Verwerking van persoonsgegevens en bescherming van uw privacy

 

Gegevensbeschermingsverklaring

 

Algemeen

Deze verklaring verduidelijkt het beleid van de FOD Mobiliteit en Vervoer en zijn Diensten dat van toepassing is wanneer zij persoonsgegevens verwerken. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de transparantieverplichtingen vervat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend als de GDPR en hierna afgekort als “AVG”).

 

Deze verklaring is een beknopte samenvatting. Om redenen van overzichtelijkheid voorziet de FOD Mobiliteit en Vervoer op aparte pagina’s evenwel in meer gedetailleerde informatie rond:

 

 • De gegevensverwerkingen per Dienst (omschrijving van de verwerkingsdoeleinden, de rechtmatigheidsgronden voor de verwerking, de categorieën van de verwerkte persoonsgegevens, de bronnen van de verwerkte persoonsgegevens, de bewaartermijnen en de mogelijke gegevensoverdrachten);
 • Rechten van de betrokkene;
 • Het cookiebeleid.

 

Deze verklaring is onderworpen aan wijzigingen ten gevolge van veranderingen in onze verwerkingsprocessen, nieuwe regelgeving alsook het voortschrijdend inzicht van de toezichthoudende autoriteiten. De FOD Mobiliteit en Vervoer tracht deze evoluties steeds op een gepaste en tijdige wijze aan te brengen binnen deze verklaring en u hier desgevallend op bijkomende wijze over te informeren.

 

Meer informatie over de regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens in België vindt u op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.

 

De verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is hij die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Net zoals in elke grote organisatie worden binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer specifieke verwerkingen van persoonsgegevens om organisatorische en/of regelgevende redenen toevertrouwd aan zijn verschillende Diensten. 

 

De verwerkingsverantwoordelijke is de FOD Mobiliteit en Vervoer of een van zijn Diensten, vertegenwoordigd door respectievelijk de Voorzitter van het Directiecomité en de desbetreffende Directeurs-generaal/Stafdirecteurs.

 

Contact:

adres: City Atrium - Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel;

telefoon: +32 (0)2 277 31 11;

e-mail: info@mobilit.fgov.be;

ondernemingsnummer: BE 0308.357.852

 

Functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer - DPO) van de FOD Mobiliteit en Vervoer en zijn Diensten is dhr. Michel LOCCUFIER (contact: per post: FOD Mobiliteit en Vervoer - t.a.v. DPO (9A64), City Atrium - Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel; per e-mail: dpo@mobilit.fgov.be). Hij ziet erop toe dat het regelgevend kader betreffende de gegevensbescherming wordt nageleefd. Hij is de contactpersoon voor al uw vragen aangaande de verwerking van persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten onder de AVG.

 

Verwerking persoonsgegevens: welke gegevens, met welk doel en op welke grond 

 

De FOD Mobiliteit en Vervoer kent een uitermate breed takenpakket. Zijn Diensten verwerken daarbij een divers aantal categorieën persoonsgegevens voor uiteenlopende doeleinden. Deze worden samen met de aangewende rechtmatigheidsgrond per verwerking toegelicht op de desbetreffende, meer gedetailleerde pagina (DE GEGVENSVERWERKINGEN PER DIENST). Hierbij geven wij u evenwel reeds een kort overzicht van de voornaamste rechtmatigheidsgronden, categorieën verwerkte persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden:

 

 • Voornaamste rechtmatigheidsgronden:
  • Een wettelijke verplichting
  • De vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag

 

 • Voornaamste categorieën van verwerkte persoonsgegevens:
  • Identificatiegegevens (bv. naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer)
  • Contactgegevens (bv. adres, telefoonnummer)

 

 • Voornaamste verwerkingsdoeleinden: 
  • Afleveren en opvolgen van vergunningen, bewijzen en erkenningstekens 
  • Uitvoeren van administratieve controles 
  • Leveranciersbeheer
  • Geschillenbeheersing

 

Persoonsgegevens zullen door de FOD Mobiliteit en Vervoer nooit worden verwerkt voor reclamedoeleinden, noch aan derden worden overgemaakt die persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden zouden gebruiken.

