Reizen per schip

Naar: Ik verplaats me met ...

 

Inleiding: 

Deze FAQ’s hebben betrekking op de rechten van passagiers met beperkte mobiliteit. De antwoorden hebben enkel betrekking op reizen met passagiersschepen. Ze zijn niet van toepassing op koopvaardijschepen of op kleine plezierboten. De antwoorden gelden enkel voor passagiersdiensten die vertrekken vanuit een haven die op het grondgebied van een Europese lidstaat ligt of die door een vervoerder van de Europese Unie worden uitgevoerd vanuit een haven buiten de EU. 

Vervoer op de binnenwateren behoort tot de bevoegdheid van de Gewesten. Voor meer informatie over de binnenvaart en de pleziervaart, raadpleeg deze website vademecum van de pleziervaart.

 

 

Welke mobiliteitshulpmiddelen (wandelstok, rolstoel,...) mag u meenemen en aan welke voorwaarden?

 

Schip - Wat moet u doen alvorens te reserveren en vóór het vertrek? 

 

Mag men uw reservering weigeren? Binnen welke termijn? Kan u dan beroep aantekenen? Wat zijn de verplichtingen van de vervoerder? 

 

Heeft u recht op bijstand? Aan wie moet u bijstand vragen en hoe? Is bijstand gratis?

 

Waaruit bestaat de bijstand?

 

Moet/mag u worden begeleid? Kan een begeleider vereist worden en in welke gevallen? Heeft uw begeleider recht op een korting?

 

Mag u een hulpdier meenemen? Welke stappen moet u daartoe ondernemen?

 

Op welke faciliteiten mag u rekenen? Hoe moet u op de hoogte worden gebracht van eventuele beperkingen?

 

Heeft u recht op kortingen? Hoe moet u ze aanvragen?  

 

Wat moet u doen in geval van probleem  (instapweigering, afwezigheid van bijstand, geen toegang tot de toiletten, indien een plek op het schip niet toegankelijk is, ...)? Met wie moet u contact opnemen? 

 

Welke wetgeving is van toepassing?

 

Hoe kan u klacht indienen in geval van probleem tijdens uw reis (beschadigde rolstoel, instapweigering, respectloos gedrag, vertraging, ...)?

 

 


 

 

Schip - Welke mobiliteitshulpmiddelen (wandelstok, rolstoel,...) mag u meenemen en aan welke voorwaarden? 

 

U kunt uw eigen mobiliteitshulpmiddelen gratis meenemen. Rolstoelen moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot hun grootte, hun type batterijen,...  Voor meer informatie raden we u aan de website van de scheepvaartmaatschappij te raadplegen en met de scheepvaartmaatschappij contact op te nemen. Een rolstoel kan u ter beschikking worden gesteld, maar uitsluitend voor het in- en ontschepen. 

 

Naar boven

 

 

Schip - Wat moet u doen alvorens te reserveren en vóór het vertrek? 

 

Vóór uw vertrek raden we u het volgende aan: 

  • raadpleeg de website van de scheepvaartmaatschappij en haar transportvoorwaarden. Zo weet u of het schip voor uw rolstoel toegankelijk is, of u begeleid moet worden, of uw hulpdier mee mag en onder welke voorwaarden, en wat de terugbetalingsvoorwaarden zijn, ... 
  • neem contact op met de scheepvaartmaatschappij als u nog vragen heeft- boek uw ticket nadat u er zeker van bent dat de voorwaarden bij u passen. Verifieer bij uw reservatie of u geen speciale hut kan boeken. Neem bij twijfel contact op met de scheepvaartmaatschappij. 
  • denk na over de bijstand die u nodig zal hebben (zie vraag Schip - Heeft u recht op bijstand? Aan wie moet u bijstand vragen en hoe? Is bijstand gratis?). Bijstand moet in verhouding staan tot uw behoeften. 
  • vraag bijstand schriftelijk, zo heeft u een bewijs (uiterlijk 48 uur vóór het vertrek)  
  • controleer of u in het bezit bent van alle nodige documenten (naast uw paspoort, uw nationale gehandicaptenkaart, de Europese gehandicaptenkaart (European disability card ), een eventueel medisch attest, het bewijs van inenting en erkenning van uw hulpdier, ...)  
  • plan uw transport naar de haven. 

 

Naar boven

 

 

Mag men uw reservering weigeren? Binnen welke termijn? Kan u dan beroep aantekenen? Wat zijn de verplichtingen van de vervoerder? 

