Herziening van de wetgeving pleziervaart

Nieuwe wetgeving pleziervaart in zicht

Met de hervorming van de pleziervaartwetgeving wordt er ingezet op administratieve vereenvoudiging, responsabilisering van de pleziervaarder en verbetering van de veiligheid.

In 2019 gaat de nieuwe wetgeving van kracht. Er worden overgangsbepalingen voorzien zodat u de nodige tijd heeft zich aan te passen aan de nieuwe regels. De  wet betreffende de pleziervaart (PDF, 197 KB) is deze zomer verschenen. De verdere invulling wordt opgenomen in de uitvoeringsbesluiten, waaraan momenteel wordt gewerkt.

Wenst u op de hoogte te blijven over de nieuwe wetgeving pleziervaart? Laat dan hier uw e-mailadres achter.

 

NIEUW – De belangrijkste vernieuwingen voor de particuliere pleziervaarder

Toelichting 7/11/2018

 

REGISTRATIE

Er komt een unieke registratiebrief in plaats van een vlaggenbrief voor de zee en het immatriculatiedocument voor de binnenwateren. De registratiebrief is 5 jaar geldig, en wordt gratis vernieuwd bij bevestiging door de eigenaar, behoudens een aantal uitzonderingen zoals verkoop, ingrijpende verbouwing, …

Er komen ook nieuwe vereisten betreffende de band met België.

De overgang naar een unieke registratiebrief zal soepel verlopen. De huidige vlaggenbrieven blijven hun geldigheid bewaren. Bij het vervallen van de vlaggenbrief moet een nieuwe registratiebrief aangevraagd worden. Op dat moment zijn de nieuwe vereisten inzake de band met België van toepassing.

De immatriculatiedocumenten zullen de komende 5 jaar hun geldigheid verliezen en worden vervangen door een registratiebrief. De betrokken eigenaars worden hierover gecontacteerd.

Ook vaartuigen langer dan 24m zullen als pleziervaartuig geregistreerd kunnen worden.

 

UITRUSTING

De lijst met uitrusting wordt vernieuwd en wordt afhankelijk van hoe ver het vaartuig van de kust vaart. Ook hier krijgt u de nodige tijd om zich in regel te stellen.

De nieuwe lijst zal pas verplicht zijn vanaf 1 januari 2020.

 

VERPLICHT VAARBREVET

De verplichting van vaarbrevet op de binnenwateren voor vaartuigen met een lengte vanaf 15m of een snelheid (op motor) van meer dan 20km/u, wordt doorgetrokken naar zee (algemeen stuurbrevet). Yachtman (vanaf 6 mijl) en Yachtnavigator (vanaf 200 mijl) worden aangeraden.

Deze verplichting geldt pas vanaf 2022.

 

VAARBREVET BEHALEN

Het praktische gedeelte voor het bekomen van een vaarbrevet wordt vernieuwd.

Er komt een verplichte vaarproef met duidelijke doelstellingen.

Er worden hierover afspraken gemaakt met de scholen/instanties die dergelijke vaarproeven mogen afnemen.

Voor het theoretische gedeelte komt er een duidelijk overzicht van de te kennen leerstof.

De praktische vaarproef zal verplicht zijn ten vroegste vanaf 2020.

 

OPMERKING

De hierboven vermelde data zijn richtdata.

 

Toelichting door de staatssecretaris op 06/06/2018

Op 06/06/2018 was dhr De Backer te gast bij de RYCB Antwerpen en gaf er toelichting bij de nieuwe wetgeving pleziervaart. Hij uitte zijn dank aan allen die de afgelopen jaren intensief meegedacht en meegebouwd hebben aan deze vernieuwing – de rol van het FOP (Federaal Overlegplatform Pleziervaart) werd hierbij bijzonder gewaardeerd. Ook in de verdere toekomst blijft participatie van de pleziervaartsector van wezenlijk belang. 

 

De 2 grote pijlers van de hervorming, de administratieve vereenvoudiging en de verhoging van de veiligheid, komen duidelijk naar voor in de nieuwe wetgeving. 

 

De registratie wordt vereenvoudigd en zal langlopend zijn – een maatregel die elke pleziervaarder ten goede komt. De handelaars zullen kunnen gebruik maken van een flexibel registratiesysteem voor demonstratievaartuigen en dat creëert ongetwijfeld een gunstigere omgeving voor hun verkoopsactiviteiten. Het samenbrengen van de versnipperde wetgeving pleziervaart komt verder de duidelijkheid voor alle gebruikers ten goede. 

