Wreck Removal

Wreck Removal Convention

 

Certificaat

 

Inwerkingtreding Verdrag

Het Internationaal Verdrag van Nairobi inzake de verwijdering van wrakken, 2007 (Wrakverwijderingsverdrag) trad internationaal in werking  op 14 april 2015.

Het Wrakverwijderingsverdrag verleent kuststaten een rechtsgrond om in hun exclusieve economische zone (hierna “EEZ” genoemd) het verwijderen van gevaarlijke wrakken op te leggen en te regelen. Het Wrakverwijderingsverdrag voorziet verder in een optie die de Verdragsluitende Staten toelaat een aantal verdragsbepalingen toe te passen op het eigen grondgebied, met inbegrip van de territoriale zee.

Het Verdrag schetst de criteria aan de hand waarvan de kuststaat moet oordelen of een wrak in haar EEZ een gevaar vormt voor of hinderlijk is voor de scheepvaart dan wel of het schadelijk is voor het mariene milieu, de kust of ook een aantal verwante belangen.

 

Andere verplichtingen voor kapiteins en eigenaars

Verder hebben de kapiteins en de eigenaars van de schepen de verplichting om onverwijld aangifte te doen bij de kuststaat van gelijk welk maritiem schadegeval dat mogelijks resulteert in of resulteerde in een wrak zoals bepaald in het Verdrag.

De eigenaar moet het wrak waarvan bepaald werd dat het een gevaar uitmaakt, verwijderen binnen de door de kuststaat vooropgestelde redelijke termijn en, in voorkomend geval, op een wijze die verenigbaar is met de veiligheid van de scheepvaart en de bescherming van het mariene milieu.

 

Aansprakelijkheid, verzekering en certificatie van schepen

Krachtens het verdrag wordt de eigenaar tot een bepaald bedrag aansprakelijk voor de kosten verbonden aan het verwijderen van een gevaarlijk wrak. De eigenaars van schepen met een brutotonnenmaat van 300 en meer zijn verplicht een verzekering af te sluiten of een financiële zekerheid te stellen tot dekking van hun aansprakelijkheid onder het Verdrag.

Vanaf 14 april 2015 moeten de schepen die de vlag voeren van een staat die partij is bij het verdrag aan boord een certificaat hebben, afgeleverd door de vlaggenstaat, ten bewijze van het feit dat zij voldoen aan hun verplichting inzake verzekering of financiële zekerheidsstelling. Vanaf dezelfde datum moeten ook alle andere schepen een certificaat aan boord hebben indien zij een haven aandoen van een staat die partij is bij het Wrakverwijderingsverdrag.

België heeft het verdrag geratificeerd op 17 januari 2017, waardoor het verdrag voor België in werking treedt op 17 april 2017. Vanaf 17 april moeten dus alle schepen onder Belgische vlag met een brutotonnenmaat van 300 GT of meer een certificaat aan boord hebben dat aantoont dat zij over de nodige verzekering beschikken.

 

Aanvraag

De aanvrager zendt onderstaand aanvraagformulier naar het Directoraat-generaal Scheepvaart op het hieronder vermelde adres (per post of via dgmar.reg@mobilit.fgov.be). Bij de aanvraag moet een attest (Blue Card) worden gevoegd, uitgaande van de verzekeraar of diegene die de zekerheid stelt, gericht aan:

 

FOD Mobiliteit en Vervoer (DG Scheepvaart)
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

 

Dit attest moet aantonen dat de geregistreerde eigenaar voor het desbetreffende schip een verzekering of andere financiële zekerheid in stand houdt die voldoet aan de vereisten van het Internationaal Verdrag van Nairobi inzake de verwijdering van wrakken, 2007.

Elektronische attesten van “P&I clubs” van de “International Group of P&I Clubs” worden eveneens aanvaard op voorwaarde dat het DG Scheepvaart het lidmaatschap van het betrokken schip kan verifiëren op de website van de betrokken club.

De verzekering of financiële zekerheid moet uitgaan van een onderneming die gerechtigd is om de betrokken verzekering of financiële zekerheid aan te bieden en die voldoende solvabel is. Het DG Scheepvaart aanvaardt zonder bijkomend onderzoek een verzekering van een “P&I club” die lid is van de internationale pool van de “International Group of P&I Clubs”.

De Wreck Removal-certificaten worden per gewone post verstuurd. Andere manieren van afgifte kunnen worden bepaald in overleg met het DG Scheepvaart.

 

Wijzigingen van certificaten

Elke wijziging van de gegevens vermeld op het  Wreck Removal-certificaat (bv. wijziging adres/naam eigenaar, …) moet onmiddellijk aan het DG Scheepvaart worden gemeld.

 

Hernieuwing van de certificaten met een vervaldatum op 20 februari

Elk jaar vervalt een groot aantal certificaten op 20 februari. Gelet op het grote aantal certificaten dat tegelijk moet worden hernieuwd voor die datum is het raadzaam dat scheepseigenaars hun aanvraag tijdig indienen.

 

Betaling en afgifte

In 2017 zal geen retributie worden gevraagd voor het afleveren van een Wreck Removal-certificaat!

 

Contact

Beleidsondersteuning DG Scheepvaart
FOD Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Mail: dgmar.reg@mobilit.fgov.be