 

Wanneer u met een Europese scheepvaartmaatschappij reist of vertrekt uit een Europese haven mogen reserveringen niet worden geweigerd op grond van een handicap (recht op non-discriminatie). Behalve  

  • om veiligheidsredenen. Bijvoorbeeld: u kan niet voor uzelf zorgen in geval van nood of evacuatie. De vervoerder kan dan eisen dat u begeleid wordt.  
  • wegens ongeschikte infrastructuur. Bijvoorbeeld: de grootte van het vervoermiddel maakt het instappen fysiek onmogelijk. 


Indien de reservering wordt geweigerd, moet de vervoerder u onmiddellijk in kennis stellen van deze weigering. In dat geval moet de vervoerder ernaar streven om binnen redelijke grenzen een aanvaardbaar alternatief vervoer met een door hem verzorgde dienst voorstellen. Indien u erom verzoekt, moet de vervoerder u in kennis stellen van de redenen van zijn weigering binnen 5 werkdagen. U ontvangt dan een terugbetaling.  

 

Naar boven

 

 

Schip - Heeft u recht op bijstand? Aan wie moet u bijstand vragen en hoe? Is bijstand gratis? 

 

Als u zich moeilijk kunt verplaatsen, zelfs al bent u geen persoon met een handicap, kunt u bijstand vragen. 

 

Hoe? De bijstand moet ten minste 48 uur vóór uw reis door uzelf of door uw reisbureau worden aangevraagd bij de scheepvaartmaatschappij. Bijstand kan telefonisch of via de website van de vervoerder worden aangevraagd. Hij brengt de aankomst-, vertrek- en transithavens op de hoogte van uw verzoek om bijstand. Wilt u er echter zeker van zijn dat uw aanvraag goed geregistreerd werd, dan kunt u altijd contact met hen opnemen! Zorg er ook voor dat u een schriftelijk bewijs van uw aanvraag altijd bij de hand heeft! 

 

Wanneer u om bijstand vraagt, denk dan van tevoren na over uw behoeften: de vervoerder zal u om deze informatie vragen (checklists zijn soms beschikbaar op de website van de vervoerder) (niet-limitatief voorbeeld van informatie die waarschijnlijk van u zal worden gevraagd). Bijstand moet in verhouding staan tot uw behoeften en mag andere passagiers niet hinderen.  Bijstand isgratis.  Indien bijstand niet binnen de gestelde termijnen wordt aangevraagd, heeft de vervoerder of infrastructuurbeheerder geen enkele verplichting, maar hij moet trachten in de mate van het redelijke, enige bijstand te verlenen.

 

 Kom tijdig naar het onthaalpunt, vergeet niet te vragen wanneer u er moet zijn en waar dit punt zich bevindt.

 

Naar boven

 

 

Schip - Waaruit bestaat de bijstand?  

 

Bijstand wordt u geboden, naargelang van uw behoeften, vanaf het begin tot het einde van uw reis. Bijstand moet u worden aangeboden in de infrastructuur van de vervoerder (havens) EN tijdens het vervoer. U wordt geholpen in alle fasen van uw reis, daarin begrepen het onthaal op de aangegeven plaats, het inchecken en het begeleiden naar de veiligheidscontrole, het in- en ontschepen tijdens het vervoer (aankomst, vertrek en transit), het registreren, in- en uitladen van uw bagage (inclusief uw mobiliteitshulpmiddelen). 

 

Wanneer u om bijstand vraagt, vraag dan aan de scheepvaartmaatschappij naar de plaats waar u zich moet aanmelden voor de gevraagde bijstand. 

 

Wij herinneren u eraan dat de bijstand altijd in verhouding moet staan tot uw behoeften en de andere passagiers niet mag hinderen: hulp bij het shoppen of bij het eten komt niet in aanmerking. Nadere informatie over de inhoud van de bijstand vindt u in de bijlagen bij de Europese verordeningen

 

Naar boven

 

 

Schip- Moet/mag u worden begeleid? Kan een begeleider vereist worden en in welke gevallen? Heeft uw begeleider recht op een korting?  

De vervoerder kan eisen dat u begeleid wordt enkel indien dit het veiligheids- of toegankelijkheidsprobleem dat aan de grond ligt van zijn reservatie- of inschepingsweigering, kan verhelpen.  Bijvoorbeeld: indien de scheepvaartmaatschappij acht dat u niet voor uzelf zorg kan dragen in geval van nood of evacuatie en dat met de aanwezigheid van een begeleidende passagier toegankelijkheidsproblemen kunnen worden overwonnen. De scheepvaartmaatschappij moet u daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen.  Indien u erom verzoekt, moet de scheepvaartmaatschappij u binnen 5 werkdagen haar redenen schriftelijk meedelen. In dat geval reist uw begeleider gratis. In de overige gevallen betaalt hij het normale tarief voor zijn reis. 


