Verklaring van overeenstemming

Banner pleziervaart

De verklaring van overeenstemming CE (declaration of conformity) is een verklaring van de bouwer waaruit blijkt dat het vaartuig, de waterscooter of de motor, gebouwd is volgens de geldende Europese reglementering (vastgelegd in ISO-normen). Zij vermeldt de beschrijving, de CIN-code (dit is het identificatienummer van het vaartuig of de waterscooter en voor de motor het serienummer), de tijdens de bouw gebruikte ISO-normen, enz.

 

Deze CIN-code is onuitwisbaar aangebracht op het vaartuig. Bij vaartuigen gebouwd in België begint deze code met BE-XXX, waarbij XXX de code van de fabrikant is die hij verkreeg van de FOD Mobiliteit en Vervoer. De FOD Mobiliteit en Vervoer houdt een lijst bij van alle erkende fabrikanten in België.

 

Op ieder vaartuig moet behalve het rompidentificatienummer nog een afzonderlijk permanent bevestigd plaatje van de fabrikant worden aangebracht waarop het volgende moet vermeld staan: naam van de fabrikant, CE-markering (gevolgd door het identificatienummer indien van toepassing), categorie bootontwerp, maximale belasting en toegelaten aantal personen.

 

Op sommige vaartuigen, zoals kano’s, kajaks, wedstrijdvaartuigen, enz. is deze regelgeving niet van toepassing.

 

Afgifte

De verklaring van overeenstemming is verplicht opgesteld in de officiële talen van België. Voor een tweedehands aangekocht vaartuig volstaat het als deze is opgesteld in één van deze talen. Zij moet door de verkoper van het vaartuig, waterscooter of de motor worden overhandigd aan de koper afhankelijk van de datum dat ze in de handel werden gebracht in de Europese Economische Ruimte (lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein):

  • 16.06.1998: voor pleziervaartuigen (2,5 m < of = lengte < of = 24 m)
  • 01.01.2006: voor waterscooters (lengte < 4 m)
  • 01.01.2006: voor motoren (met uitzondering van tweetaktmotoren met vonkontsteking)
  • 01.01.2007: voor tweetaktmotoren met vonkontsteking


Als een vaartuig, waterscooter of motor wordt aangekocht die niet CE-gekeurd is, dan mogen deze niet in de handel worden gebracht noch in gebruik worden gesteld zonder vooraf in overeenstemming te zijn gebracht met de reglementering. De tussenkomst van een "aangemelde instantie" is verplicht. Na een onderzoek en eventueel aanpassingen zal deze instantie een verklaring van overeenstemming kunnen afgeven.

 

Hieronder kunt u een duidelijk schema downloaden dat de te volgen procedure weergeeft, alsook een model van de verklaring van overeenstemming voor pleziervaartuigen, buitenboordmotor of hekmotor met geïntegreerde uitlaat, binnenboordmotor of hekmotor zonder geïntegreerde uitlaat, waterscooter en beoordeling na de bouw.

 

Documenten bij verkoop

Wanneer u van plan bent een vaartuig, waterscooter of motor aan te kopen, kijk dan steeds na of de correct ingevulde verklaring van overeenstemming aanwezig is. Vraag eventueel een kopie van dit document vooraleer dat de verkoop wordt afgesloten. Op deze manier vermijdt u eventuele moeilijkheden bij de aanvraag voor een registratiebrief. (of immatriculatiedocument of vlaggenbrief tot 1 september 2019).

 

Aanvraag

Het vaartuig is CE-gekeurd: een duplicaat kunt u aanvragen bij de constructeur.
Het vaartuig is niet CE-gekeurd: een keuring na de bouw kunt u laten uitvoeren door een aangemelde instantie (vb. in België IMCI, in Frankrijk Bureau Veritas, in Duitsland Germanischer Lloyd, in Italië Rina, in UK Lloyd’s Register, enz.).
Er bestaan een veertigtal aangemelde instanties binnen Europa waaruit de klant vrij kan kiezen (zie lijst bij publicaties). Deze instantie zal het vaartuig onderzoeken en een rapport opmaken. Na eventuele aanpassingen en/of verbouwingen aan het vaartuig, maken van handleidingen, enz. zal deze instantie een "Attest keuring na de Bouw/Post Construction Certificate" opmaken. De persoon die het vaartuig in de handel brengt of in bedrijf stelt in de Europese Economische Ruimte (EER) stelt daarna de verklaring van overeenstemming op.

