TAF TAP

Changed
11/12/2023

Technische specificaties voor interoperabiliteit "Telematicatoepassingen voor goederenvervoer" (TSI TAF) en "Telematicatoepassingen ten dienste van passagiers" (TSI TAP)

Digitale informatie-uitwisseling tussen spoorwegbetrokkenen (infrastructuurbeheerders, spoorwegondernemingen, wagonhouders, enz.) helpt de belemmeringen voor een optimaal gebruik van deze vervoerswijze weg te werken. Dit geldt zowel voor de ondernemingen zelf als voor de burgers. Voor de ondernemingen vermindert het hun administratieve lasten en optimaliseert het hun productiemiddelen. Voor de burgers zijn digitale diensten zoals realtime-informatie essentieel geworden.

Om deze informatie-uitwisseling te garanderen, moeten de IT-systemen van de ondernemingen met elkaar kunnen communiceren via compatibele interfaces en in uitwisselbare formaten.

Wat zijn TSI TAF en TSI TAP?

Gezien de internationale dimensie van het spoorwegvervoer zijn er op Europees niveau gemeenschappelijke specificaties gedefinieerd om de interoperabiliteit van spoorwegnetwerken, met andere woorden het trans-Europese spoorwegsysteem, te waarborgen. Deze specificaties staan bekend als de Technische Specificaties voor Interoperabiliteit (TSI), eveneens TSI in het Engels.

Er zijn specifieke TSI's opgesteld voor de uitwisseling van informatie over goederen- en passagiersvervoer per spoor. Dit zijn de TSI's "Telematicatoepassingen voor goederenvervoer" en "Telematicatoepassingen ten dienste van passagiers", of meer algemeen TSI TAF en TSI TAP, afgekort in het Engels.

Ze definiëren berichtformaten, inhoud, gebruiksvoorwaarden en functionaliteiten zoals het reserveren van een zitplaats of een fietsplaats in een trein, gegevens met betrekking tot aansluitingen, treinsamenstelling, treinverkeersinformatie en treinverkeersvoorspellingen, om er maar een paar te noemen.

Deze TSI zijn uitsluitend gericht op ondernemingen en B2B-informatie-uitwisseling.

Het is dan aan de ondernemingen om deze beschikbare informatie te gebruiken om diensten met toegevoegde waarde te genereren, hetzij voor hun eigen behoeften, hetzij voor hun klanten.

Wie moet deze TSI implementeren?

Spoorwegondernemingen, infrastructuurbeheerders, verkopers van vervoerbewijzen, stationsbeheerders en wagonhouders zijn verplicht de bepalingen van deze TSI's ten uitvoer te leggen. Dit is een verplichting en geen optie.

Regelmatige rapportering is verplicht voor entiteiten die onder het toepassingsgebied van de TSI's vallen. Het doel hiervan is te beoordelen in hoeverre de TSI's zijn geïmplementeerd. Deze rapportage wordt geïnitieerd door het Europees Spoorwegbureau (ERA) met de projectmanagers van de betrokken ondernemingen. Het gebeurt in de vorm van een vragenlijst. De gegevens worden geanonimiseerd. Het ERA publiceert vervolgens een geconsolideerd verslag. (Telematics Applications for Passenger Service TSI | European Union Agency for Railways (europa.eu) / Telematics Applications for Freight Service TSI | European Union Agency for Railways (europa.eu))

Hoe implementeer je deze TSI?

De ERA heeft technische documenten en uitvoeringsgidsen gepubliceerd voor TSI TAF (TAF | European Union Agency for Railways (europa.eu)) en TSI TAP (TAP / Baseline 1.4.4 | European Union Agency for Railways (europa.eu)).

Hebt u nog vragen? Met wie moet ik contact opnemen?

Er is een netwerk van nationale contactpunten (NCP's) opgezet om informatie te verstrekken over de tenuitvoerlegging van TSI-bepalingen en om eventuele problemen op het terrein door te geven aan het Europese niveau.

De FOD Mobiliteit en Vervoer is het NCP voor België.

Alle verzoeken om informatie of advies over de tenuitvoerlegging van de TSI's TAF en TAP kunnen worden gericht aan taftap@mobilit.fgov.be

Wetgeving

Verordening (EU) nr. 1305/2014 van de Commissie van 11 december 2014 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem telematicatoepassingen voor goederenvervoer van het spoorwegsysteem in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 62/2006 (Geconsolideerde TEKST: 32014R1305 — NL — 18.04.2021 (europa.eu))

Verordening (EU) nr. 454/2011 van de Commissie van 5 mei 2011 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem telematicatoepassingen ten dienste van passagiers van het trans-Europees spoorwegsysteem (Geconsolideerde TEKST: 32011R0454 — NL — 16.06.2019 (europa.eu)