Register der zeeschepen

Verplichte registratie zeeschepen

 

Volgende schepen moeten verplicht in het Belgisch register der zeeschepen ( het zogenaamde ‘primary register’) geregistreerd worden:

 1. zeeschepen die in België in aanbouw zijn;
 2. zeeschepen die eigendom zijn van een rechtspersoon naar Belgisch privaat recht, met uitsluiting van handelsvennootschappen. (scheepsregistratiebesluit, art.14).

 

Facultatieve registratie zeeschepen

 

Zeeschepen,

 • waarvan de kiellegging minder dan 15 jaar voor de aanvraag tot registratie gebeurde (of waarvan de kiellegging meer dan 15 jaar voor de aanvraag tot registratie gebeurde maar waarvoor een attest van gelijkvormigheid met de technische bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende het zeevaartpolitiereglement, werd afgeleverd
 • waarvan de exploitatie gebeurt vanuit België
 • waarvan de eigenaar of de exploitant hetzij:
  • een natuurlijke persoon is, die de nationaliteit heeft van een lidstaat van de Europese Unie;
  • een natuurlijke persoon is, die zijn woon-of hoofdverblijfplaats heeft in België;
  • een rechtspersoon is, die zijn werkelijke zetel ( = plaats van de statutaire zetel, van het hoofdbestuur of van de hoofdvestiging) heeft in één van de lidstaten van de Europese Unie,

mogen geregistreerd worden in het Belgisch register der zeeschepen (scheepsregistratiebesluit, art.15).

 

Zowel bestaande zeeschepen als zeeschepen in aanbouw kunnen geregistreerd worden.

 

Een aanvraag voor registratie: Formulier 92

Een lijst van de verschillende stukken die moeten worden bezorgd aan het Belgisch Scheepsregister, kan   hier (PDF, 219.93 KB) worden gedownload.

 

Gevolgen van registratie / Aanvraag / Geldigheid

 

Enkel na registratie zal het zeeschip:

 1. het recht hebben om de Belgische vlag te voeren;
 2. kunnen worden gehypothekeerd.

 

Zowel de eigenaar als de exploitant van het schip – de laatste op voorwaarde van voorafgaande machtiging vanwege de eigenaar – kunnen de registratie van het zeeschip aanvragen.

Eens een zeeschip in het register der zeeschepen werd geregistreerd, blijft de registratie behouden zolang de eigenaar of de exploitant die registratie willen behouden. Er moet na een bepaalde duurtijd geen aanvraag tot verlenging van de registratie gebeuren.

 

Doorhaling van de registratie

 

Overeenkomstig artikel 4 van de scheepsregistratiewet wordt de registratie van een zeeschip doorgehaald:

 

a) op verzoek van degene die in het register als eigenaar vermeld staat;

 b) op aangifte door de eigenaar of ambtshalve door het Belgisch Scheepsregister: :

 1. als het schip is vergaan, gesloopt of blijvend ongeschikt om te drijven;
 2. als van het zeeschip geen tijding werd ontvangen gedurende zes maanden te rekenen van de dag van het laatste uitvaren of van de dag waarop de laatste berichten werden ontvangen, zonder dat dit aan een algemene storing in de berichtgeving kan worden geweten;
 3. als het zeeschip door zeerovers of vijanden is genomen;
 4. als het zeeschip of de eigenaar, de reder of de exploitant ervan niet meer voldoen aan de voorwaarden bepaald in uitvoering van artikel 3, §1, van de scheepsregistratiewet.

Vermits registratie in België facultatief is, kan de registratie van een zeeschip op ieder ogenblik worden doorgehaald.

 

Ondanks de doorhaling van de registratie, blijven de inschrijvingen betreffende de zakelijke rechten waarmede het zeeschip is bezwaard bestaan en kunnen zij naderhand worden doorgehaald, verminderd of hernieuwd (scheepsregistratiewet, art.5, §1).

 

Geen registratie mag worden doorgehaald dan dertig dagen na de datum waarop alle bij het Belgisch Scheepsregister ingeschreven schuldeisers en alle derden die er een exploot van beslag lieten inschrijven, door het Belgisch Scheepsregister bij aangetekend schrijven op de hoogte zijn gebracht. Deze termijn geldt niet voor de doorhaling van de registratie op verzoek of aangifte van de eigenaar, als deze daarbij de schriftelijke toestemming voegt van de voormelde schuldeisers en derden (scheepsregistratiewet art.5 en scheepsregistratiebesluit art.11).

 

Voor de doorhaling van de registratie van een zeeschip is een retributie verschuldigd. (zie Retributies)

 

Aanvraag voor een doorhaling registratie: formulier 93

Een lijst van de verschillende stukken die moeten worden bezorgd aan het Belgisch Scheepsregister, kan   hier (PDF, 111.83 KB)worden gedownload

 

Officiële lijst

 

Alle in het Belgisch register der zeeschepen geregistreerde zeeschepen zijn opgenomen in de "Officiële lijst van de Belgische zeeschepen"

 

 

Facultatieve registratie pleziervaartuigen

 

Pleziervaartuigen die al zijn ingeschreven in het register der pleziervaartuigen en beschikken over een vlaggenbrief kunnen op aanvraag van de eigenaar worden geregistreerd in het Belgisch Scheepsregister te Antwerpen. Ook pleziervaartuigen in aanbouw kunnen onder bepaalde voorwaarden worden geregistreerd.

Registratie van het pleziervaartuig in het register der zeeschepen biedt o.a. het voordeel dat:

 • de eigendomstitel van het pleziervaartuig kan worden ingeschreven en aldus tegenstelbaar wordt gemaakt aan derden, wat uiteraard de juridische zekerheid bevordert;
 • een scheepshypotheek kan worden ingeschreven op het vaartuig,

Op het Belgisch Scheepsregister kan alles gebeuren op basis van aangiften en onderhandse akten. Tussenkomst van een notaris is niet vereist. De onderhandse akten moeten wel vooraf zijn geregistreerd op een registratiekantoor van het bestuur van het kadaster, registratie en domeinen (FOD Financiën).

 

Wanneer een pleziervaartuig naar het buitenland wordt verkocht en moet worden geregistreerd onder een buitenlandse vlag, dan moet voor het vaartuig dat ook in het register der zeeschepen geregistreerd is, een verzoek of aangifte voor doorhaling van de registratie ingediend worden op het Belgisch Scheepsregister.

 

Is het vaartuig niet geregistreerd op het Belgisch Scheepsregister, dan wordt – op aanvraag en na betaling van de verschuldigde retributie - een getuigschrift van niet-registratie afgeleverd.

 

Dit getuigschrift betekent tevens dat geen bezwarende inschrijving (hypotheek, beslag) op het pleziervaartuig bestaat in België.

Voor meer informatie over de procedure tot registratie en doorhaling van pleziervaartuigen in het Belgisch register der zeeschepen, gelieve contact op te nemen met ship.reg@mobilit.fgov.be