STCW vaarbevoegdheidsbewijzen

Toegang tot online applicaties

De zeevarende aan boord van een schip dat vaart onder Belgische vlag moet in het bezit zijn van een Belgisch vaarbevoegdheidsbewijs. Dit kunt u aanvragen d.m.v. onderstaand aanvraagformulier.

Ook buitenlandse vaarbevoegdheidsbewijzen kunnen worden erkend. Deze erkenning (endorsement) wordt afgegeven aan officieren in bezit van een geldig STCW “certificate of competency”, uitgegeven door een EU-land of door een land waarmee België een overeenkomst tot erkenning van de zeevarenden uit dat land heeft gesloten. De lijst van deze landen vindt u onderaan terug.

The STCW code 2010 - Manila amendments

Uw vaarbevoegdheidsbewijs is geldig tot en met 31 december 2016.

Your certificate of competency is valid until the 31st of December 2016.

Korte geldigheidsduur Shorter Period of Validity
De zeescheepvaart zit in een overgangsfase van de oude naar de nieuwe internationale regelgeving. Op 1 januari 2012 trad de nieuwe STCW code 2010 Manila Amendments in werking. De huidige regelgeving waaronder uw vaarbevoegdheidsbewijs is verstrekt, loopt op 1 januari 2017 ten einde. Uw vaarbevoegdheidsbewijs is hierdoor korter geldig dan u gewend bent, namelijk tot en met 31 december 2016. Ocean shipping is in a transitional phase from old to new international regulations. On the 1st of January 2012, the new STCW Code 2010 Manila Amendments will take effect. The current regulations pursuant to which you were issued your certificate of competency will expire on the 1st of January 2017. This means that your certificate of competency will be valid for a shorter period than you are used to, i.e. until the 31st of December 2016.
Nieuwe aanvragen New applications
Vanaf 1 januari 2017 moet elke zeevarende in het bezit zijn van een vaarbevoegdheidsbewijs Manila Amendments. Op 1 juli 2013 treedt de nieuwe nationale regelgeving in werking. Vanaf dat moment kan een nieuw vaarbevoegdheidbewijs Manila Amendments aangevraagd worden waarbij voldaan moet worden aan de nieuwe eisen. Dit vaarbevoegdheidsbewijs blijft 5 jaar geldig. Starting the 1st of January 2017, every seafarer must be in the possession of a certificate of competency according to the Manila Amendments. The new national regulations will take effect on the 1st of July 2013. From that time, you can request a new certificate of competence according to the Manila Amendments and the new requirements must be met. This certificate of competence will remain valid for 5 years.
Nieuwe eisen New requirement

STCW Herhalingscursussen

Volgens het STCW-verdrag en in combinatie met de ISM-Code is voor bepaalde functies aan boord een voortdurende bijscholing voor zeevarenden vereist. Deelname aan erkende opleidingen is in die gevallen vereist, met een vijfjaarlijks interval.  Enkel en alleen de volgende documenten van herhalingscursussen worden aanvaard voor de verlenging van vaarbevoegdheidsbewijzen uitgegeven door België:

 • Opleidingscertificaten van herhalingscursussen erkend door België, Nederland of Luxemburg;
 • Bekwaamheidsbewijzen (Certificates of Proficiency) uitgereikt door de overheid van een EU-lidstaat;

 

Welke herhalingscursussen zijn verplicht?

 • Personal Survival Techniques
 • Elementary Fire Fighting
 • Advanced Fire Fighting (voor alle officieren of houders van een certificaat AFF)
 • Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats (other than fast rescue boats)
 • Fast Rescue Boats (voor wie een certificaat FRB bezat voor 01.01.2012)
 • Medical Care (voor kapiteins, eerste stuurmannen en de persoon aan wie de medische zorgen zijn toevertrouwd).

STCW II/4 en III/4

De aanvraag voor een eerste Certificate of competence II/4 of III/4 dient vergezeld te zijn van een ‘cadet training record book (isf)’ indien er wordt geopteerd voor de modulaire opleiding met 2 maanden erkende vaart (meer informatie zie hieronder Publicaties: CTRB II/4 III/4 approved seagoing service).

