Afgifte van vaarbevoegdheidsbewijzen (STCW)

Changed
08/04/2024

Elk bemanningslid van een zeeschip dat onder Belgische vlag vaart, moet in het bezit zijn van een vaarbevoegdheidsheidsbewijs of bekwaamheidssbewijs. Deze certificaten worden afgegeven op basis van het STCW-verdrag (Standards of Training, Certification and Watchkeeping). Dit is een internationaal verdrag dat de normen bepaalt rond opleiding, diplomering en wachtdienst voor bemanningsleden.  

De certificaten van het STCW-verdrag 

Het STCW-verdrag maakt een onderscheid tussen drie soorten certificaten: 

 • het nationaal bekwaamheidsbewijs (Certificate of Proficiency) voor niet-officieren of voor aanvullende bekwaamheden 
 • het nationaal vaarbevoegdheidsbewijs (Certificate of Competency) voor officieren  
 • een Belgisch erkenningscertificaat van buitenlandse vaarbevoegdheidsbewijzen (Certificate of Equal Competence

Maritieme opleiding 

Als u een vaarbevoegdheidsbewijs of bekwaamheidsbewijs wilt verkrijgen, moet u eerst een maritieme opleiding hebben gevolgd. In België kunt u via verschillende erkende opleidingsinstellingen een maritieme opleiding volgen. De opleidingscentra reiken verschillende STCW-opleidingsgetuigschriften uit, die als basis dienen voor uw bekwaamheidsbewijs of vaarbevoegdheidsbewijs. 

Aanvraag 

Vraag een vaarbevoegdheidsbewijs of bekwaamheidsbewijs aan bij de FOD Mobiliteit en Vervoer via een aanvraagformulier. U moet het aanvraagformulier voor vaarbevoegdheidsbewijzen of bekwaamheidsbewijzen invullen en met bijlagen

 • online ingeven via STCW-on-WEB 
 • of doormailen naar stcw95@mobilit.fgov.be (in pdf) 
 • of per brief opsturen naar of persoonlijk binnenbrengen bij de STCW-administratie (zie contact) 

Bijlagen 

Het aanvraagformulier moet de onderstaande bijlagen bevatten: 

 • een recente pasfoto (jpg, jpeg of tiff)  
 • een kopie van uw identiteitskaart (of internationaal paspoort voor buitenlanders) 
 • een kopie van uw medische keuring voor zeevarenden, uitgereikt door een erkende arts 
 • uw vaartgegevens (Certificates of Service) 
 • het eindcertificaat van uw erkende maritieme opleiding 
 • uw deelcertificaten 
 • eventueel de certificaten van uw herhalingscursussen 
 • indien van toepassing: uw tankercertificaten 
 • voor officieren dek: het GMDSS certificaat (Global Maritime Distress and Safety System) 
 • voor officieren machine: het certificaat High Voltage 

Verlies of beschadiging 

Bij verlies of beschadiging van uw geldig vaarbevoegdheidsbewijs of bekwaamheidsbewijs moet u opnieuw een aanvraagformulier met bijlagen indienen.  

Bijlagen 

Het aanvraagformulier moet de onderstaande bijlagen bevatten: 

 • één recente pasfoto per brief of één digitale foto (jpg, jpeg of tiff) via e-mail of STCW-on-WEB 
 • een kopie van uw identiteitskaart (of internationaal paspoort voor buitenlanders) 
 • in geval van beschadiging: het beschadigde vaarbevoegdheidsbewijs of bekwaamheidsbewijs 
 • in geval van verlies: een proces-verbaal van verlies of diefstal of een verklaring door de kapitein van het schip of een verklaring door het crewing department van uw rederij 

Let op! Als u een proces-verbaal of een verklaring doorstuurt, vermeldt u het best de certificaatnummers. 

 

De STCW-Code 2010 (incl. Manilla wijzigingen) 

Nieuwe eisen 

New requirements 

ECDIS 

Alle officieren brug met een Belgisch vaarbevoegdheidsbewijs (II/1, II/2 of II/3) dienen eenmalig een door de Belgische maritieme administratie erkende algemene ECDIS-opleiding* te hebben gevolgd, om de geldigheidstermijn van het vaarbevoegdheidsbewijs te kunnen laten verlengen.  Enkel de opleidingsattesten van algemene ECDIS-opleidingen die door de Belgische maritieme administratie zijn erkend, worden aanvaard. 

