Herziening van de wetgeving pleziervaart

Nieuwe wetgeving pleziervaart in zicht

Met de hervorming van de pleziervaartwetgeving wordt er ingezet op administratieve vereenvoudiging, responsabilisering van de pleziervaarder en verbetering van de veiligheid.

Als alles volgens de planning verloopt zal de wet klaar zijn tegen de zomer van dit jaar. De gepaste overgangsbepalingen zullen voorzien worden.

 

Wenst u op de hoogte te blijven over de nieuwe wetgeving pleziervaart? Laat dan hier uw e-mailadres achter.

 

NIEUW – Toelichting door kabinet De Backer op BBS 2018

Onder massale belangstelling stelde het kabinet van dhr De Backer op de BBS 2018 de krijtlijnen van de nieuwe wetgeving pleziervaart voor. De private pleziervaarder zal genieten van een vereenvoudigde en goedkopere registratie. Voor de pleziervaartuigen tot 24m verandert er qua verplichtingen niets aan de brevettering en wordt er gewerkt aan de verhoging van de veiligheid. Voor de commerciële pleziervaarder in Belgische wateren wordt een oplossing geboden voor de STCW-problematiek en op de binnenwateren wordt vanuit oogpunt van veiligheid een brevettering voorzien voor de commerciële skipper. Voor de handelaars wordt een systeem van demonstratievaartuigen opgezet, dat de verkoop van pleziervaartuigen moet ten goede komen. Verder wordt de Belgische vlag ruimte geboden om te groeien door ook pleziervaartuigen boven de 24m mogelijk te maken. Dit alles met de nodige maatregelen om de kwaliteit van de vlag te bewaken.

 

U vindt de presentatie hieronder. 

Opgelet, bijgevoegde presentatie van het kabinet van dhr De Backer geeft toelichting bij de beleidslijnen betreffende de hervorming van de wetgeving pleziervaart. Deze wetgeving dient nog door de Ministerraad en het parlement bekrachtigd te worden, vooraleer er sprake is van goedgekeurde wetgeving. De gepaste overgangsbepalingen zullen worden voorzien.

 

 Presentatie (PDF, 3.63 MB)

 

De nieuwe wetgeving: een traject van overleg

Op de Belgian Boat Show 2017 gaven François Bellot, minister van Mobiliteit, en Philippe De Backer, staatssecretaris voor de Noordzee, het officieel startschot voor de herziening van de wetgeving pleziervaart. De Staatssecretaris gaf uitleg over het voorbereidende werk dat samen met de pleziervaartsector is verricht en hoe hij verder het publiek en overheidspartners wilde bevragen om finaal de wetgeving effectief te hervormen.

 

Een groot deel van het voorbereidend werk, uitgewerkt in concrete voorstellen, is verricht binnen het Federaal Overlegplatform Pleziervaart, met vertegenwoordigers van de administratie, pleziervaartindustrie en pleziervaartverenigingen uit het Vlaamse en Franstalige gedeelte.

 

Deze voorstellen werden voorgelegd via een publieke bevraging (8/02-31/03/2017). We ontvingen hierop 1659 reacties, een waar succes! We danken allen die hun mening hebben geuit en zo hebben bijgedragen aan een beter inzicht in hoe de sector aankijkt tegen de voorgestelde vernieuwingen.

 

Op basis van de voorstellen van het Federaal Overlegplatform Pleziervaart (FOP) en de resultaten van de publieke bevraging, werkte de FOD Mobiliteit en Vervoer, samen met de kabinetten van Staatssecretaris dhr De Backer en Minister dhr Bellot, verder aan een vernieuwd voorstel. Dat laatste wordt dan in een verder stadium besproken met andere betrokken overheidsinstanties.

 

Documentatie

 Klik hier voor een overzicht van de knelpunten (PDF, 234.41 KB) en de voorgestelde oplossingen.

Voor hen die dieper willen graven, hieronder de ontwerpteksten van het Federaal Overlegplatform Pleziervaart:

 

Resultaten publieke bevraging

De publieke bevraging liep van woensdag 8/02 tem vrijdag 31/03 en was met een totaal van 1659 reacties een waar succes! We danken allen die hun mening hebben geuit en zo hebben bijgedragen aan een beter inzicht in hoe de sector aankijkt tegen de voorgestelde vernieuwingen.

 

De reacties komen gelijkmatig verdeeld uit zowel het Nederlandstalig als Franstalig landsgedeelte, met pleziervaarders uit verschillende sectoren (bijvoorbeeld binnenvaart, kustvaart, kleinzeilerij…). Het merendeel onder hen heeft een eigen boot en heeft een vaarbewijs.

 

Algemeen stellen we vast dat alle voorstellen van het Federaal Overlegplatform Pleziervaart (FOP) ruim ondersteund werden (behalve vraag 9 over uitrusting, zie (*)).

 

Verder was er ook de mogelijkheid om toelichting te geven bij elk van de knelpunten. Ook deze reacties worden geanalyseerd en waar nuttig, in overweging genomen.

 

(*) Vraag 9 was niet helemaal correct geformuleerd. Het voorstel houdt niet in ‘de lijst met verplichte uitrusting’ jaarlijks te herzien. Het voorstel is wel de functionele vereisten vastleggen en jaarlijks evalueren hoe aan deze vereisten kan voldaan worden - niet om de voorgaande manieren te schrappen, maar net om ruimte te geven aan nieuwe technologische mogelijkheden.