MLC 2006

Sinds 20 augustus 2014 is het Verdrag betreffende maritieme arbeid (MLC 2006) in werking in België. Het doel van dit verdrag is om via de bevordering van behoorlijke levens- en arbeidsomstandigheden voor zeelieden en rechtvaardigere mededingingsvoorwaarden op internationaal niveau, billijke spelregels in de maritieme sector in te voeren en te handhaven. MLC 2006 is het resultaat van een tripartiete tussen overheden, reders en zeelieden en legt voor de hele maritieme sector internationale minimumnormen vast. De tekst en meer concrete informatie over het verdrag vindt u op http://ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/lang--en/index.htm.

 

In 2014 werden twee amendementen aangenomen met als gevolg dat vanaf 18 januari 2017 2 extra punten worden toegevoegd aan de DMLC deel I en deel II.

 

Ook moet voor elk van de twee amendementen een certificaat aan boord zijn waarin aangetoond wordt dat het schip voldoet aan de amendementen. Gelieve deze certificaten zo snel mogelijk aan te vragen via dgmar.reg@mobilit.fgov.be.

 

Aanvragen van certificaten van financiële zekerheid onder MLC 2006

Certificaat 1: CERTIFICATE OF INSURANCE FOR REPATRIATION

Certificaat 2: CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY FOR SHIPOWNERS’ LIABILITY

 

Voor beide certificaten dient u het aanvraagformulier (zie onder) en een attest van een verzekeraar waarin wordt aangetoond dat de bepalingen van MLC 2006 zijn gedekt, door te sturen naar dgmar.reg@mobilit.fgov.be.

 

Indien u de financiële garantie wenst aan te tonen via dekking door nationale sociale zekerheidssystemen, gelieve contact op te nemen via dgmar.reg@mobilit.fgov.be :

 

 

 

Since 20 August 2014 the Maritime Labour Convention (MLC 2006) has entered into force in Belgium. The goal of this convention is to introduce and to enforce a level playing field in the maritime sector by increasing decent working and living conditions for seafarers and fair competition conditions. MLC 2006 is the result of tripartite negotiations between governments, shipowners and seafarers and imposes international minimum rules for the whole maritime industry. The text of the convention and more information about the convention can be found on: http://ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/lang--en/index.htm.

 

In 2014, two amendments were adopted and as a consequence 2 extra points are added to the DMLC Part I and Part II starting 18 January 2017.

 

Also, for each of the new amendments a certificate must be on board where compliance with the amendments is demonstrated. Please apply for these certificates as soon as possible via dgmar.reg@mobilit.fgov.be.

 

Applications for certificates of insurance under MLC 2006

Certificate 1: CERTIFICATE OF INSURANCE FOR REPATRIATION

Certificate 2: CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY FOR SHIPOWNERS’ LIABILITY

 

For both certificates an application form (see below) and an attestation of the insurer demonstrating that the relevant provisions of MLC 2006 are covered must be sent to dgmar.reg@mobilit.fgov.be.

 

If you wish to use national social security schemes as evidence of compliance to MLC, please contact dgmar.reg@mobilit.fgov.be.