STCW vaarbevoegdheidsbewijzen

 

Toegang tot online applicaties

 

Vaarbevoegdheidsbewijzen STCW

Elk bemanningslid aan boord van een schip dat vaart onder Belgische vlag moet in het bezit zijn van:

 • voor de lagere bemanning: een nationaal bekwaamheidsbewijs (certificate of proficiency),
 • voor de officieren: een Belgisch vaarbevoegdheidsbewijs (certificate of competence) of een Belgische erkenning van een nationaal vaarbevoegdheidsbewijs (certificate of competence – recognition).

De bekwaamheidsbewijzen (COP) worden uitgereikt door of in naam van het land waar men zijn maritieme opleiding heeft gevolgd.

Officieren die in België een maritieme opleiding hebben gevolgd moeten een aanvraag voor een vaarbevoegdheidsbewijs STCW indienen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer. Zie formulier (aanvraag STCW) onderaan.

Officieren op zeeschepen onder Belgische vlag met een buitenlandse maritieme opleiding en dus ook een buitenlands vaarbevoegdheidsbewijs STCW moeten een erkenning (recognition) aanvragen van hun vaarbevoegdheidsbewijs.  Zie aanvraagformulier (Recognition application) onderaan.

De erkenning wordt afgegeven aan officieren in het bezit van een geldig STCW “Certificate of Competence” uitgegeven door een EU-land of door een land waarmee België een overeenkomst heeft gesloten tot erkenning van de vaarbevoegdheidsbewijzen uit dat land.  De lijst van landen (lijst erkende landen MOU) vindt u onderaan terug.

 

Aanvraag vaarbevoegdheidsbewijs STCW

Indienen van een aanvraag STCW: een dossier voor een Belgisch vaarbevoegdheidsbewijs of bekwaamheidsbewijs kan ingediend worden door:

 • opsturen per post of afgeven van de aanvraag aan het loket te Berchem bij Schepenbeheer Antwerpen;
 • mailen van de aanvraag naar de dienst op stcw95@mobilit.fgov.be
 • doorsturen via STCW-on-web (momenteel alleen voor geregistreerde rederijen).

Werkwijze: invullen van het aanvraagformulier (zie onder) en met bijlagen bezorgen aan FOD Mobiliteit en Vervoer – DG Scheepvaart – Dienst Schepenbeheer Antwerpen,  Posthoflei 5, B - 2600 Berchem.

Bijlagen: duidelijke fotokopie of voor elektronische aanvraag in pdf-formaat, pasfoto in jpg, jpeg of tiff.   Gelieve bijlagen een duidelijke naam te geven (zoals cert-BST-20171025-uw naam.pdf).

 

Verlies vaarbevoegdheidsbewijs STCW

Bij verlies of beschadiging van een geldig vaarbevoegdheidsbewijs STCW of bekwaamheidsbewijs zal een nieuw certificaat uitgereikt worden. 
Werkwijze: Invullen van een aanvraag STCW (formulier) en opsturen met bijlagen naar de Dienst Schepenbeheer Antwerpen of mailen naar stcw95@mobilit.fgov.be


Bijlagen (bij verlies/beschadiging):

 1. een proces-verbaal van verlies of diefstal  (in Nederlands, Frans of Engels) ofwel een verklaring door de kapitein van het schip of een verklaring door het crewing department van uw rederij;

 2. een kopie van uw ID-kaart of paspoort;

 3. een recente pasfoto (of digitaal in jpg).

 4. het beschadigde vaarbevoegdheidsbewijs

Laat in het PV of de verklaring de certificaatnummers vermelden.

 

The STCW code 2010 - Manila amendments

Nieuwe aanvragen New applications
Vanaf 1 januari 2017 moet elke zeevarende in het bezit zijn van een vaarbevoegdheidsbewijs volgens de aangepaste STCW-voorschriften (zogenaamde 'Manila Amendments'). Starting the 1st of January 2017, every seafarer must be in the possession of a certificate of competency according to the Manila Amendments.
Nieuwe eisen New requirements

STCW Herhalingscursussen

Volgens het STCW-verdrag en in combinatie met de ISM-Code is voor bepaalde functies aan boord een voortdurende bijscholing voor zeevarenden vereist. Deelname aan erkende opleidingen is vereist, met een vijfjaarlijks interval.  Alleen de volgende documenten van herhalingscursussen worden aanvaard voor de verlenging van vaarbevoegdheidsbewijzen uitgegeven door België:

 • Opleidingscertificaten van herhalingscursussen erkend door België, Nederland of Luxemburg;
 • Bekwaamheidsbewijzen (Certificates of Proficiency) uitgereikt door of in naam van de overheid van een EU-lidstaat;

 

Welke herhalingscursussen zijn verplicht?

 • Personal Survival Techniques
 • Elementary Fire Fighting
 • Advanced Fire Fighting (voor alle officieren of houders van een certificaat AFF)
 • Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats (other than fast rescue boats)
 • Fast Rescue Boats
 • Medical Care (voor kapiteins, eerste stuurmannen en de persoon aan wie de medische zorgen zijn toevertrouwd).

STCW II/4 en III/4

De aanvraag voor een eerste Certificate of competence II/4 of III/4 dient vergezeld te zijn van een ‘cadet training record book (isf)’ indien er wordt geopteerd voor de modulaire opleiding met 2 maanden erkende vaart (meer informatie zie hieronder Publicaties: CTRB II/4 III/4 approved seagoing service).

 STCW Refresher courses

According to the STCW-Convention in combination with the ISM-Code a continued proficiency is required for certain functions and responsibilities on board as a seafarer. Refresher training is therefore required at five year intervals.  Only certificates from refresher courses enumerated hereunder will be accepted for the revalidation of Certificates of Competence issued by Belgium:

 • Certificates from refresher courses accredited by the Belgian authorities, the Netherlands or Luxembourg;
 • Certificates of Proficiency issued by or in the name of the authorities of another EU-Member State;

 

Which refresher courses are compulsory?

 • Personal Survival Techniques
 • Elementary Fire Fighting
 • Advanced Fire Fighting (for all officers or holders of the Certificate AFF)
 • Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats (other than fast rescue boats)
 • Fast Rescue Boats
 • Medical Care (for masters, chief mates and every person to whom the responsibility for medical care was trusted).

STCW II/4 and III/4

The first request for a Certificate of competence II/4 or III/4 should be documented with a cadet training record book (isf) if one chooses the modular education with two months of seagoing service (for more information see below Publications: CTRB II/4 III/4 approved seagoing service).

Informatie over de maritieme opleidingen erkend door de Belgische overheid vindt u hier.

For information on the maritime courses accredited by the Belgian authorities, click here.

 

Informatie over de medische keuring vindt u hier.

For information on medical examination, click here.

 

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer – DG Scheepvaart,
Certificatie Zeevarenden
Dienst Schepenbeheer Antwerpen,
Posthoflei 5,  B - 2600 Berchem (BELGIE)
Tel + 32 (0)3 286 68 90            
E-mail: stcw95@mobilit.fgov.be