 

Bewaartermijn

De FOD Mobiliteit en Vervoer bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijnen worden steeds bepaald per verwerkingsdoeleinde en worden vermeld op de desbetreffende, meer gedetailleerde pagina (DE GEGEVENSVERWERKINGEN PER DIENST). Daarbij wordt rekening gehouden met termijnen vervat in de regelgeving van de desbetreffende verwerking, de beginselen vervat in artikel 5 van de AVG en de plichten die aan de FOD Mobiliteit en Vervoer zijn opgelegd door de Archiefregelgeving (in hoofdzaak de Archiefwet van 24 juni 1955).

 

Overdracht van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden gedeeld met derden wanneer de FOD Mobiliteit en Vervoer op basis van zijn wettelijke verplichtingen, in het kader van de vervulling van een taak van algemeen belang, van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, vanwege een gerechtvaardigd belang of na het verkrijgen van uw toestemming hiertoe genoodzaakt wordt. Dit betreft zowel actoren binnen de publieke (bv. FOD Justitie) als de private sector (bv. producenten van legitimatiebewijzen). 

 

In naleving van de internationale verplichtingen van België en in overeenstemming met de geldende regelgeving kan het zijn dat de FOD Mobiliteit en Vervoer persoonsgegevens moet meedelen aan een derde land of een internationale organisatie (bv. aan buitenlandse politiediensten). 

 

De (internationale) overdracht van persoonsgegevens wordt per verwerking toegelicht op de desbetreffende, meer gedetailleerde pagina (DE GEGEVENSVERWERKINGEN PER DIENST).

 

Uw rechten

Afhankelijk van de verwerking beschikt de betrokkene over een aantal rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens. Deze rechten zijn:

 

 • Recht van inzage en kopie;
 • Recht op rectificatie;
 • Recht van bezwaar;
 • Recht op beperking van de verwerking;
 • Recht op gegevenswissing;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht op intrekking van uw toestemming.

 

Deze rechten – alsook de wijze waarop u deze kunt uitoefenen – worden toegelicht op de desbetreffende, meer gedetailleerde pagina (RECHTEN VAN DE BETROKKENE).

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van essentiële en functionele cookies. Essentiële cookies zijn noodzakelijk om de website correct te laten functioneren en kan u niet weigeren. Functionele cookies worden enkel geplaatst nadat u een keuze heeft gemaakt. Het beleid inzake cookies van de FOD Mobiliteit en Vervoer wordt verder toegelicht op de desbetreffende, meer gedetailleerde pagina (COOKIEBELEID).

 

Beroepsmogelijkheden

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en een beroep in rechte in te stellen als u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd of dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de AVG. U kunt uw klacht indienen op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 

Verder contact met de Gegevensbeschermingsautoriteit:

 

Laatste update: 23/09/2020

 

De gegevensverwerkingen per dienst

Algemeen

Deze pagina bevat een concreet overzicht van de door de FOD Mobiliteit en Vervoer verwerkte persoonsgegevens. Dit overzicht wordt u verleend per Dienst. Hierbij wordt voorzien in een omschrijving van de verwerkingsdoeleinden, de rechtmatigheidsgronden voor de verwerking, de categorieën van de verwerkte persoonsgegevens, de bronnen van de verwerkte persoonsgegevens, de bewaartermijnen en de mogelijke gegevensoverdrachten.

 

Voor meer informatie over het beleid van de FOD Mobiliteit en Vervoer inzake de verwerking van persoonsgegevens: zie de algemene Gegevensbeschermingsverklaring.

DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

DG Luchtvaart

DG Scheepvaart

DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid

Ondersteuningsdiensten

Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek

Stafdienst Personeel en Organisatie

Dienst van de DPO

Laatste update: 23/09/2020

 

 

Rechten van de betrokkene

 

Algemeen

Deze pagina bevat uitleg over welke rechten u als betrokkene heeft onder de AVG en hoe u deze kan uitoefenen.

