Markttoezicht

Markttoezicht uitrusting van zeeschepen (Wheelmark)

 

Ter omzetting van Richtlijn 2014/90/EU van het Europees parlement en de Raad van 23 juli 2014 inzake uitrusting van zeeschepen en tot intrekking van Richtlijn 96/98/EG van de Raad is het koninklijk besluit van 25 april 2016 inzake uitrusting van zeeschepen en de organisatie van het markttoezicht verschenen.  Het voormeld koninklijk besluit en de richtlijn vindt u onderaan terug.

 

Het voormeld koninklijk besluit is op 18 september 2016 in werking getreden. Het legt de vereisten vast waaraan uitrusting van zeeschepen moet voldoen. Het aanbrengen van het Wheelmark biedt de garantie dat de uitrusting in de handel kan worden gebracht op de Europese markt en op EU-schepen kan worden geplaatst.

 

Er wordt een nieuw hoofdstuk 5 ingevoegd dat markttoezicht verplichtend maakt voor uitrusting van zeeschepen. Het markttoezicht zal worden uitgevoerd door inspecteurs van DG Scheepvaart en zal zowel gebeuren aan boord van de schepen als aan de wal bij fabrikanten en leveranciers. Het markttoezicht zal voornamelijk bestaan uit documentaire controle van het Wheelmark, EU-conformiteitsverklaring en technische documentatie.  Fabrikanten en leveranciers moeten hun medewerking hieraan verlenen. Wanneer de betrokken uitrusting niet aan de vereisten voldoet, kunnen de inspecteurs van DG Scheepvaart de nodige maatregelen nemen.