Scheepshypotheek

Vestiging van scheepshypotheken

 

Prinicpes

Scheepshypotheken kunnen worden gevestigd op schepen, schepen in aanbouw en schepen in verbouwing (art. 2.2.5.25 Belgisch Scheepvaartwetboek).

Een scheepshypotheekakte is enkel tegenstelbaar aan derden, als zij werd ingeschreven op het Belgisch Scheepsregister.

De scheepshypotheekakte wordt gevestigd bij overeenkomst tussen partijen en in de andere gevallen door de wet bepaald (art. 2.2.5.26).

In België wordt een scheepshypotheek gevestigd bij authentieke of onderhandse akte (art. 2.2.5.29).

De scheepshypotheek moet verleend worden op een of meer duidelijk aangewezen schepen en voor een bepaald bedrag (art. 2.2.5.33).

Zij strekt zich uit tot de scheepsbestanddelen en tenzij anders bepaald het scheepstoebehoren en de vracht (art. 2.2.5.35).

De scheepshypotheek waarborgt ten hoogste drie jaar interest in dezelfde rang als de hoofdsom (art. 2.2.5.41).

De begunstigde van de hypotheek en alle andere belanghebbenden kunnen bij het Belgisch Scheepsregister de aflevering van een hypothecair getuigschrift aanvragen (zie getuigschriften).

 

Vermeldingen

De Scheepshypotheekakte bevat volgende vermeldingen:

 • de datum van de akte;
 • indien het een authentieke akte is, de vermelding van welke openbare ambtenaar of rechtbank zij uitgaat;
 • de naam en de voornamen van de partijen alsook:

                               - wat betreft natuurlijke personen van Belgische nationaliteit, hun rijksregisternummer;

                               - wat betreft natuurlijke personen van buitenlandse nationaliteit, hun woonplaats;

                               - wat betreft rechtspersonen naar Belgisch recht, het ondernemingsnummer;

                               - wat betreft rechtspersonen naar buitenlands recht, het adres van hun zetel.

 

 • aard en hoofdbestanddelen van de verrichting;
 • het bedrag van de hoofdsom en het toebehoren van de schuldvorderingen waarvoor inschrijving wordt gevorderd
 • de schuldvordering die wordt gewaarborgd door de hypotheek;
 • in voorkomend geval:

                               - de voet en de vervaldag van de interest, alsook de termijn van terugbetaling van de hoofdsom;

                               - de voorwaarden waaraan de schuldvordering is onderworpen;

                               - het beding van inbezitstelling van het schip;

                               - de keuze van woonplaats in België. ter identificatie van het schip:

    - de naam en de thuishaven van het zeeschip en, als het een vissersschip betreft, eveneens het letterteken en het nummer;

                 - het IMO nummer, indien van toepassing;

                - het bouwjaar en de bouwplaats;

                - de bestemming en het type;

                - het nummer en het jaartal waaronder het zeeschip werd geregistreerd.

 

Vormvereisten

 • Zowel onderhandse als authentieke (notariële) akten kunnen worden ingeschreven
 • Als het een onderhandse akte is, worden twee originelen van de akte zelf overgelegd.
 • Als slechts één origineel beschikbaar is, kan naast dit origineel een afschrift ervan worden overgelegd dat door het Belgisch scheepsregister wordt nagekeken op zijn echtheid.
 • Van een authentieke akte worden een expeditie en een door de instrumenterende ambtenaar ondertekend afschrift overhandigd.
 • De akten moeten voorafgaandelijk geregistreerd zijn overeenkomstig het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

 

Geldigheidsduur van de inschrijving

De inschrijving van de scheepshypotheek is niet meer geldig als ze niet is hernieuwd voor het verloop van vijftien jaar, te rekenen van de dag waarop zij is geschied.

De inschrijving wordt hernieuwd na indiening bij het Belgisch Scheepsregister van twee door de schuldeiser ondertekende borderellen waarin de te hernieuwen inschrijving nauwkeurig wordt aangewezen; anders geldt zij enkel als eerste inschrijving.

Een hernieuwing van de inschrijving na het verstrijken van de in het eerste lid bepaalde termijn geldt eveneens als eerste inschrijving.

 

 

Overdracht van scheepshypotheken

Wanneer een scheepshypotheekrecht wordt overgedragen bij een onderhandse akte, moet de titel van scheepshypotheekvestiging, voorzien van de vermelding van de inschrijving, aan het Belgisch Scheepsregister worden voorgelegd. Het Belgisch Scheepsregister maakt op de onderhandse akte melding van de overdracht.

Hetzelfde geldt voor overdracht bij een authentieke akte, verleden krachtens een onderhandse lastgeving of in het buitenland opgemaakt in de vorm bij de buitenlandse wet voorgeschreven.

 

 

Opheffing van scheepshypotheken

 

Principes

De inschrijvingen worden doorgehaald of verminderd krachtens een akte waarbij de begunstigde van de hypotheek opheffing verleent en toestemt in de doorhaling of vermindering, krachtens een vonnis dat in laatste aanleg is gewezen of in kracht van gewijsde is gegaan, of krachtens een vonnis dat uitvoerbaar is verklaard niettegenstaande verzet.

 

De doorhaling of de vermindering door het Belgisch Scheepsregister gebeurt op overlegging, hetzij van een expeditie van de authentieke akte van opheffing, hetzij van de akte in brevet en van een ondertekend afschrift, hetzij van twee originelen van de onderhandse akte, hetzij van een door de griffier afgeleverd afschrift van het vonnis, naargelang het geval.

