Vervoerbare drukapparatuur TPED

Changed
01/12/2023

Gevaarlijke goederen worden vervoerd in specifieke verpakkingen en tanks, afhankelijk van de vervoerde stoffen. Gasflessen en andere drukrecipiënten of tanks onder druk vallen, naast het RID en het ADR, ook onder een specifieke reglementering, de TPED

Als gevolg van de zesde staatshervorming is de verdeling van de bevoegdheden met betrekking tot TPED gewijzigd. De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer is verantwoordelijk voor het spoorweggedeelte (RID) van de TPED en de gewesten voor het weggedeelte (ADR) en het binnenvaartgedeelte (ADN). 

Wat is de TPED? 

TPED staat voor Transportable Pressure Equipment Directive (richtlijn betreffende vervoerbare drukapparatuur). Het gaat om de Europese Richtlijn 2010/35/EU, die betrekking heeft op het in de handel brengen in Europa van vervoerbare drukapparatuur, zoals gasflessen en andere drukrecipiënten of -tanks, met inbegrip van hun kleppen en ander toebehoren. Deze apparatuur is bestemd voor het vervoer van gassen en zes andere producten (opgesomd in bijlage I van het KB van 13/11/2011). 

Wat zijn de doelstellingen van de richtlijn? 

Het doel is te zorgen voor een veilig gebruik van dergelijke apparatuur zonder de vrije markteconomie van de Europese Unie in gevaar te brengen.

Waarover handelt deze richtlijn? 

De TPED regelt onder meer: 

  • de voorwaarden voor de erkenning en de aanmelding van controle-instellingen, die instaan voor het evalueren of  de vervoerbare drukapparatuur voldoet aan de eisen van de TPED.  
  • het π-merkteken dat wordt aangebracht op vervoerbare drukapparatuur die voldoet aan de eisen van de TPED.
  • de verplichtingen van de partijen die betrokken zijn bij het in de handel brengen van de apparatuur (fabrikant, importeur, distributeur) en het gebruik ervan (eigenaar, exploitant); 
  • markttoezicht door de toezichthoudende overheden; 
  • de uitwisseling van informatie over markttoezicht tussen de lidstaten onderling en met de Europese Commissie. 

Wat is de omzetting ervan in de Belgische wetgeving? 

De TPED-richtlijn werd in Belgisch recht omgezet door het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur. 

Aangemelde controle-instellingen 

Gasflessen en andere drukrecipiënten of -tanks worden onderworpen aan conformiteitsbeoordelingen en controles door controle-instellingen die voor de TPED zijn aangemeld in de NANDO-databank. Belgische instellingen die deze taken wensen uit te voeren, moeten voldoen aan de erkenningsvoorwaarden van het koninklijk besluit van 13 november 2011. Voor het spoorweggedeelte van het TPED dient deze aanvraag te worden gericht aan: 

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directoraat-Generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid 
Directie Veiligheid, Beveiliging en Milieu - Dienst Gevaarlijke Goederen 
E-mail: rid-tped@mobilit.fgov.be  

Welke controle-instanties zijn in België aangemeld? 

In België zijn vier instanties aangemeld  voor de TPED. De volledige contactgegevens van deze instanties zijn te vinden in het vademecum RID en TPED

De NANDO-databank  

In het kader van de interne Europese markt melden de lidstaten de instanties voor de evaluatie van de conformiteit en de controle van de vervoerbare drukapparatuur aan in de Europese databank NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). 

Registratie in deze databank houdt in dat: 

  • de aangemelde controle-instanties hun activiteiten in de gehele Europese Unie kunnen uitoefenen; 
  • wanneer een gasrecipiënt door een aangemelde controle-instantie is goedgekeurd, deze vrij kan circuleren in de hele Europese Unie.  

Op de website van de Europese Commissie kunt u zien welke aangemelde instanties in de NANDO-databank zijn opgenomen.  

Administratieve beslissingen 

Om een consistente toepassing van de TPED in de Europese Unie te waarborgen, bespreekt de coördinatiegroep van aangemelde instanties (NoBo-groep) aangelegenheden in verband met de interpretatie en toepassing van de TPED en stelt zij administratieve beslissingen op. Na goedkeuring door de coördinatiegroep van de markttoezichtsautoriteiten (ADCO-groep) worden deze administratieve beslissingen bekendgemaakt. De genotificeerde of aangemelde instanties zijn verplicht deze administratieve beslissingen als richtlijn toe te passen. 

De administratieve beslissingen zijn beschikbaar op het platform van de Europese Commissie. 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-Generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Directie Veiligheid, Beveiliging en Milieu
Dienst Gevaarlijke Goederen  
Vooruitgangstraat  56  
1210 Brussel

E-mail : rid-tped@mobilit.fgov.be