Federale financiële steun voor de retrofitting van goederenwagons

Changed
19/12/2022

De vermindering van de geluidshinder door het goederenvervoer per spoor brengt voor de sector aanzienlijke kosten met zich mee. In dit verband heeft de federale regering een subsidieregeling ingesteld voor de post-uitrusting (retrofitting) van goederenwagons om hun geluidsemissies te verminderen. Voor dit systeem is voor de periode 2022-2023 een budget van 2,180 miljoen euro uitgetrokken. Deze financiële steun wordt toegekend in overeenstemming met de wet van 20 mei 2022 houdende de steun voor de post-uitrusting van wagons om geluidsoverlast van goederenverkeer per spoor te verminderen.

Basisbeginselen van de steunregeling

De steun wordt berekend op basis van de afstand die elk jaar tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 door de wagons op de spoorweginfrastructuur wordt afgelegd. Deze afstanden worden door de spoorweginfrastructuurbeheerder aan de administratie doorgegeven.

Enkel wagons die na 1 november 2019 zijn geretrofit, komen in aanmerking voor steun.

De retrofitting van een wagon, zoals bepaald door de wet, betreft de vervanging van de gietijzeren remblokken van deze wagon door remblokken die zijn vermeld in artikel 7.2.2.1 of aanhangsel E van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1304/2014 van de Commissie van 26 november 2014 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem "rollend materieel - geluidsemissies", tot wijziging van Beschikking 2008/232/EG en tot intrekking van Besluit 2011/229/EU.

Wie komt in aanmerking voor de steun?

De steunregeling is in de eerste plaats bedoeld om rechtstreekse steun te verlenen aan houders van wagons (wagon keepers) die de kosten voor de retrofitting van hun wagons hebben moeten dragen. Spoorwegondernemingen die de tractie van de wagons verzekeren, kunnen echter ook steun aanvragen met instemming van de houders die de kosten van de retrofitting van deze wagons hebben gedragen. In dat geval moeten deze houders het formulier "F3 - akkoord van de houder van de wagon" invullen. Dit formulier moet vervolgens bij het subsidie-aanvraagdossier worden gevoegd dat de spoorwegondernemingen aan de administratie zullen toezenden.

Hoe wordt de steun berekend?

Het bedrag van de jaarlijks voor een wagon betaalde steun wordt berekend door het jaarlijkse interventietarief te vermenigvuldigen met het aantal assen van de betrokken wagon en met het aantal kilometers dat de wagon in het voorgaande jaar op de spoorweginfrastructuur heeft afgelegd.

De jaarlijkse graad van tussenkomst wordt elk jaar verkregen door het jaarlijkse budget te delen door het totaal van de in het voorgaande jaar met de bij de administratie geregistreerde wagons afgelegde as-kilometers. Dit is beperkt tot 0,040 euro per as-km.

Wat is het maximumbedrag van de steun?

De per wagon toegekende steun mag niet meer bedragen dan 437 euro voor een type S-wagon en 1.052 euro voor een type SS-wagon.

Het totale bedrag van de Belgische en buitenlandse overheidssteun voor de retrofitting van een wagon mag in geen geval meer bedragen dan 50% van de voor de retrofitting van deze wagon gemaakte kosten. Deze limiet omvat niet de steun die wordt ontvangen via de bij Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen ingestelde financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen.

Hoe wordt de steun verkregen?

Om steun voor een wagon te krijgen, moet de aanvrager de wagon eerst laten inschrijven in het register van de administratie. Een wagon kan slechts door één aanvrager in het register van de overheid worden ingeschreven.

Om in 2022 steun te kunnen krijgen op basis van het aantal kilometers die een wagon in 2021 heeft afgelegd, moet deze wagon vóór 16 augustus 2022 bij de administratie zijn geregistreerd. 

Om in 2023 steun te kunnen krijgen op basis van het aantal kilometers die een wagon in 2022 heeft afgelegd, moet deze wagon vóór 15 juni 2023 bij de administratie zijn geregistreerd. 

Voor de registratie van de wagons moet gebruik worden gemaakt van de volgende formulieren:

Het F3-formulier hoeft alleen te worden ingevuld wanneer een spoorwegonderneming steun aanvraagt.

De ingevulde formulieren moeten vervolgens worden toegezonden aan de administratie op railnoise@mobilit.fgov.be(link stuurt een e-mail).

Controles

De administratie zal inspecties en controles uitvoeren. Als daarbij andere situaties aan het licht komen dan die welke zijn aangegeven en die de berekening van de steun hebben vervalst, zal de administratie de aan deze begunstigde toegekende steunbedragen corrigeren. Zo nodig zal de begunstigde worden verzocht de steun terug te betalen.

  • Wat moet er op formulier F2 in de kolom "Lidstaat" worden ingevuld?

    In de kolom "Lidstaat" van het formulier F2 moet het land worden vermeld waar de wagon is geregistreerd (NVR).

  • De wagons van mijn bedrijf zijn ingeschreven in het Belgisch Nationaal Voertuigregister (NVR). Is dit voldoende om in aanmerking te komen voor de steun voor de post-uitrusting van wagons?

    Nee. Wagons moeten worden geregistreerd in het register dat speciaal werd opgezet voor de steunregeling ter ondersteuning van de post-uitrusting van wagons.

    Deze inschrijving moet worden aangevraagd met behulp van de formulieren (F1, F2 en F3) die beschikbaar zijn op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

    Om voor steun in aanmerking te komen, moeten de aanvragers en hun wagons bovendien voldoen aan de eisen van de wet van 20 mei 2022 houdende de steun voor de post-uitrusting van wagons om geluidsoverlast van goederenverkeer per spoor te verminderen.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Spoorvervoer
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : railnoise@mobilit.fgov.be