Ik verplaats me met de auto

Naar: Ik verplaats me met ...

 

 

Heb ik recht op kortingen? Hoe moet ik ze aanvragen?

 

Wie mag een parkeerkaart voor personen met een handicap hebben? Hoe deze kaart aanvragen?

 

Waar is de parkeerkaart voor personen met een handicap geldig?

 

Hoe kan ik een parkeerplaats voor personen met een handicap reserveren?

 

Wat moet ik doen als een voertuig illegaal geparkeerd is op een parkeerplaats die is voorbehouden aan personen met een handicap?

 

Hoe kan ik de toelating met mijn handicap krijgen om te rijden? Hoe kan ik een rijbewijs met een aangepast voertuig behalen?

 

Hoe kan ik mijn aangepast voertuig laten goedkeuren?

 

Mag ik mijn aangepaste wagen delen in het raam van een autodeelsysteem? Mag ik mijn auto uitlenen?

 


 

Auto - Heb ik recht op kortingen? Hoe moet ik ze aanvragen?

Personen die als gehandicapte zijn erkend, genieten, onder bepaalde voorwaarden, een btw-tarief van 6% bij de aankoop van een voertuig en een terugbetaling van deze btw; een btw-tarief van 6% voor aanpassingswerken aan het voertuig; een vrijstelling van de verkeersbelasting en van de belasting op inverkeerstelling; een verlaagd btw-tarief voor onderhoudswerken aan, en herstelling van hun voertuig; alsook een verlaagd btw-tarief bij de aankoop van onderdelen en accessoires voor hun voertuig. De FOD Financiën is bevoegd voor deze materies. Meer informatie vindt u op hun website onder de rubriek gehandicapte autogebruikers. U kunt de FOD ook telefonisch bereiken op het nummer 02/572 27 27 of per mail info.tax@minfin.fed.be.

 

Voor het Brussels Gewest, biedt de dienst “PHARE” reststeun voor de aanpassing van uw voertuig. De voorwaarden en bedragen staan vermeld op hun website. Voor meer informatie kunt u contact met hen opnemen op het nummer 02.800 82 03.

 

Voor het Vlaamse Gewest biedt VAPH financiële tegemoetkomingen aan voor de aanpassing van uw voertuig, en, in bepaalde gevallen, voor rijlessen. Voor meer informatie over de voorwaarden en de tegemoetkomingen:  https://www.vaph.be/ondersteuning-op-maat/hulpmiddelen/welke/refertelijst.

 

Voor het Waalse Gewest, biedt Aviq ook financiële tegemoetkomingen aan voor de aanpassing van uw voertuig. Meer informatie op hunwebsiteen in de Réglementation pour les aides matérielles. Als u een vraag heeft, kunt u contact opnemen met CICAT op het nummer 071/205.748 of per mail cicat@aviq.be.

 

Naar boven

 

Auto - Wie mag een parkeerkaart voor personen met een handicap hebben? Hoe deze kaart aanvragen?

Alle informatie in verband met de parkeerkaart vindt u terug in de brochure van de FOD Sociale Zekerheid. De parkeerkaart voor personen met een handicap kan worden aangevraagd bij de FOD Sociale Zekerheid, via hun online tool My Handicap.

 

Naar boven

 

Auto - Waar is de parkeerkaart voor personen met een handicap geldig?

Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kunt u parkeren op voorbehouden plaatsen (Verkeersbord P pictogram dat een persoon met een handicap in een rolstoel voorstelt).

 

De kosteloosheid van de parkeerplaatsen hangt af van de gemeenten: het is raadzaam om bij hen of bij de parkingbeheerder (als het om een private parking gaat) informatie in te winnen om de geldende regels te kennen.

 

De kaart kan ook in het buitenland worden gebruikt, maar het is raadzaam om u te informeren over de regels die in dat land gelden. Meer informatie voor de andere Europese landen vindt u hier. De kaart is persoonlijk en mag enkel worden gebruikt als de houder zich (als bestuurder of passagier) aan boord van het voertuig bevindt.

 

De kaarten worden niet toegekend aan maatschappijen voor aangepast vervoer: de voertuigen van deze maatschappijen mogen dus enkel parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen als een gehandicapte persoon in het desbetreffende voertuig aanwezig is met zijn kaart.

 

Meer informatie: brochure van de FOD Sociale Zekerheid

 

Naar boven

 

Auto - Hoe kan ik een parkeerplaats voor personen met een handicap reserveren?

