Internationale Maritieme Organisatie (IMO)

België kandidaat voor de Raad van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) 

België ligt in het hart van Europa’s grootste logistieke hub met havens van wereldklasse zoals Antwerpen, Zeebrugge, Gent en Oostende. De bunkerdiensten en internationale scheepvaartroutes bevorderen de internationale zeehandel en zijn een Europese toegangspoort voor de rest van de wereld. 

 

Als scheepvaartnatie hecht België dan ook veel belang aan zeevervoer, de maritieme sector en gelijke kansen voor iedereen in en rond zeeën en oceanen. Dat wordt onderstreept door een langdurig engagement ten aanzien van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Deze organisatie van de Verenigde Naties zet zich in voor veilige en duurzame internationale scheepvaart. 

 

Ons land steunt de IMO volop als het belangrijkste forum voor dialoog over maritieme kwesties, door expertise te delen en door pragmatische en op consensus gebaseerde oplossingen te promoten. België ziet daarbij duurzame maritieme ontwikkeling als een unieke hefboom voor economische groei en welvaart voor iedereen. Daarnaast blijft België inzetten op veilige en beveiligde schepen en zeeroutes, en op opleiding en welzijn van zeevarenden. Dat vertaalt zich in zowel initiatieven rond duurzaamheid op nationaal niveau als internationale engagementen rond duurzaamheid, veiligheid en beveiliging. 

 

Kandidaat voor categorie C van de Raad van de IMO 

De Raad van de IMO is het uitvoerende orgaan en werkt met tweejaarlijkse mandaten. Er zetelen veertig leden in, verdeeld in drie categorieën:  

  • Categorie A bestaat uit de tien landen met de grootste belangen binnen internationale scheepvaartdiensten.
  • Categorie B bestaat uit de tien landen met de grootste belangen binnen internationale zeehandel.
  • Categorie C bestaat uit twintig landen met bijzondere belangen binnen maritiem vervoer of navigatie.  

 

België stelt zich kandidaat voor herverkiezing in de Raad van de IMO in categorie C. Ons land is sinds 1951 lid van de IMO en is er trots op dat het sindsdien samen met andere landen heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van de maritieme industrie. 

Bart Heylbroeck, Directeur-generaal a.i. bij het Directoraat-generaal Scheepvaart: “België is een prominente vlaggenstaat met een focus op kwaliteit, excellentie en innovatie door een excellente publiek-private samenwerking voor een veilige en milieuvriendelijke scheepvaart.

België zal blijven bijdragen aan de Internationale Maritieme Organisatie. We concentreren ons daarvoor op innovatie en onderzoek om de kansen die technologische en digitale ontwikkelingen bieden, ten volle te benutten. In het besef dat maritieme duurzaamheid een wereldwijde uitdaging is, werkt België, in een geest van partnerschap, ook samen met ontwikkelingslanden, met een gedeelde ambitie om een ​​duurzame toekomst voor de maritieme sector te realiseren.”

Wilfried Lemmens, gedelegeerd bestuurder bij de Koninklijke Belgische Redersvereniging: “De Koninklijke Belgische Redersvereniging benadrukt als vertegenwoordigend orgaan van de Belgische scheepvaart de unieke publiek-private samenwerking met de Belgische maritieme administratie bij het creëren van synergieën en het verzekeren van gemeenschappelijke doelstellingen voor duurzame scheepvaart.

Vanuit Antwerpen, België, het kloppende hart van een maritiem Europa, opereert de Koninklijke Belgische Redersvereniging ook buiten België: in Europa, onder de paraplu van de ‘European Community Shipowners’ Associations’ en op het wereldtoneel, via de ‘International Chamber of Shipping’. België is dan ook al jaren lid van de IMO-raad, dus ons land is rechtstreeks betrokken bij het vormgeven van maritieme transportverdragen.”

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Noordzee: Scheepvaart is van groot belang voor onze economie. Tegelijk zetten we sterk in op de bescherming van de zeeën en oceanen. Zo neemt ons land op internationaal niveau een voortrekkersrol op wanneer het gaat over emissiereductie. Onze Noordzee zelf maakt deel uit van een ECA-zone (Emission Control Area) waarin we met ons sniffervliegtuig streng controleren op de uitstoot van stikstof, zwavel en nog dit jaar ook van black carbon. Onze ambitie is om de CO₂ -uitstoot te verminderen met 55% tegen 2030 en nul-uitstoot te halen tegen 2050. Daarom is het belangrijk dat we opnieuw onze plaats in de cockpit van de IMO kunnen bemachtigen. Zo kunnen we echt onze stempel drukken op de ontwikkeling van een duurzaam maritiem beleid.”

Meer info

U vindt onze visie in de toelichting bij onze kandidatuur en deze  flyer (PDF, 4.06 MB).

 

 

Evenementen in de kijker: focus op duurzaamheid

De komende maanden plannen we regelmatig events over een aantal thema’s waarvoor we ons engageren.

 

Op 22 juni wordt een webinar over autonome vaartuigen georganiseerd. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

 

In het najaar kunt u ook een evenement verwachten over alternatieve brandstoffen voor de scheepvaart, en een evenement over de mogelijkheden om de CO2-uitstoot van kleinere schepen (<5000 GT) te verminderen.

 

 

Afgelopen evenementen

Op 30 maart 2021 vond een webinar plaats over oplossingen voor onderwatergeluid van scheepvaart. De voorgestelde maatregelen kunnen naast het onderwatergeluid ook het energieverbruik en de uitstoot van luchtvervuiling van schepen verminderen.

 

U vindt de onderzoeksresultaten in het Engels op de website van de FOD Volksgezondheid, samen met een Nederlandse en Franse samenvatting.

 

U vindt op die website ook meer info over het webinar en een link naar de opname ervan.