STCW vaarbevoegdheidsbewijzen

 

Toegang tot online applicaties​

 • Verificatie STCW - Verification  : verification of Belgian Certificates of Competence - controle van Belgische vaarbevoegdheidsbewijzen
   
 • STCW-on-Web (only for registered companies): application for seaman’s books, STCW certificates and recognitions (endorsements).  Nederlands: (enkel voor geregistreerde ondernemingen): aanvragen zeemansboekjes, STCW-certificaten en erkenningen.
 • STCW-on-Web2 (currently only for individual seafarers with Belgian eID):application for seaman’s books, STCW certificates and  recognitions (endorsements).  [ Quick Start Guide STCW-on-Web (PDF, 1.13 MB)]   

Tip: use a dummy file when a requested document is not relevant.

The requested documents (Requests with the status ‘Ready’) can be collected by the applicant (address and opening hours: see 'Contact' below).

Nederlands:

(momenteel enkel voor individuele zeevarenden met Belgische eID): aanvragen zeemansboekjes, STCW-certificaten en erkenningen.​Tip: gebruik een dummy file wanneer een gevraagd document niet relevant is.

De aangevraagde documenten (Aanvragen met de status ‘Ready’) kunnen worden afgehaald door de aanvrager op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09:00 en 11:45 op het volgende adres: Posthoflei 5, 2600 Antwerpen-Berchem

 

 

Vaarbevoegdheidsbewijzen STCW

Elk bemanningslid aan boord van een schip dat vaart onder Belgische vlag moet in het bezit zijn van:

 • voor de lagere bemanning: een nationaal bekwaamheidsbewijs (certificate of proficiency),
 • voor de officieren: een Belgisch vaarbevoegdheidsbewijs (certificate of competence) of een Belgische erkenning van een nationaal vaarbevoegdheidsbewijs (certificate of competence – recognition).

De bekwaamheidsbewijzen (COP) worden uitgereikt door of in naam van het land waar men zijn maritieme opleiding heeft gevolgd.

Officieren die in België een maritieme opleiding hebben gevolgd moeten een aanvraag voor een vaarbevoegdheidsbewijs STCW indienen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer. Zie formulier (aanvraag STCW) onderaan.

Officieren op zeeschepen onder Belgische vlag met een buitenlandse maritieme opleiding en dus ook een buitenlands vaarbevoegdheidsbewijs STCW moeten een erkenning (recognition) aanvragen van hun vaarbevoegdheidsbewijs.  Zie aanvraagformulier (Recognition application) onderaan.

De erkenning wordt afgegeven aan officieren in het bezit van een geldig STCW “Certificate of Competence” uitgegeven door een EU-land of door een land waarmee België een overeenkomst heeft gesloten tot erkenning van de vaarbevoegdheidsbewijzen uit dat land.  De lijst van landen (lijst erkende landen MOU) vindt u onderaan terug.

 

Aanvraag vaarbevoegdheidsbewijs STCW

Indienen van een aanvraag STCW: een dossier voor een Belgisch vaarbevoegdheidsbewijs of bekwaamheidsbewijs kan u:

 • opsturen per post of afgeven aan het loket te Berchem bij Schepenbeheer Antwerpen;
 • mailen naar de dienst op stcw95@mobilit.fgov.be
 • doorsturen via STCW-on-web (momenteel alleen voor geregistreerde rederijen).

Werkwijze: vul het aanvraagformulier (zie onder) in en bezorg het met bijlagen aan FOD Mobiliteit en Vervoer – DG Scheepvaart – Dienst Schepenbeheer Antwerpen,  Posthoflei 5, B - 2600 Berchem.

Bijlagen: duidelijke fotokopie of voor elektronische aanvraag in pdf-formaat, pasfoto in jpg, jpeg of tiff.   Gelieve bijlagen een duidelijke naam te geven (zoals cert-BST-20171025-uw naam.pdf).

 

Verlies of beschadiging vaarbevoegdheidsbewijs STCW

Bij verlies of beschadiging van een geldig vaarbevoegdheidsbewijs STCW of bekwaamheidsbewijs zal een nieuw certificaat uitgereikt worden. 
Werkwijze: vul een aanvraagformulier STCW in, en stuur het met bijlagen aan de Dienst Schepenbeheer Antwerpen, of mail het naar stcw95@mobilit.fgov.be


Bijlagen (bij verlies/beschadiging):

 1. een proces-verbaal van verlies of diefstal  (in Nederlands, Frans of Engels), of een verklaring door de kapitein van het schip, of een verklaring door het crewing department van uw rederij;

 2. een kopie van uw ID-kaart of paspoort;

 3. een recente pasfoto (of digitaal in jpg).

 4. het beschadigde vaarbevoegdheidsbewijs

Laat in het PV of de verklaring de certificaatnummers vermelden.

 

De STCW-Code 2010 - Manilla wijzigingen

Nieuwe eisen New requirements

ECDIS

Alle officieren brug (houders van een vaarbevoegdheid II/1 of II/2) moeten een algemene ECDIS-opleiding gevolgd hebben conform de STCW-2010-eisen.  Enkel algemene ECDIS-opleidingen die door België erkend zijn, worden aanvaard. 

