Principes

Akten - Principes

Luidens artikel 8 van de zeewet, worden akten en vonnissen die het bewijs opleveren van een overeenkomst tot vestiging, overdracht, aanwijzing of tenietdoening van zakelijke rechten, met uitzondering van voorrechten, op een zeeschip of een zeeschip in aanbouw, worden ingeschreven in het register der zeeschepen. Deze inschrijving gebeurt op straffe van niet-tegenstelbaarheid aan derden.

 

Deze bepaling is ingevolge artikel 272 van de zeewet eveneens van toepassing op de binnenschepen en de binnenschepen in aanbouw: de akten en vonnissen worden alsdan ingeschreven in het register der binnenschepen.

 

Krachtens artikel 9 (en artikel 272) van de zeewet, worden eveneens ingeschreven in het register der zeeschepen respectievelijk binnenschepen, de eisen tot ontbinding, herroeping, nietigverklaring van een onder artikel 8 van de zeewet vallende overeenkomst, of tot het doen vaststellen van het bestaan van zakelijke rechten, met uitzondering van voorrechten, op een schip of een schip in aanbouw, alsmede de vonnissen op deze eisen gewezen. Deze inschrijving gebeurt op straffe van niet-ontvankelijkheid.

 

Ingevolge de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek op het bewarend en uitvoerend beslag op schepen, moeten de beslagexploten eveneens worden ingeschreven in het register der zeeschepen respectievelijk binnenschepen.