Retributies zeeschepen

The text in English can be found below.

 

Het koninklijk besluit van 21 september 2020 tot vaststelling van de retributies inzake scheepvaart heeft de retributies voor zeeschepen voor alle inschrijvingen, onderzoeken aan boord en afgeleverde documenten gewijzigd.

 

Hieronder kan u een kort overzicht terugvinden van de belangrijkste wijzigingen in retributies die van toepassing zijn op alle Belgische zeeschepen, uitgezonderd de vissersvaartuigen en pleziervaartuigen.

 

De retributies voor de afgifte van documenten, certificaten en het uitvoeren van onderzoeken aan boord zijn de volgende:

 • Een jaarlijkse retributie van 500 euro is verschuldigd voor de administratieve onderzoeken en afgifte van alle certificaten betreffende zeeschepen.

o     Voor zeeschepen geregistreerd voor 1/9/2020 is deze retributie voor de 1ste maal verschuldigd op 1/1/2021

o     Voor zeeschepen geregistreerd op of na 1/9/2020 is deze retributie niet verschuldigd voor de eerste 3 jaren na de registratie

o     Deze jaarlijkse retributie vervangt de aparte retributies voor scheepsgebonden certificaten zoals de retributies voor de zeebrief/ certificaat van registratie, meetbrief, verzekeringscertificaten, ….

 • Voor onderzoeken aan boord van een zeeschip met het oog op de afgifte van scheepsgebonden certificaten is een retributie verschuldigd van 150 euro per uur.
 • Voor verplaatsingen van en naar het vaartuig is een retributie van 60 euro per uur verschuldigd. Dit wordt per traject beperkt tot een maximum van 8 uur per kalenderdag.
 • Zowel voor de onderzoeken als voor de verplaatsingen wordt elk begonnen uur als een volledig uur beschouwd.
 • Voor het onderzoek en de afgifte van een Toelating tot Afvaart en het onderzoek en de afgifte van een tijdelijke afwijking is een retributie verschuldigd van 150 euro.
 • De bedragen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

 

Meer info kan u vragen via Ship.BelFlag@mobilit.fgov.be.

 

Indien u informatie over de wijzigingen betreffende de retributies m.b.t. de inschrijving in het register wenst, kan u dit terugvinden op de website van het Belgisch scheepsregister.

 

------

English: 

 

The Royal Decree of 21 September 2020 determining the retributions relating to shipping has changed the fees for seagoing vessels for registration, surveys on board and issue of documents.

 

Below you will find a brief overview of the most important changes in fees that apply to all Belgian seagoing vessels, with the exception of fishing vessels and pleasure crafts.

 

The fees for issuing documents, certificates and conducting surveys on board are as follows:

 • An annual fee of 500 euro is charged for the administrative examination and issue of all certificates concerning seagoing vessels.

o    For seagoing vessels registered before 1 of September 2020, this fee is charged for the first time on the 1 of January 2021.

o    For seagoing vessels registered on or after 1 of September 2020, this fee is not due for the first 3 years after registration.

o    This annual fee replaces the separate fees for ship-related certificates such as the fees for the certificate of registry, tonnage certificate, insurance certificates,….

 • For surveys on board a seagoing vessel related to the issue of ship-related certificates, a fee of 150 euro per hour is charged.
 • A fee of 60 euro per hour is charged for transportation from and to the vessel. This is limited per route to a maximum of 8 hours per calendar day.
 • Every started hour is considered a full hour for both the surveys and the transportation.
 • A fee of 150 euro is charged for the examination and the issue of an Authorization for Departure and the examination and issue of a temporary derogation.
 • The amounts are indexed annually on the 1 of January.

 

More information can be obtained via Ship.BelFlag@mobilit.fgov.be.

 

If you would like information on the changes concerning the fees relating to entry in the register of seagoing vessels, you can find this on the website of the Belgian Register of Shipping.