Bijscholing  voor de type-specifieke ECDIS valt hier niet onder (zie ISM-bepalingen) (International Safety Management)

 

High Voltage

Alle werktuigkundigen aan boord van Belgische schepen met een vaarbevoegdheidsbewijs III/1, III/2, III/3 en ETO III/6 moeten een High Voltage-opleiding erkend door België gevolgd hebben (conform de STCW-2010-eisen).

 

STCW Herhalingscursussen

Volgens het STCW-verdrag en in combinatie met de ISM-Code is voor bepaalde functies aan boord een voortdurende bijscholing voor zeevarenden vereist. Deelname aan erkende opleidingen is vereist, met een vijfjaarlijks interval.  Alleen de volgende documenten van herhalingscursussen worden aanvaard voor de verlenging van vaarbevoegdheidsbewijzen uitgegeven door België:

 • Opleidingscertificaten van herhalingscursussen erkend door België, Nederland of Luxemburg;
 • Bekwaamheidsbewijzen (Certificates of Proficiency) uitgereikt door of in naam van de overheid van een EU-lidstaat;

 

Welke cursussen moeten vijfjaarlijks herhaald worden?

 • Personal Survival Techniques
 • Elementary Fire Fighting
 • Advanced Fire Fighting (voor alle officieren of houders van een certificaat AFF)
 • Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats (other than fast rescue boats)
 • Medical Care (voor kapiteins, eerste stuurmannen en de persoon aan wie de medische zorgen zijn toevertrouwd).
 • Fast Rescue Boats (voor houders van een certificaat FRB)


STCW II/4 en III/4

De aanvraag voor een eerste Certificate of competence II/4 of III/4 dient vergezeld te zijn van een ‘cadet training record book (isf)’ indien er wordt geopteerd voor de modulaire opleiding met 2 maanden erkende vaart (meer informatie zie hieronder Publicaties: CTRB II/4 III/4 approved seagoing service).

ECDIS

All bridge officers (holders of a certificate of competence II/1 or II/2) have to follow a general ECDIS course in conformity with STCW 2010 requirements.  Only general ECDIS training courses accredited by the Belgian authorities are  accepted.

Upgrade of type-specific ECDIS training falls under ISM regulations (international safety management).  

 

High Voltage

All engineers on board Belgian flag vessels (CoC / CeC with regulations III/1, III/2, III/3) and ETO’s (III/5) must follow a High Voltage training accredited by Belgium in conformity with STCW-2010-requirements.

 

STCW Refresher courses

According to the STCW-Convention in combination with the ISM-Code a continued proficiency is required for certain functions and responsibilities on board as a seafarer. Refresher training is therefore required at five year intervals.  Only certificates from refresher courses enumerated hereunder will be accepted for the revalidation of Certificates of Competence issued by Belgium:

 • Certificates from refresher courses accredited by the Belgian authorities, the Netherlands or Luxembourg;
 • Certificates of Proficiency issued by or in the name of the authorities of another EU-Member State;

 

Which courses are subject to a 5-year revalidation?

 • Personal Survival Techniques
 • Elementary Fire Fighting
 • Advanced Fire Fighting (for all officers or holders of the Certificate AFF)
 • Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats (other than fast rescue boats)
 • Medical Care (for masters, chief mates and every person to whom the responsibility for medical care was trusted).
 • Fast Rescue Boats (for holders of the certificate FRB)


STCW II/4 and III/4

The first request for a Certificate of competence II/4 or III/4 should be documented with a cadet training record book (isf) if one chooses the modular education with two months of seagoing service (for more information see below Publications: CTRB II/4 III/4 approved seagoing service).

 

Herintrede-cursus STCW

Re-entry course STCW

Voor een verlenging van een vaarbevoegdheidsbewijs van officier (belast met brugwacht) moet u minstens 12 maanden vaart aantonen in de voorbije 5 jaar.  Wie te weinig vaarttijd of “gelijkgestelde activiteit” kan aantonen is verplicht een herintrede-cursus te volgen, naast de gebruikelijke herhalingscursussen.  

Een herintrede-cursus kan u volgen bij enkele erkende Belgische maritieme opleidingscentra. 

 

Meer informatie

Informatie over de maritieme opleidingen erkend door de Belgische overheid vindt u hier.
For information on the maritime courses accredited by the Belgian authorities, click here.

Informatie over de medische keuring vindt u hier.
For information on medical examination, click here.

 

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer – DG Scheepvaart,
Certificatie van Zeevarenden Antwerpen (CSA)
Posthoflei 3,  B - 2600 Berchem (BELGIE)
Tel + 32 (0)3 286 68 90           
E-mail: stcw95@mobilit.fgov.be
Openingsuren: klik hier
Office opening houres: click here

Bekijk ook zeker onze  FAQ (PDF, 246.21 KB)

Please read our  FAQ (PDF, 240.19 KB)