Scheepshypotheek

Vestiging van scheepshypotheken

In België wordt een scheepshypotheek gevestigd bij notariële of onderhandse akte.

 

De scheepshypotheek wordt verleend:

 • op een duidelijk aangewezen Belgisch schip;
 • en voor een welbepaald bedrag;
 • en tot zekerheid van een welbepaalde schuldvordering.

 

Scheepshypotheek kan worden gevestigd zowel op bestaande schepen als op schepen in aanbouw (zeewet, art.26).

 

Tenzij het tegendeel is bedongen, strekt de scheepshypotheek zich uit tot tuig en takelage, machines en ander toebehoren, én tot de vracht (zeewet, art.27).

De scheepshypotheek waarborgt drie jaar rente in dezelfde rang als de hoofdsom (zeewet, art.28).

 

Een scheepshypotheekakte vermeldt:

 • de volledige identiteit van de schuldeiser in wiens voordeel de hypotheek wordt verstrekt;
 • de volledige identiteit van de hypotheekgever;
 • de gegevens van het gehypothekeerde schip:
  • voor een zeeschip: naam & thuishaven & IMO-nr. & bouwplaats en bouwjaar & Belgisch registratienr.;
  • voor een binnenschip: naam & uniek Europees scheepsidentificatienr. & nummer en datum van laatste meetbrief & bouwplaats en bouwjaar & artikelnr.van teboekstelling;
 • de schuldvordering die wordt gewaarborgd door de hypotheek ( met inbegrip van: rentevoet en vervaldag van de rente én termijn van terugbetaling van de hoofdsom);
 • de bedragen in hoofdsom en toebehoren, tot zekerheid waarvan de hypotheek moet worden ingeschreven;
 • eventueel: beding van recht van inbezitstelling zoals voorzien in de wet van 4 september 1908 gewijzigd door wet van 10 oktober 1967 op het gerechtelijk wetboek;

 

Een scheepshypotheekakte is enkel tegenstelbaar aan derden, indien zij werd ingeschreven op het Belgisch Scheepsregister.

 

Met het oog op inschrijving moeten twee originele exemplaren van de onderhandse scheepshypotheekakte worden aangeboden op het Belgisch Scheepsregister. Gaat het om een authentieke akte, dan moet de notaris een uitgifte en een gewaarmerkt afschrift aanbieden (zeewet, art.12). Er zijn geen inschrijvingsborderellen vereist in tegenstelling met wat het geval inzake grondhypotheken.

 

Zowel onderhandse als authentieke akten moeten vooraf geregistreerd zijn op een registratiekantoor (zeewet, art.10).

 

De begunstigde van de hypotheek en alle andere belanghebbenden kunnen bij het Belgisch Scheepsregister de aflevering van een hypothecair getuigschrift aanvragen.

 

De inschrijving van een scheepshypotheek blijft 15 jaar geldig (zeewet, art.32).

 

Opheffing van scheepshypotheek


Als de scheepshypotheek wordt opgeheven, moet een onderhandse akte van opheffing, ondertekend door de hypotheekbegunstigde, worden voorgelegd aan het Belgisch Scheepsregister met het oog op doorhaling van de inschrijving van de scheepshypotheek.

De handtekeningen op de onderhandse akte van opheffing moeten worden gelegaliseerd . In België gebeurt die legalisatie door een notaris of door het bestuur van de gemeente waar de ondertekenaar woont. In het buitenland gebeurt die legalisatie door de Belgische consul of door een buitenlandse notaris; de handtekening en de bevoegdheid van die buitenlandse notaris moeten daarenboven worden geapostilleerd door de bevoegde buitenlandse overheid (Conventie van Den Haag van 5 october 1961).

 

Is de hypotheekbegunstigde  een Belgische vennootschap, dan moet de bevoegdheid van de personen die de akte ondertekenen ( om de hypotheekbegunstigde te vertegenwoordigen) worden bewezen aan de hand van:

 • een kopie van de statuten ( en van de wijzigingen van die statuten) van de vennootschap of bekendmakingen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad ;
 • de volmacht(en) gegeven aan de vertegenwoordigers of de bekendmaking ervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

 

Is de hypotheekbegunstigde een buitenlandse vennootschap, dan moet de bevoegdheid van de personen die de akte ondertekenen, worden bewezen aan de hand van :

 • een getuigschrift afgeleverd door de buitenlandse “company registrar” of door het buitenlands handelsregister betreffende zowel de statuten van de hypotheekbegunstigde vennootschap als de personen bevoegd om te handelen namens die vennootschap;
 • een lijst van de personen die gemachtigd zijn om de hypotheekbegunstigde vennootschap te vertegenwoordigen én een lijst met de specimens van hun handtekeningen;
 • een geactualiseerde versie van de statuten van de hypotheekbegunstigde vennootschap;
 • certificering van de vertegenwoordigingsbevoegdheden van de personen die de akte ondertekenen, door een buitenlands notaris (met “apostille”);
 • alle verdere documenten waarvan het Belgisch Scheepsregister de voorlegging nodig acht om zich in voldoende mate ervan te kunnen gewissen dat aan alle wettelijke vereisten naar Belgisch recht werd voldaan om hem toe te laten de hypothecaire inschrijving door te halen.

 

Bovendien moet :

 • de akte van opheffing vooraf zijn geregisteerd op een registratiekantoor;
 • een kopie van die akte van opheffing samen met de originele scheepshypotheekakte (met de stempel van de inschrijving) bij de akte van opheffing gevoegd worden.

 

De akte van opheffing kan ook worden verleden voor een Belgisch notaris. In dat geval moet geen legalisatie van de handtekeningen gebeuren. De vertegenwoordigingsbevoegdheden van de personen die namens de schuldeiser de akte opheffing verlenen, moeten uiteraard wel worden bewezen zoals hiervoor wordt uiteengezet.

 

Opgemerkt wordt dat inzake scheepshypotheken het artikel 92 van de hypotheekwet niet van toepassing is en dat het Belgisch Scheepsregister dan ook geen ‘eenzijdig notarieel certificaat van opheffing’ kan aanvaarden. De schuldeiser of zijn vertegenwoordigers moeten nog altijd zelf verschijnen in de akte van opheffing om in de doorhaling van de scheepshypothecaire inschrijving toe te stemmen.

 

Alle belanghebbenden kunnen een getuigschrift van doorhaling van de hypothecaire inschrijving aanvragen.