Certificaten van verzekering voor Belgische schepen

AANVRAAG CERTIFICAAT VAN VERZEKERING VOOR BELGISCHE SCHEPEN

 

DE VERDRAGEN

 

WRC-Verdrag

Het Internationaal Verdrag van 2007 inzake de verwijdering van wrakken

Welke schepen: zeeschepen en estuaire schepen met een brutotonnenmaat van 300 of meer

 

BUNKER-Verdrag

Het Internationaal Verdrag van 2001 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie.

Welke schepen: zeeschepen en estuaire schepen met een brutotonnenmaat van meer dan 1.000

 

CLC-Verdrag

Het Internationaal Verdrag van 1992 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor olieverontreinigingsschade, en de Bijlage.

Welke schepen: zeeschepen en estuaire schepen die daadwerkelijk meer dan 2.000 ton olie in bulk als lading vervoeren

 

PAL-Verdrag

Het Verdrag van Athene van 2002 betreffende het vervoer van passagiers en hun bagage over zee

Welke schepen: zeeschepen en estuaire schepen met een vergunning om meer dan 12 passagiers over zee te vervoeren

 

 

AANVRAAG

De aanvrager zendt onderstaand aanvraagformulier(This hyperlink opens a new window) naar het Directoraat-Generaal Scheepvaart via dgmar.reg@mobilit.fgov.be(link stuurt een e-mail)) en dit samen met een verzekeringsattest (Blue Card) afgeleverd door een onderneming die gerechtigd is om de betrokken verzekering of financiële zekerheid aan te bieden.

Dit attest moet aantonen dat de geregistreerde eigenaar voor het desbetreffende schip een verzekering of andere financiële zekerheid in stand houdt die voldoet aan de vereisten van de desbetreffende verdragen. Elektronische attesten van “P&I clubs” van de “International Group of P&I Clubs” worden eveneens aanvaard op voorwaarde dat het DG Scheepvaart het lidmaatschap van het betrokken schip kan verifiëren op de website van de betrokken club. De aandacht wordt erop gevestigd dat de verzekering of financiële zekerheid ten volle de aansprakelijkheid van de eigenaar volgens de desbetreffende verdragen moet dekken. De verzekering of financiële zekerheid moet uitgaan van een onderneming die gerechtigd is om de betrokken verzekering of financiële zekerheid aan te bieden en die voldoende solvabel is. Het DG Scheepvaart aanvaardt zonder bijkomend onderzoek een verzekering van een “P&I club” die lid is van de internationale pool van de “International Group of P&I Clubs”.

De certificaten van verzekering worden per gewone post verstuurd. Andere manieren van afgifte kunnen worden bepaald in overleg met het DG Scheepvaart.

 

Wijziging van certificaten: Elke wijziging van de gegevens vermeld op het certificaat verzekering (bv. wijziging adres/naam eigenaar, …) moet onmiddellijk aan het DG Scheepvaart worden gemeld.

 

Hernieuwing van certificaten op 20 februari: Elk jaar vervalt een groot aantal certificaten op 20 februari. Gelet op het grote aantal certificaten dat tegelijk moet worden hernieuwd voor die datum is het raadzaam dat scheepseigenaars hun aanvraag tijdig indienen.

 

CONTACT

Beleidsondersteuning DG Scheepvaart
FOD Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel.: +32 (0)2 277 35 01
Mail: dgmar.reg@mobilit.fgov.be (link stuurt een e-mail)