Reizen per vliegtuig

Naar: Ik verplaats me met ...

 

 

Welke mobiliteitshulpmiddelen (wandelstok, rolstoel,...) mag u meenemen en aan welke voorwaarden? 

 

Wat moet u doen alvorens te reserveren en vóór het vertrek? 

 

Mag men uw reservering weigeren? Binnen welke termijn? Kan u dan beroep aantekenen? Wat zijn de verplichtingen van de luchtvaartmaatschappij?

 

Heeft u recht op bijstand? Aan wie moet u bijstand vragen en hoe? Is bijstand gratis? 

 

Waaruit bestaat de bijstand? 

 

Moet/mag u worden begeleid? Kan een begeleider vereist worden en in welke gevallen? Heeft uw begeleider recht op een korting?

 

Mag u een hulpdier meenemen? Welke stappen moet u daartoe ondernemen?

 

Op welke faciliteiten mag u rekenen? Hoe moet u op de hoogte worden gebracht van eventuele beperkingen? 

 

Heeft u recht op kortingen? Hoe moet u ze aanvragen?

 

Wat moet u doen in geval van probleem  (instapweigering, afwezigheid van bijstand, geen toegang tot de toiletten in het vliegtuig, landing op een andere luchthaven dan voorzien,...)? Met wie moet u contact opnemen? 

 

Welke wetgeving is van toepassing? 

 

Hoe kan u klacht indienen in geval van probleem tijdens uw reis (beschadigde rolstoel, instapweigering, respectloos gedrag, vertraging, ...)?

 

 

 


 

Vliegtuig - Welke mobiliteitshulpmiddelen (wandelstok, rolstoel,...) mag u meenemen en aan welke voorwaarden? 

Wanneer u met een Europese luchtvaartmaatschappij reist of vertrekt uit een Europese luchthaven mag u twee mobiliteitshulpmiddelen meenemen zonder daarvoor een bagagesupplement te moeten betalen. Rolstoelen moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot hun grootte, hun type batterijen,... U moet wel de luchtvaartmaatschappij op de hoogte brengen dat u een rolstoel meeneemt. Breng best de luchtvaartmaatschappij daarvan op de hoogte bij uw boeking of later bij het indienen van uw verzoek om bijstand (ten laatste 48 uur vóór het vertrek van uw vlucht).   

 

Raadpleeg vóór uw boeking de website van de luchtvaartmaatschappij, die u zal informeren over de eventuele transportbeperkingen (aanvaard type rolstoel, middel om hem te vervoeren, toegankelijkheid, enz.). 

 

Een rolstoel kan u ook ter beschikking worden gesteld binnen de luchthaven. 

 

Naar boven

 

 

Vliegtuig - Wat moet u doen alvorens te reserveren en vóór het vertrek? 

Vóór uw vertrek raden we u het volgende aan: 

  • raadpleeg de website van de luchtvaartmaatschappij en haar transportvoorwaarden. Zo weet u of het vliegtuig voor uw rolstoel toegankelijk is, of u begeleid moet worden, of uw hulpdier mee mag en onder welke voorwaarden, en wat de terugbetalingsvoorwaarden zijn, ... 
  • neem contact op met de luchtvaartmaatschappij indien u nog vragen heeft; 
  • boek uw ticket nadat u er zeker van bent dat de voorwaarden bij u passen; 
  • denk na over de bijstand die u nodig zal hebben (zie vraag “Vliegtuig - Heeft u recht op bijstand? Aan wie moet u bijstand vragen en hoe? Is bijstand gratis?”). Bijstand moet in verhouding staan tot uw behoeften. 
  • vraag de bijstand schriftelijk, zo heeft u een bewijs (uiterlijk 48 uur vóór het vertrek)  controleer of u in het bezit bent van alle nodige documenten (naast uw paspoort, uw nationale gehandicaptenkaart), een eventueel medisch attest, het bewijs van inenting en erkenning van uw hulpdier, ...) 
  • plan uw transport naar de luchthaven. 

 

Verwittig best de luchtvaartmaatschappij van uw behoefte aan bijstand op het ogenblik van uw boeking. Zo niet, vergeet niet de bijstand aan te vragen ten laatste 48 uur vóór het aangekondigde vertrekuur van uw vliegtuig. 

 

Opgepast! Om veiligheidsredenen mag u geen zetel aan een nooduitgang boeken. Neem bij twijfel contact op met de luchtvaartmaatschappij. 

 

Naar boven

 

 

Vliegtuig - Mag men uw reservering weigeren? Binnen welke termijn? Kan u dan beroep aantekenen? Wat zijn de verplichtingen van de luchtvaartmaatschappij? 

