Retributies

De voornaamste retributies bedragen:

 

  • voor de registratie van het zeeschip of de teboekstelling van het binnenschip (de inschrijving van de eigendomstitel):  
    0,070 % op de prijs van het schip;
  • voor de inschrijving van een scheepshypotheek: 0,070 % op de in te schrijven bedragen in hoofdsom en toebehoren;
  • voor de inschrijving van een vreemd zeeschip in het rompbevrachtingsregister: 1.425 EUR per jaar rompbevrachting;
  • voor de doorhaling van een scheepshypotheek: 0,014 % op de ingeschreven bedragen in hoofdsom en toebehoren.

 

Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies van de dienst Belgisch Scheepsregister van 13 februari 2017 (Belgisch Staatsblad van 23 februari 2017) (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017021303&table_name=wet)