Vaarregels

staatshervormingDe informatie op deze pagina behoort tot de bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 (deels) naar de gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies overgedragen worden.

De bestaande regelgeving blijft van kracht tot een gemeenschap of een gewest over wijzigingen of  nieuwe regels beslist.

Meer info over de zesde staatshervorming.

Vanaf 1 mei 2014 is een nieuwe versie van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB) van toepassing, gebaseerd op de IVe herziening van CEVNI. De downloadversies van het APSB en de publicaties “vaarregels in beeld” en “folder vaarregels” verder op deze pagina zijn geldig vanaf 1 mei 2014.

Het “Algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk” is van toepassing op het overgrote gedeelte van het Belgische waterwegennet. Voor de vaarregels is op deze waterwegen ook het nieuwe "Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren" van toepassing. Een brochure "vaarregels in beeld" geeft in tabellen en schema's een overzicht van deze nieuwe op CEVNI (Code européen des voies de navigation intérieure) gebaseerde vaarregels. U vindt hier ook een plooifolder, enkel over de vaarregels.

Op een aantal waterwegen is echter een apart reglement van toepassing.

vaarregels in kaart gebracht

 

Waterweg Reglement
Scheepvaartwegen van het Koninkrijk KB van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk
Binnenwateren van het Koninkrijk KB van 24 september 2006, laatst gewijzigd door KB van 4 april 2014 houdende vaststelling van het algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren van het Koninkrijk
Bijlage:  Algemeen politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (PDF, 1.74 MB)
4. Belgische territoriale zee, kusthavens en stranden KB van 4 augustus 1981 houdende politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust
Bijlage 6  Checklist voor schepen (PDF, 33.99 KB)
Bijlage 7  IALA Betonningssysteem (zone "A") (PDF, 26.39 KB)
5. Kanaal Gent-Terneuzen KB van 23 september 1992 houdende scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen
Bijlage 1  Verkeerstekens (PDF, 68.81 KB)
Bijlage 3  Checklist voor schepen (PDF, 33.81 KB)
6. Beneden-Zeeschelde KB van 23 september 1992 houdende politiereglement van de Beneden-Zeeschelde
Bijlage 2  Checklist voor schepen (PDF, 34.02 KB)
KB van 23 september 1992 houdende scheepvaartreglement voor de Beneden-Zeeschelde
7. Kanaal Brussel-Schelde KB van 18 augustus 1975 houdende het reglement van politie en scheepvaart voor het Kanaal van Brussel naar de Rupel en voor de Haven van Brussel
8. Gemeenschappelijke Maas Overeenkomst van 6 januari 1993 tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot regeling van het scheepvaartverkeer en van de recreatie op de gemeenschappelijke Maas
Bijlage: Scheepvaartreglement gemeenschappelijke Maas (6 januari 1993)
Bijlage II  Verkeerstekens (PDF, 612.33 KB)
Bijlage III  Markering van het vaarwater (PDF, 572.6 KB)
Wet van 15 maart 2002 houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot regeling van het scheepvaartverkeer en van de recreatie op de gemeenschappelijke Maas, ondertekend te Brussel op 6 januari 1993
Andere scheepvaartwegen KB van 7 september 1950 houdende bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen
Bijlage: Bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen

 

Verder kunnen de beheerders tijdelijke voorschriften uitvaardigen als "bericht aan de schipperij". Voor havens (bijvoorbeeld Antwerpen en Gent) kunnen er specifieke politieverordeningen bestaan.

3. Volle zee en de wateren die daarmee in verbinding staan Verdrag van 20 oktober 1972 in zake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972 (COLREG)
Bijlage: Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee
Wet van 24 november 1975 houdende goedkeuring en uitvoering van het Verdrag in zake de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972, bijgevoegd Reglement en zijn Bijlagen, opgemaakt te Londen op 20 oktober 1972
KB van 20 juni 1977 ter uitvoering van de wet van 24 november 1975 houdende goedkeuring en uitvoering van het Verdrag in zake de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972, bijgevoegd reglement en zijn bijlagen
KB van 18 mei 1983 tot : 1° het verlenen van uitwerking aan de wijzigingen gebracht in het Reglement en de Bijlagen, gevoegd bij het Verdrag van 1972 in zake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee
KB van 27 februari 1996 tot het verlenen van uitwerking aan de wijzigingen gebracht in het Reglement en de Bijlagen, gevoegd bij het Verdrag van 1972 in zake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee

De signalisatie langs de waterwegen is gebaseerd op CEVNI (Code européen des voies de navigation intérieure of het Europees Reglement voor binnenlandse waterwegen), hetgeen analoog is met de omringende landen.