Containergewicht

 

Vanaf 1 juli 2016 moet elke container die aan boord van een Solas-schip geladen wordt, beschikken over een geverifieerd containergewicht (VGM of Verified Gross Mass).

 

Ref: Solas, hoofdstuk VI, voorschrift  2. Deze internationale wetgeving werd in België omgezet in een KB. Verdere toelichting en praktische afspraken over de implementatie werden beschreven in een circulaire. Het KB werd gepubliceerd in het staatsblad op 30 september en komt in voege op 1 oktober 2016. Het KB en de circulaire vindt u terug in onderstaande publicaties, samen met de presentatie die werd gegeven op verschillende infosessies voor de sector.

 

Zowel de sector als de overheid heeft er belang bij om over transparante informatie te beschikken. De verladers wordt gevraagd om DG Scheepvaart (DGS) volgende informatie te bezorgen:

  • naam en adres verlader;
  • gebruikte methode (1-wegen of 2-berekenen);
  • in geval van methode 2: type certificatie ISO of AEO (bij goedkeuring DGS komt verlader automatisch op de lijst).

 

Met deze gegevens houdt DGS een lijst bij van geregistreerde verladers, die beschikbaar is in onderstaande publicaties.

 

De verlader is verantwoordelijk voor de accuraatheid van de VGM.

 

Bij gebruik van methode 1 dient hij er zich van te vergewissen dat het weegwerktuig voldoet aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 april 2016 betreffende de niet-automatische weegwerktuigen of van het koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende de meetinstrumenten. Hiertoe dient het weegwerktuig onder andere te beschikken over een certificaat van een uitgevoerde ijking, een EG-conformiteitsverklaring van de fabrikant, een overeenstemming met de Europese richtlijn 2014/31/EU of 2014/32/EU etc.

 

In geval methode 2 gebruikt wordt, staat de verlader ervoor in dat de berekeningsmethode zo accuraat mogelijk is, door gebruik te maken van gewichten die bepaald werden met geijkte weegtoestellen. In geval de berekeningsmethode gebruik maakt van gewichten die aangeleverd worden door derde partijen, is het dan ook aan te raden om de nodige informatie te verzamelen over de accuraatheid van de afzonderlijk aangeleverde gewichten.

 

Hebt u vragen

- over deze verplichting  :  mail naar   VGM@mobilit.fgov.be

- over weegtoestellen     :  mail naar   metrology.regulation@economie.fgov.be