 

Met een vaarbewijs voor grote of snelle boten wil de staatssecretaris de basiskennis en veiligheid garanderen van iedereen op de Noordzee – het vaarbewijs wordt verplicht voor vaartuigen vanaf 15m of sneller dan 20km/u. Alle pleziervaartuigen waarmee tochten tegen betaling voor de Belgische kust worden aangeboden zullen pas na technische veiligheidsinspectie een toelating hiertoe krijgen. In overleg met de sector is de veiligheidsuitrusting bijgesteld en wordt deze afhankelijk van de afstand tot de kust – op die manier wordt de pleziervaarder geresponsabiliseerd om de nodige uitrusting mee aan boord te nemen als hij een verdere tocht onderneemt. 

 

De staatssecretaris legde er de nadruk op dat de nodige overgangsperiodes zullen voorzien worden, zodat alle betrokken spelers de nodige tijd krijgen zich aan te passen aan deze nieuwe bakens. Hij sloot af met een warme oproep om het project samen verder vorm te geven, tot verdere bloei van de pleziervaart in België. 

 

Deze voorstellen zijn nog onderhevig aan de wettelijk voorgeschreven procedures en adviezen. Streefdoel om in werking te laten treden is 1 januari 2019 (met de nodige overgangsbepalingen).

 

De nieuwe wetgeving: een traject van overleg

Op de Belgian Boat Show 2017 gaven François Bellot, minister van Mobiliteit, en Philippe De Backer, staatssecretaris voor de Noordzee, het officieel startschot voor de herziening van de wetgeving pleziervaart. De Staatssecretaris gaf uitleg over het voorbereidende werk dat samen met de pleziervaartsector is verricht en hoe hij verder het publiek en overheidspartners wilde bevragen om finaal de wetgeving effectief te hervormen.

 

Een groot deel van het voorbereidend werk, uitgewerkt in concrete voorstellen, is verricht binnen het Federaal Overlegplatform Pleziervaart, met vertegenwoordigers van de administratie, pleziervaartindustrie en pleziervaartverenigingen uit het Vlaamse en Franstalige gedeelte.

 

Deze voorstellen werden voorgelegd via een publieke bevraging (8/02-31/03/2017). We ontvingen hierop 1659 reacties, een waar succes! We danken allen die hun mening hebben geuit en zo hebben bijgedragen aan een beter inzicht in hoe de sector aankijkt tegen de voorgestelde vernieuwingen.

 

Op basis van de voorstellen van het Federaal Overlegplatform Pleziervaart (FOP) en de resultaten van de publieke bevraging, werkte de FOD Mobiliteit en Vervoer, samen met de kabinetten van Staatssecretaris dhr De Backer en Minister dhr Bellot, verder aan een vernieuwd voorstel. Dat laatste wordt dan in een verder stadium besproken met andere betrokken overheidsinstanties.

 

Documentatie

 Klik hier voor een overzicht van de knelpunten (PDF, 234.41 KB) en de voorgestelde oplossingen.

Voor hen die dieper willen graven, hieronder de ontwerpteksten van het Federaal Overlegplatform Pleziervaart:

 

Resultaten publieke bevraging

De publieke bevraging liep van woensdag 8/02 tem vrijdag 31/03 en was met een totaal van 1659 reacties een waar succes! We danken allen die hun mening hebben geuit en zo hebben bijgedragen aan een beter inzicht in hoe de sector aankijkt tegen de voorgestelde vernieuwingen.

 

De reacties komen gelijkmatig verdeeld uit zowel het Nederlandstalig als Franstalig landsgedeelte, met pleziervaarders uit verschillende sectoren (bijvoorbeeld binnenvaart, kustvaart, kleinzeilerij…). Het merendeel onder hen heeft een eigen boot en heeft een vaarbewijs.

 

Algemeen stellen we vast dat alle voorstellen van het Federaal Overlegplatform Pleziervaart (FOP) ruim ondersteund werden (behalve vraag 9 over uitrusting, zie (*)).

 

Verder was er ook de mogelijkheid om toelichting te geven bij elk van de knelpunten. Ook deze reacties worden geanalyseerd en waar nuttig, in overweging genomen.

 

(*) Vraag 9 was niet helemaal correct geformuleerd. Het voorstel houdt niet in ‘de lijst met verplichte uitrusting’ jaarlijks te herzien. Het voorstel is wel de functionele vereisten vastleggen en jaarlijks evalueren hoe aan deze vereisten kan voldaan worden - niet om de voorgaande manieren te schrappen, maar net om ruimte te geven aan nieuwe technologische mogelijkheden.