 

Voor meer informatie over het beleid van de FOD Mobiliteit en Vervoer inzake de verwerking van persoonsgegevens: zie de algemene Gegevensbeschermingsverklaring.

 

U kan deze rechten evenwel niet steeds laten gelden. De FOD Mobiliteit en Vervoer zal u hiervan steeds op gemotiveerde wijze op de hoogte brengen.

 

Uw rechten

Recht van inzage en kopie: U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door de FOD Mobiliteit en Vervoer worden verwerkt, in te kijken en om er een gratis kopie van te krijgen.

 

Recht op rectificatie: U heeft het recht om de onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben zo snel mogelijk te laten corrigeren. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht om de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

 

Recht van bezwaar: In een aantal gevallen heeft u te allen tijde het recht om, door redenen die met uw specifieke situatie verband houden, bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

 

Recht op beperking van de verwerking: In een aantal gevallen heeft u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

 

Recht op gegevenswissing: In een aantal gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te laten wissen.

 

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens: In een aantal gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens, die u aan de FOD Mobiliteit en Vervoer heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de FOD Mobiliteit en Vervoer.

 

Recht op intrekking van uw toestemming: Bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op uw toestemming, kan u die toestemming intrekken.

 

Uw rechten uitoefenen

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming door gebruik te maken van ons  standaardformulier (DOC, 91.5 KB). We vragen u om uw aanvraag nauwkeurig te formuleren, zodat we ze concreet kunnen behandelen. U kan het ingevulde formulier per e-mail verzenden naar het volgende e-mailadres: dpo@mobilit.fgov.be

 

Als u niet over een computer beschikt, kunt u uw aanvraag ook per brief ter attentie van onze functionaris voor gegevensbescherming sturen en dit naar het volgende adres:

FOD Mobiliteit en Vervoer - t.a.v. DPO (9A64)

City Atrium

Vooruitgangstraat 56

1210 Brussel

 

We herinneren u eraan dat uw identiteit redelijkerwijze verifieerbaar moet zijn, zodat we er zeker van kunnen zijn dat niemand anders uw rechten probeert uit te oefenen.

 

Uw aanvraag zal in principe binnen één maand worden behandeld. Indien uw aanvraag complex is of de Dienst een groot aantal aanvragen dient te verwerken, kan die termijn met twee maanden worden verlengd.

 

Laatste update: 23/09/2020

 

Cookiebeleid

 

Toepassingsgebied en verantwoordelijkheid

Het cookiebeleid van de FOD Mobiliteit en Vervoer dat op deze pagina wordt toegelicht, is van toepassing op alle door de FOD Mobiliteit en Vervoer beheerde webpagina’s. Deze webpagina’s kan u in uw browser herkennen doordat zij aanvangen met een van volgende adressen:

 

De FOD Mobiliteit en Vervoer beheert zijn eigen website. Voor vragen aangaande het cookiebeleid van de FOD Mobiliteit en Vervoer kan u contact opnemen met de DPO van de FOD Mobiliteit en Vervoer (per e-mail: dpo@mobilit.fgov.be (link stuurt een e-mail)).

 

Opgelet! Wanneer een link u naar een website, een andere portaalsite, een online toepassing of een sociaal netwerk brengt dat niet in het beheer is van de FOD Mobiliteit en Vervoer, dan gelden de voorwaarden van de beheerders van de desbetreffende website, online toepassing of het desbetreffende sociaal netwerk.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die (al dan niet) automatisch worden opgeslagen op het apparaat waarmee u een website bezoekt. Deze cookies maken het voor de gebruiker gemakkelijker om de bewuste website te gebruiken. Zo bijvoorbeeld verhogen zij de snelheid en de efficiëntie van uw gebruik van de website en/of laten zij toe om de website (of applicatie) aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

 

Cookies hebben doorgaans ook een vervaldatum. Zo worden sommige cookies automatisch verwijderd wanneer u uw browser (bv. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, …) afsluit (zogenaamde sessiecookies), terwijl andere langer op uw computer blijven staan, soms totdat u ze handmatig verwijdert (zogenaamde permanente cookies).