Wanneer u met een Europese luchtvaartmaatschappij reist of vertrekt uit een Europese luchthaven mogen reserveringen niet worden geweigerd op grond van een handicap (recht op non-discriminatie). Behalve:  

  • om veiligheidsredenen. Bijvoorbeeld: u kan niet voor uzelf zorgen in geval van nood of evacuatie. De luchtvaartmaatschappij kan dan eisen dat u begeleid wordt;  
  • wegens ongeschikte infrastructuur. Bijvoorbeeld: de grootte van het vliegtuig maakt het instappen fysiek onmogelijk.

 
Indien de reservering wordt geweigerd, moet de luchtvaartmaatschappij u onmiddellijk in kennis stellen van deze weigering. In dat geval moet de luchtvaartmaatschappij ernaar streven om binnen redelijke grenzen een aanvaardbaar alternatief vervoer met een door hem verzorgde dienst voorstellen. Indien u erom verzoekt, moet de luchtvaartmaatschappij u in kennis stellen van de redenen van zijn weigering binnen 5 werkdagen. U ontvangt dan een terugbetaling.  

 

Naar boven

 

 

 

Vliegtuig - Heeft u recht op bijstand? Aan wie moet u bijstand vragen en hoe? Is bijstand gratis? 

Als u zich moeilijk kunt verplaatsen, zelfs al bent u geen persoon met een handicap, kunt u bijstand vragen.  

 

Hoe? De bijstand moet ten minste 48 uur vóór uw reis door uzelf of door uw reisbureau worden aangevraagd bij de luchtvaartmaatschappij. Indien bijstand niet binnen de gestelde termijn wordt aangevraagd, heeft de luchtvaartmaatschappij of luchthaven geen enkele resultaatsverbintenis, maar zij moet trachten in de mate van het redelijke, enige bijstand te verlenen. Bijstand kan telefonisch of via de website van de luchtvaartmaatschappij worden aangevraagd. De luchtvaartmaatschappij brengt de luchthavens van vertrek, aankomst en doorreis op de hoogte van uw verzoek om bijstand. Wilt u er echter zeker van zijn dat uw aanvraag goed geregistreerd werd, dan kunt u altijd contact met hen opnemen! Zorg er ook voor dat u een schriftelijk bewijs van uw aanvraag tot bijstand altijd bij de hand heeft!

 

Opgepast! De verlening van bijstand is volgens de Europese verordening enkel verplicht bij vertrek van, doorreis via of aankomst op een Europese luchthaven. U heeft ook recht op bijstand vanwege de luchtvaartmaatschappij bij vertrek uit een luchthaven die in een derde land is gevestigd, met bestemming Europa. Buiten dit kader, informeer u over de mogelijke bijstand bij de luchtvaartmaatschappij of in de luchthaven die buiten de EU is gelegen. 

 

Wanneer u om bijstand vraagt, denk dan van tevoren na over uw behoeften: de luchtvaartmaatschappij zal u om deze informatie vragen (checklists zijn soms beschikbaar op de websites van de luchtvaartmaatschappijen) (niet-limitatief voorbeeld van informatie die waarschijnlijk van u zal worden gevraagd). Bijstand moet in verhouding staan tot uw behoeften en mag andere passagiers niet hinderen.  

 

Bijstand is gratis

 

Kom tijdig naar het onthaalpunt, vergeet niet te vragen wanneer u er moet zijn en waar dit punt zich bevindt. 

 

Enkel personen met beperkte mobiliteit genieten bijstand. 

 

Hierdoor is het niet zeker dat de personen die de PBM vergezellen, deze in alle fases van de bijstand kunnen vergezellen. 

 

Naar boven

 

 

 

Vliegtuig - Waaruit bestaat de bijstand?  

Bijstand wordt u geboden, naargelang van uw behoeften, vanaf het begin tot het einde van uw reis. Bijstand moet u worden aangeboden in de infrastructuur van de vervoerder (luchthavens) EN aan boord van het vliegtuig. U wordt geholpen in alle fasen van uw reis, daarin begrepen het onthaal op de aangegeven plaats, het inchecken en het begeleiden naar de veiligheidscontrole, het in- en uitstappen van het vliegtuig, het registreren en ophalen van uw bagage (inclusief uw mobiliteitshulpmiddelen), bijstand om aansluitende vluchten te halen wanneer u op doorreis bent en hulp om naar de toiletten te gaan. Er wordt wel geen bijstand geboden bij het gebruik van de toiletten , bv. om u te tillen op het toilet. 

 

Wanneer u om bijstand vraagt, vraag dan aan de luchtvaartmaatschappij naar de plaats waar u zich moet aanmelden voor de gevraagde bijstand. 

 

Wij herinneren u eraan dat de bijstand altijd in verhouding moet staan tot uw behoeften en de andere passagiers niet mag hinderen: hulp bij het shoppen of bij het eten komt niet in aanmerking. Nadere informatie over de inhoud van de bijstand vindt u in de bijlagen bij de Europese verordening  

 

Naar boven

 

 

Vliegtuig - Moet/mag u worden begeleid? Kan een begeleider vereist worden en in welke gevallen? Heeft uw begeleider recht op een korting?  