Bij instapweigering heeft u en uw begeleider recht op terugbetaling of op vervoer langs een andere route. 

 

Naar boven

 

 

Schip - Mag u een hulpdier meenemen? Welke stappen moet u daartoe ondernemen?  

 

JA. Assistentiehonden mogen mee mits de scheepvaartmaatschappij daarvan op het ogenblik van de reservatie in kennis wordt gesteld overeenkomstig de geldende nationale regels. Naargelang van de scheepvaartmaatschappijen en het land van bestemming/vertrek/doorreis kunnen verschillende voorwaarden, documenten of behandelingen worden vereist. Informeer u bij de scheepvaartmaatschappij of raadpleeg haar voorwaarden online. 

 

Naar boven

 

 

Schip - Op welke faciliteiten mag u rekenen? Hoe moet u op de hoogte worden gebracht van eventuele beperkingen? 

 

De vervoerders en de infrastructuurbeheerders zijn verplicht informatie over de toegankelijkheid (breedte van de gangen, aangepaste toiletten, ...) op hun website te vermelden en ter beschikking te stellen van personen met een handicap.  Wij adviseren u daarom vóór het boeken rechtstreeks contact op te nemen met uw reisbureau en/of vervoerder. Speciaal ingerichte hutten voor personen met een handicap zijn beschikbaar op bepaalde schepen.

 

 De hutten moeten worden aangevraagd bij de reservatie. 

 

Rolstoelen kunnen ter beschikking worden gesteld van personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen, maar uitsluitend voor het in- en ontschepen. 

 

Naar boven

 

 

Schip - Heeft u recht op kortingen? Hoe moet u ze aanvragen?  

 

Geen specifieke korting voor personen met beperkte mobiliteit. Voor de begeleiders, zie vraag "Schip- Moet/mag u worden begeleid? Kan een begeleider vereist worden en in welke gevallen? Heeft uw begeleider recht op een korting?"    

 

Naar boven

 

Schip - Wat moet u doen in geval van probleem  (instapweigering, afwezigheid van bijstand, geen toegang tot de toiletten, indien een plek op het schip niet toegankelijk is, ...)? Met wie moet u contact opnemen? 

 

Bij instapweigering terwijl aan alle voorwaarden is voldaan (geldig vervoerbewijs en kennisgeving van bijzondere behoeften binnen de gestelde termijn), moet de vervoerder u de keuze bieden tussen een terugbetaling of vervoer langs een andere route naar de plaats van bestemming of vertrek (meer informatie, zie EU-verordening Bijlage I). Zorg dat u altijd beschikt over een contactnummer van de vervoerder of van een contactpersoon op elke etappe van uw reis in geval van probleem met betrekking tot bijstand of anderszins. 

 

Naar boven

 

 

Schip - Welke wetgeving is van toepassing?  

 

De verordening (EG) 392/2009en de verordening EU 1177/2010betreffende de rechten van passagiers die over zeeof binnenwateren reizen zijn van toepassing.   

 

Naar boven

 

 

Schip - Hoe kan u klacht indienen in geval van probleem tijdens uw reis (beschadigde rolstoel, instapweigering, respectloos gedrag, vertraging, ...)? 

 

Dien uw klacht eerst in bij de vervoerder of de infrastructuurbeheerder volgens het geval. Bent u niet tevreden met het antwoord dat u ontvangen heeft, en gaat het om een klacht over een reis die uit een Belgische haven is vertrokken, dan kan u klacht indienen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer via waterborne.passengerrights@mobilit.fgov.be of 32 (0)2 277 33 93

 

U kunt ook altijd contact opnemen met het Europees Consumentencentrum op het nummer 02/542 33 46 of per e-mail op ECCNET-BE@ec.europa.eu voor bemiddeling of aanvraag tot terugbetaling of indien de klacht verband houdt met discriminatie, met Unia, het Centrum voor Gelijke Kansen op het nummer 0800/12 800 of per e-mail op info@unia.be.

Heeft u nog andere vragen of opmerkingen betreffende deze FAQ’s, deel ze ons dan mee op ons e-mailadres contact.handic. 

 

Naar boven