Reizen per autocar

Naar: Ik verplaats me met ...

 

 

 

Welke mobiliteitshulpmiddelen (wandelstok, rolstoel,...) mag u meenemen en aan welke voorwaarden?  

 

Wat moet u doen alvorens te reserveren en vóór het vertrek?

 

Mag men uw reservering weigeren? Binnen welke termijn? Kan u dan beroep aantekenen? Wat zijn de verplichtingen van de vervoerder? 

 

Heeft u recht op bijstand? Aan wie moet u bijstand vragen en hoe? Is bijstand gratis? 

 

Waaruit bestaat de bijstand?  

 

Moet/mag u worden begeleid? Kan een begeleider vereist worden en in welke gevallen? Heeft uw begeleider recht op een korting?

 

Mag u een hulpdier meenemen? Welke stappen moet u daartoe ondernemen? 

 

Op welke faciliteiten mag u rekenen? Hoe moet u op de hoogte worden gebracht van eventuele beperkingen? 

 

Heeft u recht op kortingen? Hoe moet u ze aanvragen?  

 

Wat moet u doen in geval van problemen (instapweigering, afwezigheid van bijstand, geen toegang tot de toiletten,...)? Met wie moet u contact opnemen?

 

Welke wetgeving is van toepassing? 

 

Hoe kan u klacht indienen in geval van probleem tijdens uw reis (beschadigde rolstoel, instapweigering, respectloos gedrag, vertraging, ...)?

 

 


 

 

De vragen en antwoorden gelden enkel voor een reis per autocar wanneer u opstapt of afstapt in een lidstaat van de Europese Unie. 

 

Autocar - Welke mobiliteitshulpmiddelen (wandelstok, rolstoel,...) mag u meenemen en aan welke voorwaarden?  

 

U kunt uw eigen mobiliteitshulpmiddelen gratis meenemen. Rolstoelen moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot hun grootte, hun type batterijen,... U moet wel de autocarmaatschappij op de hoogte brengen dat u een rolstoel meeneemt.  Breng best de autocarmaatschappij daarvan op de hoogte bij uw reservering of ten laatste bij het indienen van uw verzoek om bijstand.  Raadpleeg vóór uw reservering de website van de autocarmaatschappij, die u zal informeren over de eventuele transportbeperkingen (type rolstoel, type batterij, enz.).  Zoek uit of u een rolstoel eventueel zou kunnen uitlenen tijdens uw verplaatsingen. 

 

Naar boven

 

Autocar - Wat moet u doen alvorens te reserveren en vóór het vertrek? 

 

Vóór uw vertrek raden we u het volgende aan: 
 

  • raadpleeg de website van de autocarmaatschappij en haar transportvoorwaarden.  Zo weet u of de autocar voor uw rolstoel toegankelijk is, of u begeleid moet worden, of uw hulpdier mee mag en onder welke voorwaarden, en wat de terugbetalingsvoorwaarden zijn, ... 
  • neem contact op met de autocarmaatschappij als u nog vragen heeft 
  • boek uw ticket nadat u er zeker van bent dat de voorwaarden bij u passen. Neem bij twijfel contact op met de autocarmaatschappij. 
  • denk na over de bijstand die u nodig zal hebben (zie vraag: “Autocar - Heeft u recht op bijstand? Aan wie moet u bijstand vragen en hoe? Is bijstand gratis?”). Bijstand moet in verhouding staan tot uw behoeften. 
  • vraag bijstand schriftelijk, zo heeft u een bewijs (uiterlijk 36 uur vóór het vertrek) - controleer of u in het bezit bent van alle nodige documenten (naast uw paspoort, uw nationale gehandicaptenkaart, de Europese gehandicaptenkaart (European disability card ), een eventueel medisch attest, het bewijs van inenting en erkenning van uw hulpdier, ...)
  • plan uw transport naar de autocarterminal. 

 

Naar boven

 

 

Autocar - Mag men uw reservering weigeren? Binnen welke termijn? Kan u dan beroep aantekenen? Wat zijn de verplichtingen van de vervoerder? 

