Scheepshypotheek

Vestiging van scheepshypotheken

 

Prinicpes

Scheepshypotheken kunnen worden gevestigd op schepen, schepen in aanbouw en schepen in verbouwing (art. 2.2.5.25 Belgisch Scheepvaartwetboek).

Een scheepshypotheekakte is enkel tegenstelbaar aan derden, als zij werd ingeschreven op het Belgisch Scheepsregister.

De scheepshypotheekakte wordt gevestigd bij overeenkomst tussen partijen en in de andere gevallen door de wet bepaald (art. 2.2.5.26).

In België wordt een scheepshypotheek gevestigd bij authentieke of onderhandse akte (art. 2.2.5.29).

De scheepshypotheek moet verleend worden op een of meer duidelijk aangewezen schepen en voor een bepaald bedrag (art. 2.2.5.33).

Zij strekt zich uit tot de scheepsbestanddelen en tenzij anders bepaald het scheepstoebehoren en de vracht (art. 2.2.5.35).

De scheepshypotheek waarborgt ten hoogste drie jaar interest in dezelfde rang als de hoofdsom (art. 2.2.5.41).

De begunstigde van de hypotheek en alle andere belanghebbenden kunnen bij het Belgisch Scheepsregister de aflevering van een hypothecair getuigschrift aanvragen (zie getuigschriften).

 

Vermeldingen

De Scheepshypotheekakte bevat volgende vermeldingen:

 • de datum van de akte;
 • indien het een authentieke akte is, de vermelding van welke openbare ambtenaar of rechtbank zij uitgaat;
 • de naam en de voornamen van de partijen alsook:
  • wat betreft natuurlijke personen van Belgische nationaliteit, hun rijksregisternummer;
  • wat betreft natuurlijke personen van buitenlandse nationaliteit, hun woonplaats;
  • wat betreft rechtspersonen naar Belgisch recht, het ondernemingsnummer;
  • wat betreft rechtspersonen naar buitenlands recht, het adres van hun zetel.
 • aard en hoofdbestanddelen van de verrichting;
 • het bedrag van de hoofdsom en het toebehoren van de schuldvorderingen waarvoor inschrijving wordt gevorderd
 • de schuldvordering die wordt gewaarborgd door de hypotheek;
 • in voorkomend geval:
  • de voet en de vervaldag van de interest, alsook de termijn van terugbetaling van de hoofdsom;
  • de voorwaarden waaraan de schuldvordering is onderworpen;
  • het beding van inbezitstelling van het schip;
  • de keuze van woonplaats in België. ter identificatie van het schip:
  • de naam en de thuishaven van het zeeschip en, als het een vissersschip betreft, eveneens het letterteken en het nummer;
  • het IMO nummer, indien van toepassing;
  • het bouwjaar en de bouwplaats;
  • de bestemming en het type;
  • het nummer en het jaartal waaronder het zeeschip werd geregistreerd.

 

Vormvereisten

 • Zowel onderhandse als authentieke (notariële) akten kunnen worden ingeschreven
 • Als het een onderhandse akte is, worden twee originelen van de akte zelf overgelegd.
 • Als slechts één origineel beschikbaar is, kan naast dit origineel een afschrift ervan worden overgelegd dat door het Belgisch scheepsregister wordt nagekeken op zijn echtheid.
 • Van een authentieke akte worden een expeditie en een door de instrumenterende ambtenaar ondertekend afschrift overhandigd.
 • De akten moeten voorafgaandelijk geregistreerd zijn overeenkomstig het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

 

Geldigheidsduur van de inschrijving

De inschrijving van de scheepshypotheek is niet meer geldig als ze niet is hernieuwd voor het verloop van vijftien jaar, te rekenen van de dag waarop zij is geschied.

De inschrijving wordt hernieuwd na indiening bij het Belgisch Scheepsregister van twee door de schuldeiser ondertekende borderellen waarin de te hernieuwen inschrijving nauwkeurig wordt aangewezen; anders geldt zij enkel als eerste inschrijving.

Een hernieuwing van de inschrijving na het verstrijken van de in het eerste lid bepaalde termijn geldt eveneens als eerste inschrijving.