Erkende controle instellingen RID

Changed
01/12/2023

Om de veiligheid tijdens het transport maximaal te garanderen, worden gevaarlijke goederen vervoerd in geschikte houders zoals:

  • verpakkingen;
  • grote recipiënten voor losgestort vervoer of IBC's;
  • gasrecipiënten;
  • tanks ;
  • containers voor losgestort vervoer. 

Elke houder moet aan specifieke kenmerken voldoen en de in het RID omschreven controles en keuringen ondergaan. Deze controles en keuringen worden uitgevoerd door of onder toezicht van erkende controle-instellingen

Wat zijn de activiteiten waarvoor controle-instellingen erkend zijn? 

Elke verpakking, gasrecipiënt of tank wordt gebouwd op basis van een prototype. Dat prototype moet voldoen aan de eisen van het RID en goedgekeurd zijn door een controle-instelling. Om ervoor te zorgen dat de houders overeenkomstig dit prototype worden vervaardigd, zijn de controle-instellingen belast met het toezicht op het fabricageproces.  

Bovendien moeten bepaalde houders , zoals gasflessen, bepaalde soorten IBC's en tanks, periodieke controles of keuringen ondergaan om ervoor te zorgen dat zij gedurende hun hele levensduur aan het RID voldoen. Dit omvat bijvoorbeeld het onder druk brengen van tanks of controles op lekdichtheid. Deze controles en keuringen worden eveneens uitgevoerd door de erkende controle-instellingen. 

Hoe krijg ik een erkenning in België? 

De instelling die voor het RID erkend wenst te worden, dient een aanvraag in bij de FOD Mobiliteit en Vervoer. De procedure voor de aanvraag van de erkenning is nader uitgewerkt in het koninklijk besluit van 2 november 2017

Welke controle-instellingen zijn in België erkend? 

In België zijn zes instellingen erkend in het kader van het RID. Daarvan zijn er vier aanvullend aangemeld voor TPED (Transportable Pressure Equipment). De volledige contactgegevens van deze instellingen zijn te vinden in het vademecum RID en TPED

Aanvullende technische instructies 

Om de controles uit te voeren overeenkomstig de voorschriften van het RID en het koninklijk besluit van 2 november 2017, worden deze aangevuld met aanvullende instructies in de vorm van omzendnota's of richtlijnen. Een overzichtslijst van de van toepassing zijnde omzendnota's voor het RID in België is terug te vinden in het vademecum RID en TPED.

Deze instructies hebben meestal betrekking op de voorschriften voor een specifiek soort verpakking. Wij maken onderscheid tussen:  

De omzendnota TDG38-v.2017 verpakkingen  

De omzendnota TDG38-v.2017 is de richtlijn voor de toepassing van het kwaliteitsborgingsprogramma voor de productie (inclusief reconditionering, reparatie, transformatie en regelmatig onderhoud) van verpakkingen, IBC's (Intermediate Bulk Containers) en grote verpakkingen (LP) bestemd voor het vervoer van gevaarlijke goederen. 

Normen en technische codes voor de constructie van drukrecipiënten en tanks 

In de voor de verschillende vervoerwijzen geldende reglementeringen is bepaald dat de bevoegde overheden van een land in bepaalde gevallen technische normen en codes voor de constructie van drukrecipiënten en tanks kunnen goedkeuren. De bevoegde overheden in België hebben de volgende omzendnota's ondertekend: 

  • Omzendnota TDG32rev5 inzake door de bevoegde overheden erkende technische codes en normen voor niet-UN-drukrecipiënten, metalen tanks en batterijwagons. 
  • Omzendnota TDG39bis inzake door de bevoegde overheden erkende technische codes en normen voor mobiele tanks. 

De door de andere RID-verdragsstaten erkende normen en codes voor de constructie van drukrecipiënten (overeenkomstig RID 6.2.5) en tanks (overeenkomstig RID 6.8.2.7) zijn beschikbaar op de website van de OTIF

Richtlijn voor de toepassing van de norm EN13094:2015 

De Europese norm EN 13094 geeft voorschriften voor het ontwerp en de constructie van metalen tanks die door middel van zwaartekracht gelost worden en bestemd zijn voor het vervoer van stoffen met een dampdruk van ten hoogste 110 kPa (absolute druk) waarvoor een tankcode met letter "G" is gegeven in kolom 12 van tabel A van het RID. De richtlijn voor de toepassing van deze norm is beschikbaar op de website van de OTIF

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-Generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Directie Veiligheid, Beveiliging en Milieu
Dienst Gevaarlijke Goederen  
Vooruitgangstraat  56  
1210 Brussel

E-mail : rid-tped@mobilit.fgov.be