 

In Europa mogen reserveringen niet worden geweigerd op grond van een handicap (recht op non-discriminatie).  


Behalve:   

  • om veiligheidsredenen.  Bijvoorbeeld: u kan niet voor uzelf zorgen in geval van nood of evacuatie.  De vervoerder kan dan eisen dat u begeleid wordt.   
  • wegens ongeschikte infrastructuur. Bijvoorbeeld: de grootte van het vervoermiddel maakt het instappen fysiek onmogelijk. 

 
Indien de reservering wordt geweigerd, moet de vervoerder u onmiddellijk in kennis stellen van deze weigering. In dat geval moet de vervoerder ernaar streven om binnen redelijke grenzen een aanvaardbaar alternatief vervoer met een door hem verzorgde dienst voorstellen, behalve voor autocarreizen van minder dan 250 km.  Indien u erom verzoekt, moet de vervoerder u in kennis stellen van de redenen van zijn weigering binnen 5 werkdagen. Indien de reden voor de weigering kan worden opgeheven door de aanwezigheid van een begeleidende persoon die voor de bijstand zorgt, kan deze persoon u kosteloos vergezellen. 

 

Naar boven

 

 

Autocar - Heeft u recht op bijstand? Aan wie moet u bijstand vragen en hoe? Is bijstand gratis? 

 

Als u zich moeilijk kunt verplaatsen, zelfs al bent u geen persoon met een handicap , kunt u bijstand vragen voor reizen van meer dan 250 km. De Europese verordeningen voorzien niet in bijstand voor reizen korter dan 250 km.    

 

Hoe vraagt u bijstand aan? De bijstand moet ten minste 36 uur vóór uw reis door uzelf of door uw reisbureau worden aangevraagd bij de autocarmaatschappij.  Bijstand kan telefonisch of via de website van de autocarmaatschappij worden aangevraagd. De vervoerder (autocarmaatschappij) brengt de aankomst-, vertrek- en transitterminals op de hoogte van uw verzoek om bijstand.  Wilt u er echter zeker van zijn dat uw aanvraag goed geregistreerd werd, dan kunt u altijd contact met hen opnemen!  Zorg er ook voor dat u een schriftelijk bewijs van uw aanvraag altijd bij de hand heeft! 

 

Wanneer u om bijstand vraagt, denk dan van tevoren na over uw behoeften: de vervoerder zal u om deze informatie vragen (niet-limitatief voorbeeld van informatie die waarschijnlijk van u zal worden gevraagd).  Bijstand moet in verhouding staan tot uw behoeften en mag andere passagiers niet hinderen.   

 

 Bijstand is gratis.     

 

Indien bijstand niet binnen de gestelde termijnen wordt aangevraagd, heeft de vervoerder of infrastructuurbeheerder geen enkele verplichting, maar hij moet trachten in de mate van het redelijke, enige bijstand te verlenen. Kom tijdig naar het vertrekpunt, vergeet niet te vragen wanneer u er moet zijn en op welke afgesproken plek.  

 

Naar boven

 

 

Autocar - Waaruit bestaat de bijstand?  

 

Bijstand wordt u geboden, naargelang van uw behoeften, vanaf het begin tot het einde van uw reis.   Bijstand moet u worden aangeboden in de infrastructuur van de vervoerder (autocarterminals) EN tijdens het vervoer.  U wordt geholpen in alle fasen van uw reis, daarin begrepen het onthaal op de aangegeven plaats, het in- en uitstappen tijdens het vervoer (aankomst, vertrek en transit), het in- en uitladen van uw bagage (inclusief uw mobiliteitshulpmiddelen) en hulp om naar de toiletten te gaan. 

 

Wanneer u om bijstand vraagt, vraag dan aan de autocarmaatschappij naar de plaats waar u zich moet aanmelden voor de gevraagde bijstand.  

