Zeebrief

Alle schepen die commercieel worden uitgebaat (met uitzondering van pleziervaartuigen kleiner dan 24 meter of deze die minder dan 12 passagiers vervoeren) moeten voorzien zijn van een zeebrief.

De zeebrief vervalt na 5 jaar of vóór die vervaldatum indien de erop vermelde gegevens zijn veranderd. De vervallen zeebrief moet naar één van de in het formulier vermelde adressen worden teruggestuurd.

Aanvraag of hernieuwing

Vooraleer een zeebrief of de hernieuwing ervan aan te vragen, moet uw schip een meetbrief en een certificaat van deugdelijkheid hebben. Het schip moet ingeschreven zijn in het Belgisch Scheepsregister.

Documenten toe te voegen bij de aanvraag:

  • Het dubbel van de aanvraag tot inschrijving of tot wijziging ervan in het Belgisch eigendomsregister ofwel in het Belgisch rompbevrachtingsregister waarop het Belgisch Scheepsregister de aantekeningen betreffende de voormelde inschrijving heeft aangebracht.
  • Het duplicaat van de meetbrief bestemd voor afgifte van de zeebrief waarop het Belgisch Scheepsregister heeft aangetekend dat het zeeschip ingeschreven is in het Belgisch eigendomsregister ofwel in het Belgisch rompbevrachtingsregister.
  • De vervallen zeebrief van het schip (in het geval van hernieuwing).

Retributie

De zeebrief wordt afgeleverd tegen betaling van een retributie die achteraf wordt gefactureerd.

Vervanging

Een zeebrief die verloren is geraakt, tenietgegaan of versleten of onleesbaar is geworden, kan vervangen worden. De vernieuwde zeebrief heeft dezelfde geldigheidsduur als de oorspronkelijke.

Documenten toe te voegen bij de aanvraag:

  • In het geval van verlies: een verklaring op eer.
  • In andere gevallen: de zeebrief moet naar één van de in het formulier vermelde adressen worden teruggestuurd.

Retributie

De vernieuwde zeebrief wordt afgeleverd tegen een betaling van een retributie die achteraf wordt gefactureerd.

Tijdelijke zeebrief

Een tijdelijke zeebrief wordt uitgereikt onder de voorwaarden voorzien in artikel 46 van het koninklijk besluit van 4 april 1996.

Documenten toe te voegen bij de aanvraag: zie artikel 47 van KB 4 april 1996

Retributie

De tijdelijke zeebrief wordt afgeleverd tegen betaling van een retributie die achteraf wordt gefactureerd.