 

Welke cookies gebruiken wij en voor welke redenen?

De FOD Mobiliteit en Vervoer maakt gebruik van volgende soorten cookies:

 

 • Essentiële en functionele cookies: Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor het beheer van onze website (en applicaties) en/of dienen uitsluitend om de communicatie te faciliteren. Deze cookies worden automatisch geplaatst wanneer u onze website (en applicaties) bezoekt en kan u niet weigeren.
 • Sociale website cookies: Deze cookies dienen om de link tot stand te brengen met de sociale media platformen op dewelke de eigenlijke inhoud staat (bv. een promotiefilmpje van de FOD Mobiliteit en Vervoer op het Youtube platform). Deze cookies worden enkel aangemaakt wanneer u het desbetreffende externe platform bezoekt. In dat geval zijn de voorwaarden inzake privacy en cookies van het externe platform van toepassing. U kan steeds uw persoonlijke voorkeuren inzake cookies aanpassen via uw browser (zie hieronder: beheer van uw cookies).

 

Hieronder vindt u een concrete lijst van de cookies die wij gebruiken, voor hoelang deze worden aangemaakt en waarvoor ze dienen.

 

Essentiele en functionele cookies

 

Naam cookie

Naam beschrijving

Vervaltermijn

Doel

has_js

Drupal Javascript checker

Als de browser gesloten wordt

Hiermee wordt bepaald of uw browser Javascript accepteert of niet (sessiestatus).

JSESSIONID

Java Sessie tracker

Als de browser gesloten wordt

Hiermee kan het Java-platform een surfsessie volgen.

oamLan

Cookies voor taalkeuze

Onbeperkt

Zo onthoudt onze site in welke taal u de site wilt bezoeken. - Afhankelijk van het deel van de site wordt de cookie oamLan of mobLan geplaats. De functionaliteit is dezelfde.

mobLan

Cookies voor taalkeuze

 

Onbeperkt

Zo onthoudt onze site in welke taal u de site wilt bezoeken. - Afhankelijk van het deel van de site wordt de cookie oamLan of mobLan geplaats. De functionaliteit is dezelfde.

cookie-agreed

Drupal Cookie checker

90 dagen

Zo onthoudt onze site of u de cookies accepteert of niet.

 

 

Social website cookies

Naam cookie

Naam beschrijving

Vervaltermijn

Doel

PREF*

 

VSC*

 

VISITOR_INFO1_LIVE - *

Youtube 
embedded videos

8 maand

 

Als de browser gesloten wordt 

 

8 maand

Wij integreren video’s van ons YouTube kanaal door gebruik van YouTube’s “privacy-enhanced mode”. Deze modus zet cookies op uw computer van zodra u op een Youtube filmpje klikt, maar er is geen link met uw ander Youtube surfgedrag.

 

 

 

Beheer van uw cookies

Als u cookies wilt beheren of wissen, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. U vindt meer uitleg in de onderstaande links.

 

Gebruikt u een andere browser? Verifieer dan of de procedure voor uw browser bestaat op de website www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Opgelet: deze site is momenteel enkel beschikbaar in het Engels.

 

Uw rechten

Bepaalde verzamelde gegevens die onder dit cookiebeleid vallen, laten toe om u te identificeren of een band met u te leggen als een natuurlijke persoon en kwalificeren bijgevolg als persoonsgegevens. In dat geval is ook de Gegevensbeschermingsverklaring van de FOD Mobiliteit en Vervoer van toepassing (zie de algemene Gegevensbeschermingsverklaring). In dat geval kan u uw rechten als betrokkene onder de AVG uitoefenen (RECHTEN VAN DE BETROKKENE). 

 

Deze rechten zijn:

 

 • Recht van inzage en kopie;
 • Recht op rectificatie;
 • Recht van bezwaar;
 • Recht op beperking van de verwerking;
 • Recht op gegevenswissing;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht op intrekking van uw toestemming.

 

Laatste update: 23/09/2020