Het Federaal Overlegplatform Pleziervaart

Banner pleziervaart

Het FOP en zijn werking

Het overlegplatform van de pleziervaart voorziet in een permanent en gestructureerd overleg tussen de sector, de gebruikers en de federale overheidsdienst Mobiliteit. De recreatie op het water wint aan belang en is zoek naar extra stimulans en een moderne beleid.

 

De pleziervaart is een dynamische sector met een specifiek karakter en grote diversiteit

Uit een breed overlegforum met alle pleziervaartpartners in 2008 is gebleken dat er nood was/is aan een permanent overlegorgaan voor de pleziervaart om adviezen te geven en voorstellen te formuleren inzake de federale verantwoordelijken op binnenwateren en op zee.

 

Het overlegplatform werd opgericht door het Koninklijk Besluit van 28 juni 2009 (vervangen door het Koninklijk Besluit van 28 juni 2019 betreffende de pleziervaart) en heeft als doelstelling:

 1. De dienstverlening te verbeteren: administratieve vereenvoudiging, e-loketten, communicatie naar de gebruikers, …
 2. De veiligheid te bevorderen: discussies over bijvoorbeeld veiligheidscampagnes, veiligheidsuitrusting aan boord van pleziervaartuigen, …
 3. (tijdig) Inspelen op nieuwe tendensen: de implementatie van nieuwe (internationale/Europese) regelgeving zoals rode diesel en ICC , de noden van nieuwe watersporten (zoals het suppen) of innovaties inzake veiligheidsuitrusting voor pleziervaarders

 

Iedereen wordt betrokken

Het FOP is samengesteld uit 14 vertegenwoordigers (en 8 plaatsvervangers) die door de staatssecretaris/minister van de Noordzee worden aangeduid en de volgende sectoren vertegenwoordigen:

 1. De administratie: 3 ambtenaren van de FOD Mobiliteit en Vervoer waaronder de voorzitter van het FOP die beleid maken en implementeren
 2. De nautische ‘industrie’: 2 vertegenwoordigers uit de beroepssector (en hun plaatsvervangers)
 3. De pleziervaarders: 4 vertegenwoordigers uit de gebruikersverenigingen (en hun plaatsvervangers); 2 voor de pleziervaart op zee en 2 voor de pleziervaart op de binnenwateren
 4. 3 onafhankelijke experts
 5. De jeugdverenigingen: 1 vertegenwoordiger (en een plaatsvervanger)
 6. De brandingssporten: 1 vertegenwoordiger (en een plaatsvervanger)

 

Daarnaast worden ook vertegenwoordigers van de gewesten uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg.

 

Voor specifieke onderwerpen kan het FOP ook het advies van andere personen raadplegen en uitnodigen op het overlegplatform of de werkgroepen

 

 

Een dynamische besluitvorming gebaseerd op betrokkenheid, expertise en samenwerking

Het Overlegplatform komt regelmatig samen (minimaal 2x per jaar) en geeft adviezen inzake pleziervaartaangelegenheden die tot de federale bevoegdheid behoren. Het overlegplatform brengt advies uit op vraag van de minister of op eigen initiatief. Alle leden van het overlegplatform kunnen agendapunten aanleveren.

 

Indien nodig worden specifieke werkgroepen opgericht om adviezen voor te bereiden en meer in detail uit te werken. In deze werkgroepen worden naast de vaste leden van het FOP ook experts uitgenodigd om deel te nemen aan de discussies en compromissen uit te werken.

 

Bij de totstandkoming van de adviezen van het FOP zijn er 3 principes heel belangrijk:

 1. Het overleg gebeurt transparant: ttz er wordt gewerkt met informatie en werkdocumenten die voor alle leden van het FOP en de werkgroepen toegankelijk zijn en er wordt in consensus beslist
 2. Het overleg gebeurt met een zo breed als mogelijk aantal stakeholders of belanghebbenden en experten
 3. De adviezen worden gemotiveerd en onderbouwd met beschikbare informatie (regelgeving, studies, analyses, …) uit binnen- en buitenland