Het Federaal Overlegplatform Pleziervaart

Changed
23/12/2022

FOP staat voor Federaal Overlegplatform Pleziervaart. Het FOP zorgt voor een continu en gestructureerd overleg tussen de sector, de gebruikers en de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. De recreatie op het water wint aan populariteit. Extra stimulans en een modern beleid zijn nodig, daarom is overleg belangrijk.

De doelstellingen van het FOP

Het FOP geeft adviezen en formuleert voorstellen op het vlak van de federale verantwoordelijkheden inzake pleziervaart op de binnenwateren en op zee. Het heeft als doelstelling om:

 1. De dienstverlening te verbeteren: administratieve vereenvoudiging, e-loketten, communicatie naar de gebruikers, etc.
 2. De veiligheid te bevorderen: discussies over bijvoorbeeld veiligheidscampagnes, veiligheidsuitrusting aan boord van pleziervaartuigen, etc.
 3. Inspelen op nieuwe tendensen: de implementatie van nieuwe regelgeving zoals ICC, nieuwe watersporten of innovaties voor veiligheidsuitrusting van pleziervaarders.

Iedereen betrokken, ook burgers

14 aangeduide vertegenwoordigers

Het FOP is samengesteld uit 14 vertegenwoordigers en 8 plaatsvervangers aangeduid door de staatssecretaris of minister van de Noordzee en de minister van Mobiliteit.
 
Ze vertegenwoordigen volgende sectoren:

 1. De administratie: 3 ambtenaren van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Hierbij hoort ook de voorzitter van het FOP. Zij maken beleid en implementeren het.
 2. De nautische ‘industrie’: 2 vertegenwoordigers uit de beroepssector.
 3. De pleziervaarders: 4 vertegenwoordigers uit de gebruikersverenigingen, 
  2 voor de pleziervaart op zee en 2 voor de pleziervaart op de binnenwateren.
 4. 3 onafhankelijke experts
 5. De jeugdverenigingen: 1 vertegenwoordiger.
 6. De brandingssporten: 1 vertegenwoordiger.

Het aantal vertegenwoordigers is als volgt over de verschillende sectoren verdeeld:

De sectoren die vertegenwoordigd zijn binnen het FOP

Daarnaast maken ook vertegenwoordigers van de gewesten deel uit van het overleg.

Voor specifieke onderwerpen kan het FOP ook het advies van andere personen raadplegen en uitnodigen op het overlegplatform of de werkgroepen.

Uw inspraak is van belang

Ook burgers hebben inspraak binnen het overlegplatform. U kunt gemakkelijk rechtstreeks contact opnemen met een van de 14 vertegenwoordigers om vragen te stellen, suggesties of opmerkingen door te geven.

U kunt ons contacteren via fop-pcn@mobilit.fgov.be

Adviezen op basis van diverse agendapunten

Het overlegplatform komt minimaal tweemaal per jaar samen en geeft adviezen over pleziervaart die tot de federale bevoegdheid behoren. Dit gebeurt op vraag van de minister of op eigen initiatief.
Alle leden van het overlegplatform kunnen agendapunten aanleveren.

Wat wordt er besproken en beslist?

 • Bij agenda’s krijgt u een overzicht van de verschillende thema’s die aan bod kwamen op eerder overleg.
 • Bij adviezen kunt u een lijst adviezen raadplegen die werden overgemaakt aan de minister.

Als het nodig is, richt het FOP specifieke werkgroepen op om adviezen voor te bereiden en in detail uit te werken. In deze werkgroepen nodigen ze bovenop de vaste leden van het FOP ook experts uit om deel te nemen aan de discussies en compromissen uit te werken.

Bij het opstellen van de adviezen van het FOP zijn er drie principes belangrijk:

 1. Transparant overleg: met informatie en werkdocumenten die voor alle leden van het FOP en de werkgroepen toegankelijk zijn. Ze beslissen ook in overeenstemming.
 2. Zoveel mogelijk stakeholders of belanghebbenden en experten betrekken.
 3. Goed gemotiveerd en onderbouwd advies met beschikbare informatie (regelgeving, studies, analyses, …) uit binnen- en buitenland.