Meldingen en rapportagevereisten

Changed
01/12/2023

In het kader van het vervoer van gevaarlijke goederen verplicht de geldende wetgeving de betrokkenen om rapporten en meldingen op te stellen.

Rapporten 

Ongevalsrapport: 

Bij een ernstig ongeval of incident met gevaarlijke goederen vult het bedrijf een ongevalsrapport in overeenkomstig afdeling 1.8.5 van het RID. Dit rapport moet binnen een maand na het ongeval bij de bevoegde overheid worden ingediend. De bevoegde overheden zijn :

  • het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) in het geval van radioactieve stoffen;  
  • FOD Economie in het geval van ontplofbare stoffen; 
  • De Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS)  en het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor (OOIS) voor de andere gevaarlijke goederen

Het jaarverslag: 

Zoals bepaald in het RID (paragraaf 1.8.3.1) moet "Elke onderneming waarvan de activiteiten de verzending of het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, of de met dit vervoer samenhangende verpakkings-, laad-, vul- of loswerkzaamheden omvatten, een of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen aanwijzen". Deze ondernemingen zijn ook verplicht een jaarverslag op te stellen. 

Dit jaarverslag voldoet aan de criteria van artikel 17/1§4 van het koninklijk besluit van 2 november 2017, d.w.z. het: 

  • bevat ten minste de gegevens vermeld in bijlage 1/1 van het koninklijk besluit van 2 november 2017; 
  • wordt uiterlijk op 31 maart van het volgende jaar opgesteld en;  
  • is op verzoek beschikbaar voor DVIS of de Inspectiedienst Beveiliging. 

Aanmeldingen  

Aanmelden van RID-veiligheidsadviseurs 

In het kader van het spoorvervoer van andere gevaarlijke goederen dan ontplofbare en radioactieve stoffen , moet elke onderneming die wettelijk verplicht is een of meer RID-veiligheidsadviseurs aan te stellen, de informatie over haar veiligheidsadviseurs ook meedelen aan de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS). 

Deze aanmelding  voldoet aan de criteria van artikel 17/1, 1e lid, van het koninklijk besluit van 2 november 2017 en bevat de volgende gegevens:  

de naam, de voornamen en de nationaliteit van de veiligheidsadviseur; 

  • het adres van de vestiging of vestigingen waar hij zijn activiteit in dienst van de onderneming uitoefent; 
  • de aard van zijn juridische band  met de onderneming; 
  • een kopie van het scholingscertificaat voor het spoorvervoer. 

Wanneer bij de onderneming een veiligheidsadviseur zijn functie niet langer uitoefent, deelt die onderneming dit zonder uitstel aan DVIS mee. Indien u de gegevens van de RID-veiligheidsadviseurs van uw bedrijf wenst te aan te melden of te wijzigen, kunt u contact opnemen met DVIS op het volgende e-mailadres: rid@nsarail.fgov.be 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-Generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Directie Veiligheid, Beveiliging en Milieu
Dienst Gevaarlijke Goederen  
Vooruitgangstraat  56  
1210 Brussel

E-mail : rid-tped@mobilit.fgov.be