Gidsen, handleidingen en checklists

Changed
01/12/2023

Het doel van het RID is de risico's en incidenten tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor te beperken. 

Om de verschillende betrokken partijen (vullers, vervoerders, verpakkers, enz.) te helpen aan de daaruit voortvloeiende verplichtingen te voldoen, werden verschillende documenten in de vorm van gidsen, handleidingen of checklists opgesteld. 

Gidsen 

Vademecum RID en TPED 

Het Vademecum RID en TPED bevat informatie over: 

 • de bevoegde overheden; 
 • de reglementering; 
 • de bevoegde controle-instellingen; 
 • documenten en verslagen ;  
 • vrijstellingen ; 
 • de verschillende verpakkingen en tanks ; 
 • … 

Gidsen voor risicoanalyse van het vervoer van gevaarlijke goederen 

In het kader van het "Inland TDG Risk Management Framework", heeft het Spoorwegbureau van de Europese Unie ERA, (European Railway Agency), vier  gidsen voor risicobeheer bij het vervoer van gevaarlijke goederen opgesteld en gepubliceerd: 

 • Framework Guide; 
 • Guide for Risk Estimations ; 
 • Guide for decision making ; 
 • Framework glossary. 

Deze gidsen zijn bedoeld om de besluitvorming op basis van risicoanalyse te harmoniseren en het gebruik van technieken voor risico-inschatting te vergemakkelijken. 
De verschillende gidsen zijn te vinden op de website van het ERA.  

Handleidingen   

Handleiding voor het gebruik van elektronische systemen voor gegevensuitwisseling 

Wanneer gevaarlijke goederen per spoor worden vervoerd, moet de bestuurder over een reeks documenten beschikken. De lijst van voorgeschreven documentatie is gedefinieerd in hoofdstuk 5.4 van het RID. 

Ditzelfde reglement (RID) staat onder bepaalde voorwaarden ook het gebruik van elektronische gegevensverwerkingstechnieken (EDP) of elektronische gegevensuitwisseling (EDI) toe. De procedures die voor de vastlegging, opslag en verwerking van geautomatiseerde gegevens worden gebruikt, moeten volgens  paragraaf 5.4.0.2 van het RID immers ten minste aan dezelfde eisen voldoen als het papieren document, wat betreft: 

 • bewijskracht vanuit juridisch oogpunt;  
 • beschikbaarheid van gegevens tijdens het vervoer. 

Het RID definieert echter niet de gelijkwaardigheid met het papieren document. 

Daarom werden er handleidingen opgesteld. Ze bevatten: 

 • specificaties om aan de eisen van paragraaf 5.4.0.2 van het RID te voldoen; 
 • informatie over de architectuur en de communicatie-infrastructuur om de beschikbaarheid van gegevens te garanderen. 

De toepassing van deze  handleidingen door de RID-Verdragsstaten geschiedt op vrijwillige basis.
De details van deze handleidingen zijn te vinden op de website van de OTIF. 

Code of Practice for Packing of CTU’s 

De belangrijkste oorzaken van de meeste transportongevallen zijn: 

 • fouten tijdens het laden van Cargo Transport Units(CTU's); 
 • fouten bij de stuwage van goederen; 
 • overbelading;  
 • en de onjuiste aangifte van gevaarlijke goederen. 

Om bijzondere aandacht te besteden aan deze kritieke fasen en zo het risico op fouten te beperken, hebben de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE) gezamenlijk de  "Code of Practice for packing of CTU’s" gepubliceerd. 

Deze bevat richtlijnen voor het behandelen en laden van containers voor vervoer over land en zee. Er wordt ook aandacht besteed aan gevaarlijke goederen. 
Alle informatie over deze code is te vinden op de website van de Verenigde Naties. 

Door de vervoerder uit te voeren controles 

Volgens het RID (paragraaf 1.4.2.2.1) is de vervoerder verplicht specifieke controles uit te voeren op de gevaarlijke goederen die hij gaat vervoeren. 

Aan deze verplichting wordt geacht te zijn voldaan indien alle in punt 5 van de International Railway Solutions (IRS) 40471-3 genoemde controles zijn uitgevoerd. Dit deel van de IRS is vrij beschikbaar op de website van de Internationale Spoorwegunie  (UIC). 

Checklists 

Checklist om vloeistof- en gaslekken te vermijden 

Om een zo groot mogelijke veiligheid bij het vervoer van vloeistoffen en gassen in tanks te waarborgen, moeten de vuller en de losser voldoen aan de in het RID genoemde verplichtingen (par. 1.4.3.3. en 1.4.3.7). Dit omvat het controleren van de correcte werking van de sluitingen van de tank van de tankwagen of het verzekeren van de dichtheid van de sluitingen voor en na het vullen of lossen.  

De vuller en/of losser moeten over procedures beschikken om ervoor te zorgen dat aan al deze verplichtingen wordt voldaan. Daartoe zijn richtlijnen in de vorm van een checklist gepubliceerd en beschikbaar op de website van de OTIF. Deze zijn: 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-Generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Directie Veiligheid, Beveiliging en Milieu
Dienst Gevaarlijke Goederen  
Vooruitgangstraat  56  
1210 Brussel

E-mail : rid-tped@mobilit.fgov.be