 

Wij herinneren u eraan dat de bijstand altijd in verhouding moet staan tot uw behoeften en de andere passagiers niet mag hinderen: hulp bij het shoppen of bij het eten komt niet in aanmerking.  Nadere informatie over de inhoud van de bijstand vindt u in de bijlagen bij de Europese verordeningen (zie). 

 

Naar boven

 

Autocar- Moet/mag u worden begeleid? Kan een begeleider vereist worden en in welke gevallen? Heeft uw begeleider recht op een korting?  

 

Indien een vervoerder weigert uw reservering te aanvaarden of u te laten instappen wegens uw handicap of beperkte mobiliteit om veiligheidseisen of omdat de infrastructuur van de vervoerder daartoe niet aangepast is, kan u zich laten vergezellen door een begeleidende passagier indien daardoor toegankelijkheidsproblemen kunnen worden overwonnen, en dit alleen voor reizen van meer dan 250 km.  In dat geval reist uw begeleider gratis.  In de overige gevallen betaalt hij het normale tarief voor zijn reis. 

 

Naar boven

 

Autocar - Mag u een hulpdier meenemen? Welke stappen moet u daartoe ondernemen?  

 

Ja, zolang het om een erkend hulpdier gaat. 


Neem vooraf contact op met de autocarmaatschappij. 

 

Naar boven

 

Autocar - Op welke faciliteiten mag u rekenen? Hoe moet u op de hoogte worden gebracht van eventuele beperkingen? 

 

Vervoerders, reisagenten en touroperators zijn verplicht om toegankelijkheidsinformatie en alle voor gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit relevante algemene informatie over reizen en vervoersomstandigheden op hun site of rechtstreeks mee te delen. Wij adviseren u daarom vóór het boeken rechtstreeks contact op te nemen met uw reisbureau en/of vervoerder  

 

Naar boven

 

Autocar - Heeft u recht op kortingen? Hoe moet u ze aanvragen?  

 

Wij adviseren u rechtstreeks contact op te nemen met de autocarmaatschappij om te weten of ze kortingen toekent.  

 

Naar boven

 

Autocar - Wat moet u doen in geval van problemen  (instapweigering, afwezigheid van bijstand, geen toegang tot de toiletten,...)? Met wie moet u contact opnemen? 

 

Bij instapweigering terwijl aan alle voorwaarden is voldaan (geldig vervoerbewijs en kennisgeving van bijzondere behoeften binnen de gestelde termijn), moet de vervoerder u de keuze bieden tussen een terugbetaling of vervoer langs een andere route naar de plaats van bestemming of vertrek (EU-verordening 181/2011 art. 10).  Zorg dat u altijd beschikt over een contactnummer van de vervoerder of van een contactpersoon op elke etappe van uw reis in geval van probleem met betrekking tot bijstand of anderszins. 

 

Naar boven

 

Autocar : Welke wetgeving is van toepassing? 

 

De Europese Verordening nr. 181/2011betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers is van toepassing. Deze werd in België uitgevoerd bij de wet van 10 juni 2014 houdende uitvoering van verordening 181/2011.De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft ook een samenvatting van de passagiersrechten gemaakt.

 

Naar boven

 

Hoe kan u klacht indienen in geval van probleem tijdens uw reis (beschadigde rolstoel, instapweigering, respectloos gedrag, vertraging, ...)? 

 

Dien uw klacht in bij de vervoerder (of de infrastructuurbeheerder). Bent u niet tevreden met zijn antwoord, dan kan u klacht indienen: 

 

 

 

Klachten in verband met ongeregeld vervoer kunnen enkel worden ingediend bij de vervoerder of bij de FOD Economie voor wat betreft pakketreizen.  

 

U kunt ook altijd contact opnemen met het Europees Consumentencentrum op het nummer 02/542 33 46 of per e-mail op ECCNET-BE@ec.europa.eu voor bemiddeling of aanvraag tot terugbetaling of indien de klacht verband houdt met discriminatie, met Unia, het Centrum voor Gelijke Kansen op het nummer 0800/12 800 of per e-mail op info@unia.be.

 

Naar boven