Indien de opleiding niet werd gevolgd, zal dit als een beperking op het certificaat worden vermeld. 

Bijscholing voor een type-specifieke ECDIS wordt niet als equivalent beschouwd. 

 * ‘Electronic Chart Display Information System’ conform de STCW-2010-eisen. 

ECDIS 

All bridge officers holding a Belgian certificate of competency (II/1, II/2 or II/3) shall have completed a one-off general ECDIS training* course accredited by Belgium maritime administration, in order to have the validity period of the certificate extended.  Only the training certificates of general ECDIS training courses accredited by the Belgian maritime administration are accepted. 

If the course has not been followed, this will be noted as a restriction on the certificate. 

Type specific ECDIS training courses are not considered equivalent and consequently do not qualify. 

 * ‘Electronic Chart Display Information System’ in accordance with STCW 2010 requirements. 

High Voltage 

Alle werktuigkundigen met een Belgisch vaarbevoegdheidsbewijs (III/1, III/2, III/3 of III/6) moeten eenmalig een door de Belgische maritieme administratie erkende High-Voltage opleiding (conform de STCW-2010-eisen) hebben gevolgd, om de geldigheidstermijn van het vaarbevoegdheidsbewijs te kunnen laten verlengen.  Enkel de High-Voltage-opleidingsattesten van opleidingen die door Belgische maritieme administratie zijn geaccrediteerd worden aanvaard. 

High Voltage 

All engineers holding a Belgian certificate (III/1, III/2, III/3 or III/6) must have followed a High-Voltage course (in accordance with STCW-2010 requirements) accredited by the Belgian Maritime Administration, in order to have the validity period of the certificate extended.  Only the training certificates of High-Voltage courses that are accredited by the Belgian Maritime Administration are accepted. 

STCW Herhalingscursussen 

Volgens het STCW-verdrag moeten zeevarenden die deel uitmaken van de bemanning uiterlijk om de 5 jaar verplicht een of meerdere herhalingscursussen volgen. 

Enkel de volgende documenten van herhalingscursussen worden aanvaard voor de verlenging van vaarbevoegdheidsbewijzen uitgegeven door België: 
 

 • opleidingsattesten van herhalingscursussen erkend door België, Nederland of Luxemburg 
 • bekwaamheidsbewijzen uitgereikt door of in naam van de overheid van een EU-lidstaat 

 

Worden herhalingscursussen van andere landen aanvaard? 

 

U kan herhalingscursussen volgen bij een opleidingscentrum dat erkend is door de maritieme administratie van een EU-lidstaat.  Het cursusattest is op zich niet voldoende.  Gelieve zich vooraf te informeren of de maritieme administratie voor het cursusattest een Bekwaamheidsbewijs aflevert.

 

Welke cursussen moeten vijfjaarlijks herhaald worden? 

 

 • Personal Survival Techniques 
 • Elementary Fire Fighting 
 • Advanced Fire Fighting (voor alle officieren of houders van een certificaat AFF) 
 • Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats (other than fast rescue boats) 
 • Medical Care (voor kapiteins, eerste stuurmannen en de personen aan wie medische zorgen zijn toevertrouwd) 
 • Fast Rescue Boats (voor houders van een certificaat FRB) 
 • Advanced Tanker  
 • IGF-basic en IGF-advanced 
 • Polar Waters Advanced 
 • Crowd management training 
 • Crisis management and human behaviour training 
 • Passenger safety, cargo safety and hull integrity training 
 • ADN-patent 

Een herhalingscursus of een volledige cursus?

Alleen de volgende documenten van herhalingscursussen worden aanvaard voor de verlenging van vaarbevoegdheidsbewijzen uitgegeven door België:

 • Opleidingscertificaten van herhalingscursussen erkend door België, Nederland of Luxemburg
 • Bekwaamheidsbewijzen (certificates of proficiency) uitgereikt door of in naam van de overheid van een EU-lidstaat.   Een opleidingsattest is niet voldoende. 

