Radar op binnenwateren

Radar op binnenwateren

Artikel 6.30 van het Politie en Scheepvaartreglement voor Scheepvaart op de binnenwateren voorziet dat bij slecht zicht alleen gevaren mag worden mits gebruik van een radar. Artikel 4 van dezelfde reglementering bepaalt dat de persoon die de radar bedient, houder moet zijn van een diploma dat overeenkomstig vastgestelde regels is afgegeven.

Het KB van 15 oktober 1993 tot instelling van een radarbrevet bepaalt de voorwaarden tot het bekomen van een dergelijk brevet.
Daarbij is bepaald dat :
- er een examen moet worden afgelegd dat bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.
- de kandidaat minimum 18 jaar moet zijn voor deelname aan het examen

 

Theoretische proef
De theoretische proef waarvan de examenstof is vastgelegd in bijlage I (zie onderaan) van het KB bestaat uit een computerexamen met meerkeuzevragen.
U kan zich kosteloos inschrijven voor deze theoretische proef. Dit gebeurt online, met uw ID-kaart, via de volgende link https://rec.mobilit.fgov.be/MobRecr/site/login/loginPublic. Daar maakt u de keuze voor de optie radarbrevet.
Als u correct bent ingeschreven, ontvangt u de uitnodiging om tot het examen te worden toegelaten.

 

Praktische proef
De praktische proef wordt periodiek ingericht in functie van het aantal kandidaten dat voor de theoretische proef geslaagd is.. U zal worden uitgenodigd om hetzij aan boord van een vaartuig, hetzij op een simulator deze test af te leggen.

Nadat u voor beide proeven bent geslaagd, wordt een radarbrevet opgemaakt dat naar u wordt opgestuurd.

 

Contact

Secretariaat stuurbrevetten pleziervaart
Natiënkaai 5
8400 Oostende


Tel.: +32 (0)2 277 42 86
Dit telefoonnummer is bereikbaar op maandag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag telkens van 9u tot 12u.

Mail: brevet.yachting@mobilit.fgov.be