CLC (olietankers)

Inhoud

De in België teboekgestelde of geregistreerde schepen (zeegaande vaartuigen inbegrepen) die daadwerkelijk meer dan 2 000 ton olie in bulk als lading vervoeren, moeten tijdens dit vervoer voorzien zijn van een geldig certificaat waaruit blijkt dat een genoegzame verzekering of andere financiële zekerheid voorhanden is

Aanvraag

De aanvrager zendt onderstaand aanvraagformulier naar het Directoraat-Generaal Scheepvaart op het hieronder vermelde adres (per post of via dgmar.reg@mobilit.fgov.be) en dit samen met een verzekeringsattest (Blue Card) afgeleverd door een onderneming die gerechtigd is om de betrokken verzekering of financiële zekerheid aan te bieden, gericht aan:

FOD Mobiliteit en Vervoer (DG Scheepvaart)
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Dit attest moet aantonen dat de geregistreerde eigenaar voor het desbetreffende schip een verzekering of andere financiële zekerheid in stand houdt die voldoet aan de vereisten van het Internationaal Verdrag inzake de burgerlijke aansprakelijk¬heid voor schade door verontreiniging door olie van 1992.

Elektronische attesten van “P&I clubs” van de “International Group of P&I Clubs” worden eveneens aanvaard op voorwaarde dat het DG Scheepvaart het lidmaatschap van het betrokken schip kan verifiëren op de website van de betrokken club.

De aandacht wordt erop gevestigd dat de verzekering of financiële zekerheid ten volle de aansprakelijkheid van de eigenaar volgens het CLC-Verdrag moet dekken.

De verzekering of financiële zekerheid moet uitgaan van een onderneming die gerechtigd is om de betrokken verzekering of financiële zekerheid aan te bieden en die voldoende solvabel is. Het DG Scheepvaart aanvaardt zonder bijkomend onderzoek een verzekering van een “P&I club” die lid is van de internationale pool van de “International Group of P&I Clubs”.

De CLC-certificaten worden per gewone post verstuurd. Andere manieren van afgifte kunnen worden bepaald in overleg met het DG Scheepvaart.

Wijzigingen van certificaten

Elke wijziging van de gegevens vermeld op het  bunkeroliecertificaat (bv. wijziging adres/naam eigenaar, …) moet onmiddellijk aan het DG Scheepvaart worden gemeld.

Hernieuwing van de CLC-certificaten met een vervaldatum op 20 februari

Elk jaar vervalt een groot aantal certificaten op 20 februari. Gelet op het grote aantal certificaten dat tegelijk moet worden hernieuwd voor die datum is het raadzaam dat scheepseigenaars hun aanvraag  tijdig indienen.

Betaling en afgifte

Het CLC-certificaat wordt afgeleverd tegen betaling van een retributie. Deze betaling gebeurt door storting op rekening van het DG Scheepvaart met vermelding van de naam en het IMO-nummer van het schip. De kosten zijn ten laste van de aanvrager. De aanvraag wordt pas na betaling van de retributie behandeld.

De modaliteiten tot afgifte van het CLC-certificaat worden bepaald in overleg met het DG Scheepvaart (zie contactgegevens op het formulier).

Contact

Beleidsondersteuning DG Scheepvaart
FOD Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel.: +32 (0)2 277 35 01
Fax: +32 (0)2 277 40 51
Mail: dgmar.reg@mobilit.fgov.be