Aangewezen instanties (DeBo) en aangemelde instanties (NoBo)

Changed
29/09/2023

De conformiteitsbeoordelingsinstanties staan op vraag van de fabrikanten of hun gemachtigden in voor de beoordeling van de conformiteit of de geschiktheid voor gebruik van spoorweguitrustingen op basis van de nationale voorschriften (aangewezen instanties) of de Europese technische specificaties voor interoperabiliteit (aangemelde instanties).

Richtlijn (EU) 2016/797 bepaalt sinds de inwerkingtreding ervan op 31 oktober 2020, het nieuwe Europese regelgevende kader dat van toepassing is op de conformiteitsbeoordelingsinstanties.

Om op die datum als aangewezen instantie of als aangemelde instantie te worden erkend, moet elke conformiteitsbeoordelingsinstantie het voorwerp hebben uitgemaakt van een aanwijzing of aanmelding met naleving van het nieuwe Europese kader.

De Belgische aanmeldende instantie, het Directoraat-generaal van de FOD Mobiliteit en Vervoer dat verantwoordelijk is voor spoorwegaangelegenheden, is belast met de opmaak en implementatie van de procedures voor beoordeling, aanmelding, aanwijzing van en toezicht op conformiteitsbeoordelingsinstanties. De conformiteitsbeoordelingsinstanties die willen worden erkend als aangewezen instantie (DeBo) of als aangemelde instantie (NoBo) in België, worden verzocht hun erkenningsaanvraag in te dienen bij de aanmeldende instantie en daarbij de hiertoe voorziene procedure te volgen.