De BCDC doet een aanbeveling aan het DGLV over het ontwerp van een nieuw koninklijk besluit inzake drones

datum: ma, 09/03/2020

 

Op verzoek van het DGLV wordt van 10 januari tot 20 januari 2020 een schriftelijk overleg met de leden van de werkgroepen 1 "Operations, Regulation & Use" en 3 "Drone Integration" over het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de uitvoeringsverordening 2019/947 georganiseerd door de Belgian Civil Drone Council.

 

Ter herennering: verordening 2019/947 zal vanaf 1 juli 2020 de exploitaties met drones regelen. Het definieert de meeste regels die van toepassing zullen zijn, maar sommige maatregelen moeten ook op Belgisch niveau worden genomen (aanwijzing van het DGLV als bevoegde autoriteit, definitie van de procedure voor de oprichting van UAS geografische zones, modaliteiten voor de indiening van de verschillende aanvragen, modaliteiten voor de omzetting van bestaande certificaten, administratieve maatregelen, vergoedingen, ...). Dit is het onderwerp van het ontwerp van koninklijk besluit dat voor schriftelijke raadpleging is voorgelegd en waarover de leden hun opmerkingen hebben gemaakt.

 

Deze eerste raadpleging was een echt succes, want in slechts enkele dagen tijd werden meer dan 350 opmerkingen ontvangen. Het Executive Committee wil dan ook alle leden die aan deze raadpleging hebben deelgenomen, bedanken. Dit toont de belangstelling en het reactievermogen van de sector aan.

 

Op basis van de ontvangen  opmerkingen (PDF, 657.04 KB) heeft het Executive Committee op 30 januari 2020 een aanbeveling aan het Directoraat-generaal Luchtvaart goedgekeurd met als titel “Raadpleging over het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen”.

De aanbeveling vestigt de aandacht van het DGLV op:

  • de behoefte aan duidelijke en snelle informatie van de sector over de aan te brengen wijzigingen en in het bijzonder over de regelingen voor de overgang van het Belgische systeem naar het Europese systeem. Het is namelijk van essentieel belang dat de piloten en exploitanten zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van deze bepalingen om de continuïteit van hun activiteiten, en dus de verdere ontwikkeling van de sector, vanaf 1 juli aanstaande te kunnen waarborgen;
  • de noodzaak om beter rekening te houden met de inspanningen van de piloten met betrekking tot de opleiding, met name in het kader van de regeling voor de omzetting van de Belgische certificaten van bestuurder van een RPA in Europese certificaten voor piloten op afstand;
  • de unanieme reactie van de sector op de voorgestelde bedragen voor de vergoedingen (betaling van DGLV-diensten), die niet in verhouding lijken te staan tot de economische realiteit van de sector. De aanbeveling stelt dan adequatere tarieven voor die de ontwikkeling van de professionele drone-sector in België en in het algemeen van de Belgische economie en werkgelegenheid niet in de weg staan.

 

Het Executive Committee twijfelt er niet aan dat deze aanbevelingen in aanmerking zullen worden genomen door het DGLV, zodat kan aantonen dat het BCDC een echte rol kan spelen in de ontwikkeling van de professionele UAV-sector.  

 

Downloaden