Contracten

Changed
07/02/2023

Op deze pagina bevinden zich enerzijds het openbaredienstcontract tussen de Belgische Staat en de NMBS en anderzijds het performantiecontract tussen de Belgische Staat en Infrabel. Beide contracten werden eind 2022 door de federale regering goedgekeurd.  

De NMBS en Infrabel zijn de twee Belgische overheidsbedrijven in de spoorwegsector. NMBS is de operator die de spoordienst organiseert. Infrabel beheert de Belgische spoorweginfrastructuur. 

Openbaredienstcontract NMBS

Het openbaredienstcontract tussen de Belgische Staat en NMBS werd goedgekeurd voor de periode 2023-2032. Dit contract bevat de opdrachten van openbare dienst die de NMBS in deze periode dient uit te voeren. Het gaat hier om het vervoersaanbod en de bijkomende diensten (op vlak van klantentevredenheid, toegankelijkheid, stiptheid,…) die de NMBS dient te leveren. 

Performantiecontract Infrabel

Het performantiecontract tussen de Belgische Staat en Infrabel werd goedgekeurd voor de periode 2023-2032. Dit contract bevat de opdrachten van openbare dienst die Infrabel dient uit te voeren. Het gaat hier met name over het verbeteren van de performantie van het spoorwegnet, verhogen van de productiviteit en het verder rationaliseren van het industrieel apparaat.

Specificaties

Voorafgaand aan de onderhandelingen m.b.t. het openbaredienstcontract en het performantiecontract, die liepen tussen begin 2021 en eind 2022, werden de hoofdlijnen voor deze contracten vastgelegd in de voorafgaande specificaties van de openbaredienstverplichtingen die in april 2021 door de federale regering werden goedgekeurd:

Er dient opgemerkt dat het specificatiedocument van de NMBS voldoet aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/2338 van 14 december 2016 (tot wijziging van Verordening (EG) 1370/2007) met betrekking tot de openstelling van de markt voor het nationale passagiersvervoer per spoor, en meer bepaald artikel 2 bis daarvan.  

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Directie Contracten Openbare Dienst Spoor
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail: dir.rail-spoor@mobilit.fgov.be