Registratiebrief

PAS GELDIG VANAF 1 SEPTEMBER 2019 

 

Aanvraag registratiebrief 

Vraag hier online uw registratiebrief aan. (vanaf 1 september 2019)

Houd rekening met een wachttijd van minstens 4 weken tijdens het hoogseizoen.

 

Graag aandacht voor volgende zaken: 

 • Om het aanvraagformulier te kunnen openen moet u over een recente versie van Adobe Reader (externe link) beschikken. 
 • Om de applicatie te kunnen gebruiken raden we u aan een recente browser versie te gebruiken (Chrome, Firefox, Internet Explorer). 
 • De klanten in het bezit van een Belgische identiteitskaart dienen over een elektronische kaartlezer + pincode eID te beschikken om zich te kunnen registreren. 

 

Volgende documenten dient u toe te voegen bij de aanvraag: 

 • Het eigendomsbewijs van het vaartuig/de motor (factuur, verkoopcontract, notarisakte). Het verkoopcontract bevat altijd de volgende elementen: naam, voornaam en volledig adres van de verkoper(s) en de koper(s), datum, prijs, beschrijving van het vaartuig/de motor en de handtekening van alle contractanten. 
 • Indien een niet-Belgische eigenaar een natuurlijk persoon is: een nationaliteitsbewijs (inclusief geboorteplaats en -datum) of een kopie van de identiteitskaart of paspoort. 
 • Indien de eigenaar een niet-Belgische rechtspersoon is: een bijgewerkte kopie van de statuten. 
 • Indien er meer dan één natuurlijke persoon eigenaar is: een door alle eigenaars ondertekend volmachtformulier (onderdeel van het elektronisch aanvraagformulier). In dat geval is het de referentiepersoon die de aanvraag indient. 
 • De verklaring van overeenstemming CE voor het pleziervaartuig dat vanaf 16 juni 1998 in de handel werd gebracht of in bedrijf werd gesteld, OF het bewijs leveren dat het vaartuig ingeschreven was als of in de handel gebracht werd als pleziervaartuig in de EER vóór 16 juni 1998. OPGELET: het volledige document (ook de opgelegde normen/ISO). 
 • De verklaring van overeenstemming CE voor de waterscooter of viertaktmotor die vanaf 1 januari 2006 in de handel werd gebracht of in bedrijf werd gesteld, (indien een tweetaktmotor vanaf 1 januari 2007), OF bewijs leveren dat de waterscooter of viertaktmotor in de handel werd gebracht of in bedrijf werd gesteld in de EER vóór 1 januari 2006 (indien een tweetaktmotor vóór 1 januari 2007). 
 • Het attest van schrapping indien het vaartuig tweedehands gekocht is en onder vreemde vlag voer. 
 • Een kleurenfoto van het vaartuig (zijaanzicht). 
 • Een kleurenfoto van het CIN/HIN/rompnummer van het vaartuig. 
 • Een kleurenfoto van de CE-markering van het vaartuig (voor vaartuigen vanaf 16 juni 1998). 

 

Als een document niet is opgemaakt in het Nederlands, Frans of Duits moet een vertaling worden bijgevoegd 

 

De registratiebrief is 5 jaar geldig. Er wordt een retributie aangerekend van 150 EUR. 

 

De aanvraag voor een registratiebrief wordt onderzocht na betaling van de retributie: 

 • Betaling met Bancontact, Mister Cash, Maestro, Visa of Mastercard via de online applicatie. 
 • Door overschrijving met verplichte vermelding van de unieke gestructureerde mededeling. De eventuele bankkosten zijn ten laste van de aanvrager. 

 

De registratiebrief wordt per post opgestuurd. 

 

Aandacht – bedrijfs- en beroepsmatig gebruik 

Bij de registratie van een pleziervaartuig voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik, moet er een certificaat van deugdelijkheid voorzien worden. 

 

 

Vernieuwing van registratiebrief 

Zes maand voor de vervaldag van de registratiebrief zal de administratie de persoon die registreerde een verwittiging per email versturen, zodat een aanvraag tot vernieuwing van de registratiebrief kan aangevraagd worden. 

 

Als er geen wijzigingen zijn, zal er kosteloos een nieuwe registratiebrief opgestuurd worden. 

