Zeeschepenregister

Principes

 

Registratie van zeeschepen:

 • VERPLICHT voor zeeschepen die in België in aanbouw zijn
 • facultatief voor zeeschepen waarvan
  • de exploitatie gebeurt vanuit België;
  • de eigenaar of de exploitant hetzij:
   • een natuurlijke persoon is, die de nationaliteit heeft van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte
   • een natuurlijke persoon is, die zijn woon-of hoofdverblijfplaats heeft in België;
   • een rechtspersoon is, die zijn werkelijke zetel ( = plaats van de statutaire zetel, van het hoofdbestuur of van de hoofdvestiging) heeft in een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte,
  • de kiellegging meer dan 15 jaar voor de registratie gebeurde, indien een attest van gelijkvormigheid met de technische bepalingen van de Belgische wetgeving inzake scheepvaart is afgegeven door de Scheepvaartcontrole.

 

 

 

Verplichte registratie voor zeeschepen,

 • die in België in aanbouw zijn

 

Facultatieve registratie voor zeeschepen,

 • waarvan de exploitatie gebeurt vanuit België
 • waarvan de eigenaar of de exploitant hetzij:
  • een natuurlijke persoon is, die de nationaliteit heeft van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte
  • een natuurlijke persoon is, die zijn woon-of hoofdverblijfplaats heeft in België;
  • een rechtspersoon is, die zijn werkelijke zetel ( = plaats van de statutaire zetel, van het hoofdbestuur of van de hoofdvestiging) heeft in een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte,
 • waarvan de kiellegging meer dan 15 jaar voor de registratie gebeurde, indien een attest van gelijkvormigheid met de technische bepalingen van de Belgische wetgeving inzake scheepvaart is afgegeven door de Scheepvaartcontrole. model…

 

Eens een zeeschip in het zeeschepenregister is geregistreerd, blijft de registratie behouden zolang de eigenaar of de exploitant die registratie willen behouden. Er moet na een bepaalde duurtijd geen aanvraag tot verlenging van de registratie gebeuren.

 

Procedure

 

Aanvraag tot registratie

 

De aanvraag to registratie wordt ingediend via het  Formulier 92 (DOCX, 79.51 KB).

Dit formulier wordt opgemaakt en ondertekend door de eigenaar of de exploitant of een derde aan wie zij een volmacht hebben gegeven.

 

De zeeschepen in eigendom van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon worden geregistreerd op aanvraag van hun eigenaar of een derde die daartoe volmacht heeft gekregen van de eigenaar.

Als het zeeschip meerdere eigenaars heeft, moet minstens de mede-eigenaar/mede-eigenaars die de meerderheid van de aandelen heeft/hebben, in België een exploitatiezetel hebben die ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

 

De zeeschepen in exploitatie worden geregistreerd op aanvraag van hun exploitant of een derde die daartoe volmacht heeft gekregen van de exploitant op voorwaarde dat die laatste voldoet aan de volgende vereisten:

 

1° als natuurlijke persoon, onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte of – als deze geen onderdaan is van een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte - ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente dan wel, als rechtspersoon, in een van de lidstaten diens werkelijke zetel hebben;

2° in België een exploitatiezetel hebben die is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen;

3° het zeeschip vanuit die exploitatiezetel geheel of in hoofdzaak zelf exploiteren dan wel door middel van één of meer natuurlijke personen met woon- of hoofdverblijfplaats in België die deze gemachtigd heeft om deze te verbinden voor al diens handelingen, verzuimen en verbintenissen .

 

Het aanvraagformulier wordt in tweevoud en origineel ondertekend overgemaakt aan het Belgisch Scheepsregister.

Als het via een digitale gecertificeerde handtekening ondertekend wordt, is één exemplaar dat via e-mail verzonden wordt voldoende.

 

 

Aangifte wijziging

 • Elke wijziging van de gegevens met betrekking tot de identificatie van de eigenaar of de exploitant moet binnen de dertig dagen nadat zij zich heeft voorgedaan, door de aanvrager bij het Belgisch Scheepsregister aangemeld worden opdat zij in het register zou worden ingeschreven.

De aangifte wordt op dezelfde wijze als voorzien voor de aanvraag registratie ingediend via het  formulier 92 (DOCX, 79.51 KB). Het formulier wordt in tweevoud en origineel ondertekend overgemaakt aan het Belgisch Scheepsregister.

Als het via een digitale gecertificeerde handtekening ondertekend wordt, is één exemplaar dat via e-mail verzonden wordt voldoende.

 • De aangifte wijziging moet vergezeld gaan van een stuk waaruit de wijziging blijkt.
 • Als het om een wijziging van de eigendomstitel gaat, zal ook de desbetreffende akte ingeschreven moeten worden, rekening houdend met de hiertoe voorziene vormvereisten. (zie openbaarheid van rechten)

 

Doorhaling registratie

 

 

 • De registratie wordt doorgehaald :

       1° op verzoek van degene die in het register als eigenaar vermeld staat;

2° op aangifte van de eigenaar of ambtshalve :

a) als het zeeschip is vergaan, gesloopt of blijvend ongeschikt is om te drijven;

b) als van het zeeschip geen tijding werd ontvangen gedurende zes maanden te rekenen van de dag van het laatste uitvaren of van de dag waarop de laatste berichten werden ontvangen, zonder dat dit aan een algemene storing in de berichtgeving kan worden geweten;

c) als het zeeschip of de eigenaar, de reder of de exploitant ervan niet meer voldoet aan de voorwaarden om geregistreerd te kunnen worden

Het Belgisch Scheepsregister moet hiervan in kennis worden gesteld binnen de dertig dagen nadat het feit dat niet meer voldaan is aan de voorwaarden bekend is geworden mits indiening van het formulier 93

 

Aanvraag voor een doorhaling registratie:

 

Een aanvraag voor een doorhaling registratie doet u via  formulier 93 (DOCX, 88.25 KB).

Het formulier wordt in tweevoud en origineel ondertekend overgemaakt aan het Belgisch Scheepsregister.

Als het via een digitale gecertificeerde handtekening ondertekend wordt, is één exemplaar dat via e-mail verzonden wordt voldoende.

 

Een lijst van de verschillende stukken die moeten worden bezorgd aan het Belgisch Scheepsregister, kan u   hier (PDF, 111.83 KB) (DOCX, 15.23 KB) downloaden