 

Een woordelijk uittreksel uit de authentieke akte is voldoende wanneer de notaris daarin verklaart dat de akte geen voorwaarde of voorbehoud bevat.

 

Is de akte van opheffing onderhands, dan wordt alleen tot gehele of gedeeltelijke doorhaling overgegaan op voorlegging van de akte van hypotheekvestiging, die is voorzien van de vermelding van de inschrijving. Het Belgisch Scheepsregister maakt er melding op van de gehele of gedeeltelijke doorhaling van de inschrijving.

 

De akte van hypotheekvestiging moet eveneens worden voorgelegd wanneer het een authentieke akte van opheffing betreft, die werd verleden krachtens een onderhandse lastgeving of die in het buitenland werd opgemaakt in de door de toepasselijke vreemde wet voorgeschreven vorm.

 

De akte van opheffing of het vonnis wordt ingeschreven in het betrokken scheepsregister.

 

Vormvereisten

Als de scheepshypotheek wordt opgeheven, moet een onderhandse akte van opheffing, ondertekend door de hypotheekbegunstigde, worden voorgelegd aan het Belgisch Scheepsregister met het oog op doorhaling van de inschrijving van de scheepshypotheek.

De handtekeningen op de onderhandse akte van opheffing moeten worden gelegaliseerd . In België gebeurt die legalisatie door een notaris of door het bestuur van de gemeente waar de ondertekenaar woont. In het buitenland gebeurt die legalisatie door de Belgische consul of door een buitenlandse notaris; de handtekening en de bevoegdheid van die buitenlandse notaris moeten bovendien worden geapostilleerd door de bevoegde buitenlandse overheid (Conventie van Den Haag van 5 october 1961).

 

Is de hypotheekbegunstigde een Belgisch vennootschap, dan moet de bevoegdheid van de personen die de akte ondertekenen (om de hypotheekbegunstigde te vertegenwoordigen) worden bewezen aan de hand van:

 • een kopie van de statuten (en van de wijzigingen van die statuten) van de vennootschap of bekendmakingen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad;
 • de volmacht(en) gegeven aan de vertegenwoordigers of de bekendmaking ervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

 

Is de hypotheekbegunstigde een buitenlands vennootschap, dan moet de bevoegdheid van de personen die de akte ondertekenen, worden bewezen aan de hand van:

 • een getuigschrift afgeleverd door de buitenlandse “company registrar” of door het buitenlands handelsregister betreffende zowel de statuten van de hypotheekbegunstigde vennootschap als de personen bevoegd om te handelen namens die vennootschap;
 • een lijst van de personen die gemachtigd zijn om de hypotheekbegunstigde vennootschap te vertegenwoordigen én een lijst met de specimens van hun handtekeningen;
 • een geactualiseerde versie van de statuten van de hypotheekbegunstigde vennootschap;
 • certificering van de vertegenwoordigingsbevoegdheden van de personen die de akte ondertekenen, door een buitenlands notaris (met “apostille”);
 • alle verdere documenten waarvan het Belgisch Scheepsregister de voorlegging nodig acht om zich in voldoende mate ervan te kunnen gewissen dat aan alle wettelijke vereisten naar Belgisch recht werd voldaan om hem toe te laten de hypothecaire inschrijving door te halen.

 

Bovendien moet :

 • de akte van opheffing vooraf zijn geregisteerd op een registratiekantoor;
 • een kopie van die akte van opheffing samen met de originele scheepshypotheekakte (met de stempel van de inschrijving) bij de akte van opheffing gevoegd worden.

 

De akte van opheffing kan ook worden verleden voor een Belgisch notaris. In dat geval moet geen legalisatie van de handtekeningen gebeuren. De vertegenwoordigingsbevoegdheden van de personen die namens de schuldeiser de akte opheffing verlenen, moeten uiteraard wel worden bewezen zoals hiervoor wordt uiteengezet.

 

Inzake scheepshypotheken is het artikel 92 van de hypotheekwet niet van toepassing. Het Belgisch Scheepsregister kan dan ook geen ‘eenzijdig notarieel certificaat van opheffing’ aanvaarden. De schuldeiser of zijn of haar vertegenwoordigers moeten nog altijd zelf verschijnen in de akte van opheffing om in de doorhaling van de scheepshypothecaire inschrijving toe te stemmen.

 

Alle belanghebbenden kunnen een getuigschrift van doorhaling van de hypothecaire inschrijving aanvragen.

 

 

 

Ambtshalve doorhaling na gedwongen verkoop

 

In geval van gedwongen verkoop van een schip, kunnen alle bezwarende inschrijvingen betreffende het schip ambtshalve door het Belgisch Scheepsregister worden doorgehaald op voorlegging van een getuigschrift van de Belgische gerechtsdeurwaarder die tot de gedwongen verkoop van het schip is overgegaan.

In dit getuigschrift bevestigt de gerechtsdeurwaarder dat het schip gedwongen verkocht werd voor vrij en onbelast en dat de koper de prijs heeft betaald aan de schuldeisers of, bij gebrek aan dergelijke betaling, dat hij een betaling heeft verricht die hem bevrijdt voor het geheel van de sommen waartoe hij gehouden is.

Het getuigschrift wordt ingeschreven in het betrokken scheepsregister.

Is het schip niet in België geregistreerd of teboekgesteld, dan beperkt het Belgisch Scheepsregister zich tot de neerlegging van het getuigschrift in het register van neerlegging.