bij koninklijk besluit van 20 mei 2022. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/05/20/2022020914/justel

 

 

Meer informatie? info@mobilit.fgov.be