Reglementering RID

Changed
26/02/2024

Het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor kan risico's inhouden voor de gezondheid, de veiligheid, eigendommen en het milieu. Het reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor- of RID - is bedoeld om deze risico's te beperken.
 

Wat is het RID? 

Het RID – Règlement relatif au transport international ferroviaire de marchandises dangereuses- is aanhangsel C van het COTIF. Het RID regelt het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen. In dit reglement worden de volgende thema's behandeld.

 • De voorschriften voor:
  • de classificatie van gevaarlijke goederen;
  •  de constructie van verpakkingen en tanks en de keuringen die zij moeten ondergaan;
  • het gebruik van verpakkingen en tanks; 
  • etikettering en signalisatie; 
  • verzendingsprocedures; 
  • veiligheid.  
 • De rollen en verplichtingen van de verschillende actoren in het proces van het vervoer van gevaarlijke goederen. 
 • De verplichtingen inzake opleiding van personen die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke goederen en veiligheidsadviseurs. 

Actualisering 

Om de twee jaar wordt het RID geactualiseerd aan de hand van de laatste wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen op het gebied van vervoer van gevaarlijke goederen. Een nieuwe versie treed in voege vanaf 1 januari. Er is echter een overgangsperiode voorzien waardoor de vorige versie van het RID nog een half jaar mag toegepast worden. Vanaf 1 januari 2023 treedt het RID2023 in voege. De vorige versie van het RID trad in voegde op 1 januari 2021 en mocht toegepast worden t.e.m. 31 juni 2023.

RID 2021

RID 2023

T.e.m. 30 juni 2023 Vanaf 1 januari 2023
00_RID_2021_INLEIDING 00_RID_2023_INLEIDING
01_RID_2021_DEEL_1 01_RID_2023_DEEL_1
02_RID_2021_DEEL_2 02_RID_2023_DEEL_2
03_RID_2021_DEEL_3 03_RID_2023_DEEL_3
03A_RID_2021_TABEL_A 03A_RID_2023_TABEL_A
03B_RID_2021_TABEL_B 03B_RID_2023_TABEL_B
04_RID_2021_DEEL_4 04_RID_2023_DEEL_4
05_RID_2021_DEEL_5 05_RID_2023_DEEL_5
06_RID_2021_DEEL_6 06_RID_2023_DEEL_6
07_RID_2021_DEEL_7 07_RID_2023_DEEL_7
08_Niet-officieel_deel_RID_2021 08_Niet-officieel_deel_RID_2023

Indien u het RID 2023 in het Engels, Frans of Duits wenst te raadplegen, kunt u terecht op de website van de OTIF.
 

Welke wetgeving is van toepassing op het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor? 

Het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor in België is geregeld in verschillende wetteksten:

 • Het RID.
 • De Europese richtlijn 2008/68/EG betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land.
  Deze richtlijn (2008/68/EG) maakt het RID ook verplicht voor binnenlands verkeer in de EU-lidstaten. 
 • Het koninklijk besluit van 24 januari 2024 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen, dat de omzetting in Belgisch recht is van de bovenstaande Europese richtlijn. U kan dit koninklijk besluit en haar bijlagen hieronder downloaden.
  KB RID 2024
  KB RID 2024 - bijlagen

Schriftelijke richtlijnen  

De schriftelijke richtlijnen zijn de instructies die tijdens een vervoer van gevaarlijke goederen in de cabine van de bestuurder aanwezig moeten zijn. Deze richtlijnen zijn een hulpmiddel in geval van nood en moeten vóór het vertrek door de treinbestuurder worden geraadpleegd. De schriftelijke richtlijnen moeten worden opgesteld zoals voorgeschreven in paragraaf 5.4.3.4 van het RID en in kleur beschikbaar zijn. Ze zijn eveneens toegankelijk in de rubriek voorbehouden voor professionelen op de website van Infrabel en in de app "RID Infrabel". 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-Generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Directie Veiligheid, Beveiliging en Milieu
Dienst Gevaarlijke Goederen  
Vooruitgangstraat  56  
1210 Brussel

E-mail : rid-tped@mobilit.fgov.be