 

Opgelet: de tussenkomst van een aangemelde instantie is duur. U informeert zich best goed op voorhand alvorens over te gaan tot de aankoop van een vaartuig dat niet CE-gekeurd is.

 

 

Gedeeltelijk afgebouwd pleziervaartuig

Een gedeeltelijk afgebouwd pleziervaartuig is een pleziervaartuig bestaande uit een naakte romp (casco) of een romp met één of meerdere componenten. Gedeeltelijk afgebouwde pleziervaartuigen voldoen niet aan de essentiële veiligheidsvereisten van de richtlijn 2003/44/CE met betrekking tot het ontwerp en de constructie.

 

De fabrikant van het gedeeltelijk afgebouwde vaartuig maakt een "Verklaring van de fabrikant bijlage III a" op waarin hij verklaart dat de gedeeltelijk afgebouwde boot bestemd is om door anderen te worden afgebouwd en dat het vaartuig voldoet aan de essentiële eisen die in dit constructiestadium van toepassing zijn.

 

Na afwerking moet het vaartuig gekeurd worden door een aangemelde instantie; deze levert een "Attest keuring na de Bouw/Post Construction Certificate" af. De bouwer/eigenaar maakt daarna de verklaring van overeenstemming op.

 

Opgelet: dit is geen zelfbouw.

 

 

Zelfgebouwd pleziervaartuig

Een zelfgebouwd pleziervaartuig is een vaartuig dat van A tot Z zelf gebouwd is door de eigenaar én bestemd is voor eigen gebruik (bv. in de tuin of garage met op de markt aangekochte materialen). Het verder afbouwen van een gedeeltelijk afgebouwd pleziervaartuig moet daarentegen nadien CE-gekeurd worden.

 

Opgelet: zelfbouwpakketten moeten ook CE-gekeurd zijn.

 

Voor zelfbouw is geen verklaring van overeenstemming (CE) nodig indien de eigenaar/bouwer het vaartuig gedurende een periode van vijf jaar (na ingebruikstelling) niet in de handel brengt.

 

 

Ex-professionele vaartuigen

Onder ex-professionele vaartuigen verstaan we vissersboten, patrouilleboten, werkboten, … Kortom, alle boten die niet gebouwd werden als pleziervaartuig. Dergelijk vaartuig voldoet waarschijnlijk niet aan de geldende eisen voor pleziervaartuigen. Indien u dat vaartuig wenst in te schrijven als pleziervaartuig moet het onderzocht worden door een aangemelde instantie (vb. IMCI, bureau Veritas, enz.). Deze aangemelde instantie levert een "Attest keuring na de Bouw" ("Post construction Certificate") af. De persoon die het vaartuig in de handel brengt en/of in bedrijf stelt maakt daarna de verklaring van overeenstemming op.

 

 

Geen verklaring door bootconstructeur in faling

De eigenaar kan een aangemelde instantie contacteren en vragen naar het typeattest. Indien er een typeattest is, kan hij zelf de verklaring van overeenstemming opmaken op basis van het typeattest.

 

Indien er geen typeattest bestaat, moet het vaartuig worden onderzocht door een aangemelde instantie (vb. IMCI, bureau Veritas, enz.). Deze aangemelde instantie levert een "Attest keuring na de Bouw" ("Post construction Certificate") af. De persoon die het vaartuig in de handel brengt en/of in bedrijf stelt maakt daarna de verklaring van overeenstemming op.

 

 

Contact

Scheepvaartcontrole Pleziervaart
Natiënkaai 5
8400 Oostende
Tel.: +32 (0)2 277 45 02 of +32 (0)2 277 45 03  
Fax: +32 (0)2 277 40 95
Mail: yachting@mobilit.fgov.be