 

STCW Refresher courses

According to the STCW-Convention in combination with the ISM-Code a continued proficiency is required for certain functions and responsibilities on board as a seafarer. Refresher training is therefore required at five year intervals.  Only certificates from refresher courses enumerated hereunder will be accepted for the revalidation of Certificates of Competence issued by Belgium:

 • Certificates from refresher courses accredited by the Belgian authorities, the Netherlands or Luxembourg;
 • Certificates of Proficiency issued by the authorities of any other EU-Member State;

 

Which refresher courses are compulsory?

 • Personal Survival Techniques
 • Elementary Fire Fighting
 • Advanced Fire Fighting (for all officers or holders of the Certificate AFF)
 • Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats (other than fast rescue boats)
 • Fast Rescue Boats (for holders of a Certificate of Proficiency FRB issued before 01.01.2012)
 • Medical Care (for masters, chief mates and every person to whom the responsibility for medical care was trusted).

STCW II/4 and III/4

The first request for a Certificate of competence II/4 or III/4 should be documented with a cadet training record book (isf) if one chooses the modular education with two months of seagoing service (for more information see below Publications: CTRB II/4 III/4 approved seagoing service).

Informatie over de maritieme opleidingen erkend door de Belgische overheid vindt u hier.

For information on the maritime courses accredited by the Belgian authorities, click here.

 

Medische keuring

Alleen de medische verklaringen afgeleverd door erkende artsen worden aanvaard door de scheepvaartadministratie.

Opgelet: de medische verklaringen zijn maximum geldig voor 24 maanden na de keuringsdatum voor vaart op Belgische schepen, zelfs indien het (buitenlandse) attest een langere geldigheidsduur heeft.

Procedure medische keuring

De zeeman verzoekt de arts een “keuringsformulier” in te vullen en verstrekt daarvoor alle informatie aan de keuringsarts. Deze keuringsarts houdt het ingevulde keuringsformulier (met de testresultaten) bij. Daarna vult de keuringsarts een “verklaring van medische geschiktheid” in, hetzij de “verklaring van medische ongeschiktheid”. De zeeman ontvangt de gepaste verklaring.

Contact

e-mail: STCW95@mobilit.fgov.be

 

Verificatie van Belgische vaarbevoegdheidsbewijzen en bekwaamheidsbewijzen

 

De werkwijze laat toe dat de betrokken zeevarende, ondernemingen of administraties van een ander land de echtheid en geldigheid van Belgische vaarbevoegdheidsbewijzen en bekwaamheidsbewijzen mogen raadplegen.

Er zijn drie mogelijkheden:

 1. per E-mail aan de STCW-cel (via een formulier van de IMO)
 2. per brief (download het formulier  EN_forms_Certificate Verification (DOCX, 27.15 KB).  Stuur vervolgens het ingevulde formulier per post en u krijgt via dezelfde weg van ons een antwoord.
 3. Online (alleen voor geregistreerde gebruikers).  Toelating wordt alleen verleend wanneer een wettelijke basis aanwezig is.  Een aanvraag voor toegang tot de on-line-tool gelieve u te sturen naar onderstaand adres.  Gelieve mee te delen om welke redenen u toegang wenst te verkrijgen.

 

FOD Mobiliteit en Vervoer – DG Scheepvaart,

Certificatie Zeevarenden

Dienst Schepenbeheer Antwerpen,

Posthoflei 5,  B - 2600 Berchem (BELGIE)

Tel + 32 (0)3 286 68 90             E-mail: stcw95@mobilit.fgov.be

 

Verification of Belgian Certificates of Competence and Certificates of Proficiency:

 

The procedure allows the seafarer concerned, companies or administrations of other countries to verify the authenticity and validity of Belgian certificates of competence and certificates of proficiency.

Three possibilities exist:

 1. via e-mail to the STCW department (via the form on the IMO website).
 2. via letter to the STCW department (download the form  EN_forms_Certificate Verification Request (DOCX, 27.15 KB) or
 3. on-line (only for registered users).  Access may be granted only if a legal ground is proven.  Applications have to be send to the address mentioned here-under.  Please mention the reasons for your request.

 

FPS Mobility and Transport – DG Shipping,

Certification seafarers

Dienst Schepenbeheer Antwerpen,

Posthoflei 5,  B - 2600 Berchem (BELGIUM)

Tel + 32 (0)3 286 68 93             E-mail: stcw95@mobilit.fgov.be