Inschrijving in het Belgisch rompbevrachtingsregister

Principes

 

Een zeeschip dat in een buitenlands register van oorsprong is ingeschreven, kan mits machtiging van de eigenaar en toestemming van het Belgisch Scheepsregister op naam van de rompbevrachter worden ingeschreven in het Belgische rompbevrachtingsregister.

 

Door de inschrijving in het rompbevrachtingsregister verwerft het zeeschip voor de duur van de rompbevrachting het recht om de Belgische vlag te voeren.

 

In het rompbevrachtingsregister kunnen geen lasten worden ingeschreven die het zeeschip bezwaren. De eigendom van het zeeschip en de lasten die deze bezwaren, blijven geregeld door de wet van de Staat van het register van oorsprong.

 

Procedure

 

De aanvraag voor toestemming

 

De rompbevrachter (of een derde met diens volmacht) kan de toestemming vragen om het zeeschip op in het Belgisch rompbevrachtingsregister in te schrijven indien hij voldoet aan volgende voorwaarden:

 

1° als natuurlijke persoon, onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte of – indien deze geen onderdaan is van een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte - ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente dan wel, als rechtspersoon, in een van de lidstaten diens werkelijke zetel hebben;

2° in België een exploitatiezetel hebben die is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen;

3° het zeeschip wordt vanuit die exploitatiezetel geëxploiteerd.

 

Indien de kiellegging meer dan 15 jaar voor de registratie gebeurde, moet een attest van gelijkvormigheid met de technische bepalingen van de Belgische wetgeving inzake scheepvaart worden afgegeven door de Scheepvaartcontrole.

 

 

 

De aanvraag wordt ingediend via het Formulier 95.

Het aanvraagformulier wordt in tweevoud en origineel ondertekend overgemaakt aan het Belgisch Scheepsregister.

Als het via een digitale gecertificeerde handtekening ondertekend wordt, is één exemplaar dat via e-mail verzonden wordt voldoende.

 

Een lijst van de verschillende documenten die aan het Belgisch Scheepsregister moeten worden bezorgd met het oog op inschrijving in het rompbevrachtingsregister kan u hier downloaden.

 

Het Belgisch Scheepsregister beslist over de aanvraag binnen de twee weken vanaf de dag waarop de aanvraag ontvangen werd en brengt de aanvrager hiervan op de hoogte.

 

Wijzigingen

 

  • Elke wijziging van de gegevens met betrekking tot de identificatie van de rompbevrachter of eigenaar moet binnen de dertig dagen nadat zij zich heeft voorgedaan, door de aanvrager bij het Belgisch Scheepsregister aangemeld worden opdat zij in het register zou worden ingeschreven.
  • De aangifte wordt op dezelfde wijze als voorzien voor de aanvraag voor toestemming ingediend via het Formulier 95, dat in tweevoud en origineel ondertekend wordt, overgemaakt aan het Belgisch Scheepsregister.  Als het via een digitale gecertificeerde handtekening ondertekend wordt, is één exemplaar dat via e-mail verzonden wordt voldoende.
  • De wijziging van aangifte moet vergezeld gaan van een stuk waaruit de wijziging blijkt.
  • Als een aanvraag betrekking heeft op de verlenging van de duur van de rompbevrachting, is een nieuwe aanvraag van de toestemming van het Belgisch Scheepsregister noodzakelijk.

 

Doorhaling

 

Als het zeeschip niet meer voldoet aan de voorwaarden om de toestemming tot inschrijving te verkrijgen, dan wordt van dat feit aan het Belgisch Scheepsregister kennis gegeven binnen dertig dagen nadat het bekend is geworden.  

 

Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij het verstrijken van de rompbevrachting, bij vroegtijdige beëindiging van de rompbevrachting of wanneer het schip blijvend ongeschikt zou zijn om te drijven.

 

De aanvraag tot doorhaling gebeurt met het Formulier 96  dat in tweevoud en origineel ondertekend wordt overgemaakt aan het Belgisch Scheepsregister. Als het via een digitale gecertificeerde handtekening ondertekend wordt, is één exemplaar dat via e-mail verzonden wordt voldoende.