De luchtvaartmaatschappij kan eisen dat u wordt begeleid door een andere persoon om veiligheidsredenen. Bijvoorbeeld: indien de luchtvaartmaatschappij acht dat u niet voor uzelf zorg kan dragen in geval van nood of evacuatie. De luchtvaartmaatschappij moet u daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen.   Indien u erom verzoekt, moet de luchtvaartmaatschappij u binnen 5 werkdagen haar redenen schriftelijk meedelen.  

 

U kan altijd vragen aan de luchtvaartmaatschappij of uw begeleider recht op een korting heeft. 
Bij instapweigering heeft u en uw begeleider recht op terugbetaling of op een andere vlucht. 

 

Naar boven

 

 

Vliegtuig - Mag u een hulpdier meenemen? Welke stappen moet u daartoe ondernemen?  

Erkende hulphonden mogen gratis mee. De aanwezigheid van uw hulphond moet wel aangegeven worden bij uw boeking. Naargelang van de luchtvaartmaatschappijen en het land van bestemming/vertrek/doorreis kunnen verschillende voorwaarden, documenten of behandelingen worden vereist. Informeer u bij de luchtvaartmaatschappij of raadpleeg haar voorwaarden online. Aarzel niet om contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij voor meer informatie over de vervoersvoorwaarden voor uw hulpdier. 

 

Naar boven

 

 

Vliegtuig - Op welke faciliteiten mag u rekenen? Hoe moet u op de hoogte worden gebracht van eventuele beperkingen? 

De luchtvaartmaatschappij of de touroperator moet u op de hoogte brengen van de eventuele beperkingen (bv. ontoegankelijkheid van de toiletten, breedte van de zetel en van het gangpad, enz.) zodat u met kennis van zaken kunt beslissen over het al of niet nemen van deze vlucht. Informeer u dus goed vóór uw boeking of de luchtvaartmaatschappij of de touroperator aan uw behoeften aan bijstand kan antwoorden.  Om veiligheidsredenen mag een persoon met beperkte mobiliteit geen zetel aan een nooduitgang boeken. 

 

Naar boven

 

 

Vliegtuig - Heeft u recht op kortingen? Hoe moet u ze aanvragen?  

Voorziet geen specifieke korting voor personen met beperkte mobiliteit. Voor de begeleiders, zie vraag “Vliegtuig: Welke wetgeving is van toepassing?".  

 

Naar boven

 

 

Vliegtuig - Wat moet u doen in geval van probleem  (instapweigering, afwezigheid van bijstand, geen toegang tot de toiletten in het vliegtuig, landing op een andere luchthaven dan voorzien,...)? Met wie moet u contact opnemen? 

Bij instapweigering terwijl aan alle voorwaarden is voldaan (geldig vervoerbewijs en kennisgeving van bijzondere behoeften binnen de gestelde termijn), moet de luchtvaartmaatschappij u de keuze bieden tussen een terugbetaling met indien nodig een retourvlucht naar het eerste vertrekpunt of een andere vlucht naar de plaats van bestemming  (meer informatie, zie EU-verordening 261/2004, art. 8). Zorg dat u altijd beschikt over een contactnummer van de luchtvaartmaatschappij of van een contactpersoon op elke etappe van uw reis in geval van probleem met betrekking tot bijstand of anderszins. Vergeet niet deze contactnummers te vragen. 

 

Naar boven

 

 

Vliegtuig: Welke wetgeving is van toepassing?  

De Verordening (EG) 1107/2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen en de Verordening (EG) 261/2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten.

 

Naar boven

 

 

Vliegtuig - Hoe kan u klacht indienen in geval van probleem tijdens uw reis (beschadigde rolstoel, instapweigering, respectloos gedrag, vertraging, ...)? 

Dien uw klacht eerst in bij de luchtvaartmaatschappij of de luchthaven naar gelang het geval. Bent u niet tevreden met het antwoord dat u ontvangen heeft, dan kan u klacht indienen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, hetzij via mail passenger.rights@mobilit.fgov.be. De FOD Mobiliteit en Vervoer moet toezien op de toepassing van de Europese verordening betreffende personen met beperkte mobiliteit bij het vertrek van, de doorreis via of de aankomst op een Belgische luchthaven. 

 

U kunt ook altijd contact opnemen met het Europees Consumentencentrum op het nummer 02/542 33 46 of per e-mail op ECCNET-BE@ec.europa.eu voor bemiddeling of aanvraag tot terugbetaling of indien de klacht verband houdt met discriminatie, met Unia, het Centrum voor Gelijke Kansen op het nummer 0800/12 800 of per e-mail op info@unia.be.

 

Naar boven