Belgisch register der zeeschepen

Verplichte registratie

Volgende schepen moeten verplicht in het Belgisch register der zeeschepen ( het zogenaamde ‘primary register’) geregistreerd worden:

 1. zeeschepen die in België in aanbouw zijn;
 2. zeeschepen die eigendom zijn van een rechtspersoon naar Belgisch privaat recht, met uitsluiting van handelsvennootschappen. (scheepsregistratiebesluit, art.14).

 

Facultatieve registratie

Zeeschepen,

 • waarvan de kiellegging minder dan 15 jaar voor de aanvraag tot registratie gebeurde (of waarvan de kiellegging meer dan 15 jaar voor de aanvraag tot registratie gebeurde maar waarvoor een attest van gelijkvormigheid met de technische bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende het zeevaartpolitiereglement, werd afgeleverd
 • waarvan de exploitatie gebeurt vanuit België
 • waarvan de eigenaar of de exploitant hetzij:
  • een natuurlijke persoon is, die de nationaliteit heeft van een lidstaat van de Europese Unie;
  • een natuurlijke persoon is, die zijn woon-of hoofdverblijfplaats heeft in België;
  • een rechtspersoon is, die zijn werkelijke zetel ( = plaats van de statutaire zetel, van het hoofdbestuur of van de hoofdvestiging) heeft in één van de lidstaten van de Europese Unie,

mogen geregistreerd worden in het Belgisch register der zeeschepen (scheepsregistratiebesluit, art.15).

 

De registratie van deze zeeschepen is facultatief.

 

Zowel bestaande zeeschepen als zeeschepen in aanbouw kunnen geregistreerd worden.

Een lijst van de verschillende stukken die moeten worden bezorgd aan het Belgisch Scheepsregister, kan  hier (PDF, 219.93 KB) worden gedownload.

 

Gevolgen van registratie / Aanvraag / Geldigheid

 

Enkel na registratie zal het zeeschip:

 1. het recht hebben om de Belgische vlag te voeren;
 2. kunnen worden gehypothekeerd.

 

Zowel de eigenaar als de exploitant van het schip – de laatste op voorwaarde van voorafgaande machtiging vanwege de eigenaar – kunnen de registratie van het zeeschip aanvragen.

Eens een zeeschip in het register der zeeschepen werd geregistreerd, blijft de registratie behouden zolang de eigenaar of de exploitant die registratie willen behouden. Er moet om het jaar of om de zoveel jaar geen aanvraag tot verlenging van de registratie gebeuren, in tegenstelling met wat in de meeste landen van de wereld wel het geval is.

 

Doorhaling van de registratie

Hoe en wanneer

Overeenkomstig artikel 4 van de scheepsregistratiewet wordt de registratie van een zeeschip doorgehaald:

 

a) op verzoek van degene die in het register als eigenaar vermeld staat;

 b) op aangifte door de eigenaar of ambtshalve door het Belgisch Scheepsregister: :

 1. als het schip is vergaan, gesloopt of blijvend ongeschikt om te drijven;
 2. als van het zeeschip geen tijding werd ontvangen gedurende zes maanden te rekenen van de dag van het laatste uitvaren of van de dag waarop de laatste berichten werden ontvangen, zonder dat dit aan een algemene storing in de berichtgeving kan worden geweten;
 3. als het zeeschip door zeerovers of vijanden is genomen;
 4. als het zeeschip of de eigenaar, de reder of de exploitant ervan niet meer voldoen aan de voorwaarden bepaald in uitvoering van artikel 3, §1, van de scheepsregistratiewet.

Vermits registratie in België facultatief is, kan de registratie van een zeeschip op ieder ogenblik worden doorgehaald.

 

Ondanks de doorhaling van de registratie, blijven de inschrijvingen betreffende de zakelijke rechten waarmede het zeeschip is bezwaard bestaan en kunnen zij naderhand worden doorgehaald, verminderd of hernieuwd (scheepsregistratiewet, art.5, §1).

 

Geen registratie mag worden doorgehaald dan dertig dagen na de datum waarop alle bij het Belgisch Scheepsregister ingeschreven schuldeisers en alle derden die er een exploot van beslag lieten inschrijven, door het Belgisch Scheepsregister bij aangetekend schrijven op de hoogte zijn gebracht. Deze termijn geldt niet voor de doorhaling van de registratie op verzoek of aangifte van de eigenaar, als deze daarbij de schriftelijke toestemming voegt van de voormelde schuldeisers en derden (scheepsregistratiewet art.5 en scheepsregistratiebesluit art.11).

 

Voor de doorhaling van de registratie van een zeeschip is een retributie verschuldigd.

Een lijst van de verschillende stukken die moeten worden bezorgd aan het Belgisch Scheepsregister, kan  hier (PDF, 111.83 KB) worden gedownload

 

Officiële lijst

Alle in het Belgisch register der zeeschepen geregistreerde zeeschepen zijn opgenomen in de "Officiële lijst van de Belgische zeeschepen" die gepubliceerd wordt op: http://mobilit.belgium.be/nl/Resources/publicaties/scheepvaart/pub_koopv...

 

Volgens het “UNCTAD Review of Maritime Transport 2016” bekleedt de Belgische koopvaardijvloot, qua tonnenmaat, de 27ste plaats op de wereldranglijst van koopvaardijvloten, daarbij voorafgaand aan Nederland, Frankrijk en Luxemburg.

Het volledige verslag kan u hier: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2016_en.pdf  terugvinden.

 

IMO nummer

IMO Assembly Resolutie A.600 (15), aangenomen op 19 november 1987 werd opgenomen in het koninklijk besluit van 4 april 1996 (scheepsregistratiebesluit): http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1996040435&table_name=wet

 

Deze Resolutie legt vast dat zeeschepen waarvan de brutotonnenmaat 100 ton of meer bedraagt een permanent identificatienummer (IMO nummer) moeten hebben.

 

Volgende schepen moeten hier niet aan voldoen:

 •   schepen uitsluitend bestemd voor de visvangst;
 •   schepen zonder mechanische voortstuwingsmiddelen;
 •   pleziervaartuigen;
 •   schepen bestemd voor specifieke diensten;
 •   baggerschepen;
 •   draagvleugelboten en luchtkussenvaartuigen;
 •   drijvende dokken en structuren van dezelfde aard;
 •   oorlogsschepen en schepen bestemd voor het vervoer van troepen;
 •   houten schepen in het algemeen.

 

Dit nummer wordt niet toegekend door de Belgische overheid, maar moet men aanvragen bij Lloyd’s Register Fairplay (LRF) Ltd, Lombard House, 3 Princess Way Redhill, Surrey RH1 1UP, United Kingdom ( tel+44 1737 379000 & fax:+44 1737 379001).

 

Een IMO nummer aanvraagformulier is verkrijgbaar op: http://www.imonumbers.lrfairplay.com