Beslag op schepen

Beslag op schepen in België

 

In België is bewarend beslag op zeeschepen enkel mogelijk met machtiging van de rechter en ter verzekering van een zeevordering, of verzekering van een andere vordering vastgesteld door de wet (art. 2.2.6.4.)

Op een zeeschip kan ook uitvoerend beslag worden gelegd ter uitvoering van een vonnis of van een andere uitvoerbare titel (vb. notariële leningsakte) (art. 2.2.6.27).

 

Beslag op schepen gebeurt bij exploot van gerechtsdeurwaarder.

 

Er is een inschrijvingstermijn van 15 dagen en een geldigheidsduur van drie jaar voorzien zowel in het kader van bewarend als uitvoerend beslag.

 

Het Belgisch Scheepsregister kan een getuigschrift afleveren waaruit blijkt dat het beslag werd ingeschreven.

 

Belgische schepen

 

Het beslagexploot wordt binnen 15 dagen ingeschreven in een door het Belgisch Scheepsregister gehouden scheepsregister.

De inschrijving gebeurt op overlegging aan het Belgisch Scheepsregister van het beslagexploot en van een door de gerechtsdeurwaarder ondertekend afschrift van dit exploot.

  .

 

Buitenlandse schepen

 

Is het schip waarop beslag werd gelegd niet in België geregistreerd (of teboekgesteld), dan beperkt het Belgisch Scheepsregister zich tot de neerlegging van het exploot in het register van neerlegging. Het Belgisch Scheepsregister gaat alsnog tot de inschrijving van het beslag over zodra het schip is geregistreerd (of teboekgesteld)

Het Belgisch Scheepsregister kan een getuigschrift afleveren waaruit blijkt dat het exploot van beslag en de andere relevante documenten werden “neergelegd” op het Belgisch Scheepsregister.

 

Opheffing van het beslag

 

De inschrijving van het beslag wordt op dezelfde wijze doorgehaald als de scheepsypotheek hetzij dus bij onderhandse akte al dan niet betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot, hetzij bij authentieke akte (zie scheepshypotheek)

 

De inschrijvingen kunnen ook worden doorgehaald ingevolge een exploot van opheffing betekend aan het Belgisch Scheepsregister door de gerechtsdeurwaarder die het beslag heeft gelegd. Daarbij handelt die gerechtsdeurwaarder op verzoek van de beslaglegger.

Het beslagexploot of desgevallend het verzoekschrift tot hernieuwing, voorzien van de melding van de inschrijving, wordt in ieder geval aan het Belgisch Scheepsregister bezorgd. (art. 2.2.6.19)

 

Voor de legalisatie van de handtekeningen onderaan de onderhandse akte van opheffing en voor de bewijsstukken die moeten worden voorgelegd inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheden van de personen die namens een vennootschap handelen, verwijzen we naar de pagina scheepshypotheek.

 

Inzake beslagen in België gelegd op niet in België geregistreerde (of teboekgestelde) schepen kan geen doorhaling van enige inschrijving gebeuren, omdat zo’n inschrijving simpelweg niet bestaat. Voor die “buitenlandse schepen” wordt de akte van opheffing alleen “neergelegd” op het Belgisch Scheepsregister.

 

Beslag gelegd in het buitenland op Belgische schepen

 

Buitenlandse documenten (gerechtsdeurwaardersexploten of andere documenten uitgaande van buitenlandse instanties) waaruit blijkt dat in het buitenland werd beslag gelegd op schepen die geregistreerd zijn in het Belgisch register der zeeschepen of te boek staan in het Belgisch register der binnenschepen, én documenten betreffende de op het beslag volgende procedure (opheffingen, openbare verkoping enz.) kunnen eveneens op aanvraag van de schuldeiser of van andere belanghebbenden worden ingeschreven op het Belgisch Scheepsregister.

 

Het Belgisch Scheepsregister kan hiervan getuigschriften afleveren.