 

De registratiebrief vervalt echter wanneer: 

 • het pleziervaartuig niet meer voldoet aan de vereiste voorwaarden; 
 • de eigendom wordt overgedragen (geheel of gedeeltelijk, los van betaling); 
 • naam of thuishaven wordt gewijzigd; 
 • het pleziervaartuig een ingrijpende verbouwing ondergaat; 
 • een nieuwe motor wordt geïnstalleerd; 
 • er een wijziging plaatsvindt in de te bevaren zones (binnenwateren/zee-binnenwateren); 
 • er een wijziging plaatsvindt in het al dan niet bedrijfs- of beroepsgebruik. 

 

Dit wil zeggen dat een nieuwe registratiebrief dient te worden aangevraagd en een nieuwe retributie van 150 EUR dient te worden betaald. Er volgt een automatische schrapping van de vorige registratie. 

 

 

Verplichte registratie 

Een pleziervaartuig dat zich op de Belgische binnenwateren of Belgische zee bevindt moet geregistreerd zijn. 

 

Een pleziervaartuig kan voorzien zijn van een Belgische registratiebrief of een buitenlandse registratiebrief, als deze wettelijk het recht geeft de betreffende buitenlandse vlag te voeren. 

Het Nederlands snelheidsnummer wordt niet erkend als buitenlandse registratie. 

 

Aandacht – Uniebinnenvaartcertificaat 

Pleziervaartuigen die over een Uniebinnenvaartcertificaat beschikken en enkel in de binnenwateren en de havens varen, geldt dit Uniebinnenvaartcertificaat als registratiebrief. 

 

Aandacht – bestaande vlaggenbrieven en immatriculatiedocumenten. 

De vlaggenbrief blijft zijn geldigheid bewaren tot het einde van zijn geldigheidsduur. 

 

Het immatriculatiedocument blijft nog geldig, volgens volgend schema: 

Immatriculatiedocument Overgang naar registratiebrief 
01/01/2010-31/12/2017 <31/12/2020
01/01/2006-31/12/2009 <31/12/2021
01/01/2003-31/12/2005 <31/12/2022

01/01/2000-31/12/2002 of 

01/01/2018 -30/08/2019

<31/12/2023
01/01/1990-31/12/1999 <31/12/2024
< 31/12/1989 <31/12/2025

 

 

Voor het verstrijken van deze geldigheidsperiode dient een registratiebrief bekomen te worden. 

 

Aandacht – handelaarsplaat voor tijdelijk gebruik 

Handelaars in de pleziervaart kunnen een toelating aanvragen om niet-geregistreerde pleziervaartuigen tijdelijk te gebruiken, onder strikte voorwaarden. 

 

 

Voorwaarden registratie 

Pleziervaartuigen met een lengte vanaf 2,5m waarvan de eigenaar een band met België heeft kunnen geregistreerd worden. 

 

Er is sprake van een band met België als: 

 • het pleziervaartuig voor meer dan 50% in eigendom is van Belgen of personen die officieel in België wonen of; 
 • het pleziervaartuig voor minstens 50% in eigendom is van een rechtspersoon ingeschreven in de KBO of; 
 • een combinatie van bovenstaande. 

 

Daarnaast kan er ook voor pleziervaartuigen die voor het eerst op de Europese markt zijn gebracht in België door een handelaar in de pleziervaartuig, een registratiebrief aangevraagd worden. 

 

Aandacht – thuishaven 

De thuishaven van het pleziervaartuig moet de officiële naam zijn van een Belgische stad of gemeente. 

 

 

Contact 

Loket 

Loket pleziervaart Brussel, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel 

loketuren: dinsdag en vrijdag van 9 tot 11u45 

Loket pleziervaart Oostende, Natiënkaai 5, 8400 Oostende 

loketuren: dinsdag en donderdag van 9u tot 11u45 

Loket pleziervaart Gent, Port Arthurlaan 12, 9000 Gent 

loketuren: dinsdag en donderdag van 9 tot 11u45 

Pleziervaart Antwerpen, Posthoflei 5, 2600 Antwerpen (Berchem) 

geen loket 

 

E-mail: registration.yachting@mobilit.fgov.be

Telefoon: +32 (0)2 277 35 31

Dit telefoonnummer is bereikbaar iedere werkdag tussen 9u en 11u30.