Beslag op schepen

Beslag op schepen in België

In België is bewarend beslag op zeeschepen enkel mogelijk tot waarborg van een zeevordering onder gelding van de internationale conventie van 1952 inzake beslag op zeeschepen, zoals opgenomen in het Belgisch Gerechtelijk Wetboek (art.1467 tot 1480) en na toelating door de beslagrechter.

 

Op een zeeschip kan ook uitvoerend beslag worden gelegd ter uitvoering van een vonnis of van een andere uitvoerbare titel (vb. notariële leningsakte) (Gerechtelijk Wetboek, art.1545 tot 1559).

 

Beslag op schepen gebeurt bij exploot van gerechtsdeurwaarder.

 

Inschrijving van een beslag op een schip is normaal drie jaar geldig.

 

Het Belgisch Scheepsregister kan een getuigschrift afleveren, waaruit blijkt dat het beslag werd ingeschreven.

 

Belgische schepen

In geval van beslag op schepen, die geregistreerd zijn in het Belgisch register der zeeschepen of die te boek staan in het Belgisch register der binnenschepen, wordt het exploot van bewarend of uitvoerend beslag ingeschreven in het toepasselijke register op het Belgisch Scheepsregister.

 

Buitenlandse schepen

In geval van beslag in België op buitenlandse schepen die niet in België geregistreerd of te boek staan, kunnen het exploot van bewarend of uitvoerend beslag en de documenten betreffende de daaropvolgende procedure (opheffingen, gedwongen verkoping enz.)  niet worden ingeschreven in het toepasselijke register der zeeschepen of der binnenschepen; het exploot en de andere documenten worden enkel “neergelegd” op het Belgisch Scheepsregister.

 

Het Belgisch Scheepsregister kan een getuigschrift afleveren, waaruit blijkt dat het exploot van beslag en de andere ter zake doende documenten werden “neergelegd” op het Belgisch Scheepsregister.

 

Opheffing van het beslag

Het Belgisch Scheepsregister haalt de inschrijving van het scheepsbeslag door op voorlegging van een geregistreerde onderhandse akte van opheffing, al dan niet betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. Het oorspronkelijke beslagexploot – met het relaas van de inschrijving op het Belgisch Scheepsregister – moet altijd worden bijgevoegd.

 

Voor de legalisatie van de handtekeningen onderaan de onderhandse akte van opheffing en voor de bewijsstukken die moeten worden voorgelegd inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheden van de personen die namens een vennootschap handelen, wordt verwezen naar: zie Scheepshypotheek

 

De opheffing van het scheepsbeslag kan ook gebeuren bij akte van een Belgische notaris.

 

Opgemerkt wordt dat inzake beslagen in België gelegd op niet in België geregistreerde of teboekgestelde schepen, geen doorhaling van enige inschrijving kan gebeuren, om de eenvoudige reden dat geen dergelijke inschrijving bestaat; voor die “buitenlandse schepen” wordt de akte van opheffing alleen “neergelegd” op het Belgisch Scheepsregister.

 

Beslag gelegd in het buitenland op Belgische schepen

 

Buitenlandse documenten ( gerechtsdeurwaardersexploten of andere documenten uitgaande van buitenlandse instanties) waaruit blijkt dat in het buitenland werd beslag gelegd op schepen die geregistreerd zijn in het Belgisch register der zeeschepen of te boek staan in het Belgisch register der binnenschepen, én documenten betreffende de op het beslag volgende procedure (opheffingen, openbare verkoping enz.) kunnen eveneens op aanvraag van de schuldeiser of van andere belanghebbenden worden ingeschreven op het Belgisch Scheepsregister.

 

Het Belgisch Scheepsregister kan terzake getuigschriften afleveren.