De herhalingscursussen moeten gevolgd worden binnen de vijf jaar na de vorige module.  Wanneer deze termijn overschreden wordt, moet de volledige module weer gevolgd worden. 

 

 

STCW Refresher courses 

According to the STCW Convention, seafarers who are part of the crew are required to follow one or more refresher courses every 5 years at the latest. 

Only certificates from refresher courses enumerated hereunder will be accepted for the revalidation of Certificates of Competence issued by Belgium: 

 

 • certificates from refresher courses accredited by the Belgian authorities, the Netherlands or Luxembourg 
 • Certificates of Proficiency issued by or in the name of the authorities of another EU-Member State 

Are refresher courses from other countries accepted? 

 

You may follow refresher courses in training centers recognized by the maritime administration of a country who is a member state of the EU.  The course certificate itself is not enough.  Please ensure in advance whether the maritime administration issues a Certificate of Competence for the course certificate.

 

The course completion certificate itself is not enough.  Please submit a Certificate of Proficiency for these courses, issued by te maritime administration of that member state. 

 

Which courses are subject to a 5-year revalidation? 

 

 • Personal Survival Techniques 
 • Elementary Fire Fighting 
 • Advanced Fire Fighting (for all officers or holders of the Certificate AFF) 
 • Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats (other than fast rescue boats) 
 • Medical Care (for masters, chief mates and every person to whom the responsibility for medical care was trusted) 
 • Fast Rescue Boats (for holders of the certificate FRB) 
 • Advanced tanker  
 • IGF-basic and IGF-advanced 
 • Polar Waters Advanced 
 • Crowd management training (pax ships) 
 • Crisis management and human behaviour training (pax ships) 
 • Passenger safety, cargo safety and hull integrity training (pax ships) 
 • ADN-patent 

A refresher course or a complete course?

Only certificates for refresher courses enumerated hereunder will be accepted for the revalidation of Certificates of Competency issued by Belgium:

 • Certificates for refresher courses accredited by the Belgian authorities, the Netherlands or Luxembourg.
 • Certificates of Proficiency issued by or in the name of the authorities of another EU-Member State.  A course completion certificates is not sufficient.

The refresher courses should be followed within a five year period from the previous module.  If this deadline has passed, the the complete module should be followed. 

STCW II/4 en III/4 

De aanvraag voor een eerste Certificate of Proficiency II/4 of III/4 dient vergezeld te zijn van een ‘training record book (isf)’ indien er wordt geopteerd voor de modulaire opleiding met 2 maanden erkende vaart (meer informatie zie hieronder Publicaties: CTRB II/4 III/4 approved seagoing service). 

STCW II/4 and III/4 

The first request for a Certificate of Proficiency II/4 or III/4 should be documented with a cadet training record book (isf) if one chooses the modular education with two months of seagoing service (for more information see below Publications: CTRB II/4 III/4 approved seagoing service). 

Herintrede-cursus STCW 

Bent u een officier belast met brugwacht? Dan moet u:  

 • minstens twaalf maanden vaart in de voorbije vijf jaar aantonen 
 • of drie maanden vaart gedurende de zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de verlenging 
 • of gelijkgestelde activiteit(en) 

Als u dit niet kan aantonen, moet u een herintredercursus volgen bij een erkend Belgisch opleidingscentrum.  

Let op! Een herintrede-cursus II/1 moet u volgen, naast de gebruikelijke herhalingscursussen. 

 

Openingsuren

maandag: 09u00-11u45

dinsdag: 09u00-11u45

woensdag: gesloten

donderdag: 09u00-11u45

vrijdag: 09u00 tot 11u45. 

 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer – DG Scheepvaart  
Certificatie van Zeevarenden Antwerpen (STCW)
Entrepotplaats 1 - bus 7 
2000 Antwerpen
Tel. : +32 (0)3 286 68 90  
E-mail : stcw95@mobilit.fgov.be  
Openingsuren : klik hier