Retributies

De voornaamste retributies voor 2019 bedragen:

 

  • voor de registratie van het zeeschip of de teboekstelling van het binnenschip (de inschrijving van de eigendomstitel):  
    0,70 per 1000 EUR op de prijs van het schip;
  • voor de inschrijving van een scheepshypotheek: 0,70 per 1000 EUR op de in te schrijven bedragen in hoofdsom en toebehoren;
  • voor de inschrijving van een vreemd zeeschip in het rompbevrachtingsregister: 1.468 EUR per jaar rompbevrachting;
  • voor de doorhaling van een scheepshypotheek: 0,15 per 1000 EUR op de ingeschreven bedragen in hoofdsom en toebehoren.
  • Voor elke formaliteit, afschrift of uittreksel 36 EUR

 

Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies van de dienst Belgisch Scheepsregister van 13 februari 2017 (Belgisch Staatsblad van 23 februari 2017) (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017021303&table_name=wet)