Als u de aanleg van een parkeerplaats voor gehandicapte personen in de buurt van uw woonplaats wenst, moet u hierover inlichtingen inwinnen bij uw gemeente. Naargelang van het geval is het de gemeente (voor haar openbare wegen) of het gewest (voor de openbare wegen die het beheert) die toestemming geeft voor de aanleg van een parkeerplaats, maar in alle gevallen wordt de politie geraadpleegd en is het de dienst openbare werken van de gemeente die de parkeerplaats fysiek creëert.

 

Deze plaatsen zijn nooit privaat, dus een andere persoon die over een parkeerkaart beschikt, kan deze de parkeerplaats ook gebruiken.

 

De gemeenten kunnen u ook informeren over de parkeerplaatsen voor gehandicapte personen die op hun grondgebied beschikbaar zijn en over de toewijzingsregels van deze parkeerplaatsen.

 

Er bestaan ook gewestelijke voorschriften voor de toegankelijkheid van openbare plaatsen en dus ook voor parkeerplaatsen in openbare plaatsen:

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Règlement régional d’urbanisme Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006.

 

Voor het Vlaams Gewest : http://www.toegankelijkgebouw.be/Regelgeving/tabid/71/Default.aspx

 

Voor het Waals Gewest :http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/juridique/codt/GRU-coordination-officieuse_final.pdf

 

Naar boven

 

Auto - Wat moet ik doen als een voertuig illegaal geparkeerd is op een parkeerplaats die is voorbehouden aan personen met een handicap?

U moet de politie bellen. In geval van overtreding kan de politie een proces-verbaal opstellen.

 

In voorkomend geval kan ze het voertuig ook laten wegslepen (art. 4.4. van het Verkeersreglement).

 

Naar boven

 

 

Auto – Hoe kan ik de toelating met mijn handicap krijgen om te rijden? Hoe kan ik een rijbewijs met een aangepast voertuig behalen?

Als u last heeft van verminderde functionele vaardigheden (motorisch, visueel, op het vlak van waarneming, cognitief....) die de veilige besturing van een motorvoertuig in het gedrang kunnen brengen, moet u beschikken over een rijgeschiktheidsattest.

Dit attest (groep 1) wordt afgegeven door het CARA, een instantie van het Vias Institute of het DAC, Département d’Aptitude à la Conduite de l’AWSR (Agence Wallonne pour la Sécurité Routière).

Indien u dit attest niet heeft, mag u geen voertuig besturen. U moet zelf de nodige stappen zetten.  Het rijgeschiktheidsonderzoek is gratis.

 Voor professioneel vervoer (groep 2) kunt u contact opnemen met een erkend medisch centrum van groep 2, dat een advies aan CARA of DAC kan vragen.  Het is het medisch centrum van groep 2 (zoals Medex en interne en externe medische centra) dat zal beslissen over de geschiktheid om te rijden.

 CARA en DAC kunnen ook informatie geven over de aanpassing van het voertuig of over de administratieve procedures voor het rijbewijs.

Neem voor meer informatie contact op met het CARA op het nummer 02/244 15 52 of per mail cara@vias.be (https://www.vias.be/nl/particulieren/cara/) of met het DAC op het nummer 081/140 400 of per mail dac@awsr.be (www.testaptitudeconduite.be) .

Voor financiële tegemoetkomingen voor de aanpassing van uw auto of voor rijlessen zie Auto - Heb ik recht op kortingen? Hoe moet ik ze aanvragen?.

 

Naar boven

 

Auto – Hoe kan ik mijn aangepast voertuig laten goedkeuren?

De gewesten zijn bevoegd voor de goedkeuring van de voertuigen. U kunt contact met hen opnemen op de onderstaande adressen:


Brussels Hoofdstedelijk Gewest:homologatie@gob.irisnet.beof homologation@sprb.brussels


Waals Gewest:homologation.vehicules@spw.wallonie.be

 

Vlaams Gewest: homologatie.voertuigen@mow.vlaanderen.be

 

Naar boven

 

 

Auto - Mag ik mijn aangepaste wagen delen in het raam van een autodeelsysteem? Mag ik mijn auto uitlenen?

Ja, maar als u kortingen genoot (voor de aanpassing, de aankoop, de inverkeerstelling, ....) moet u zich ervan vergewissen dat deze kortingen niet gekoppeld zijn aan voorwaarden die het uitlenen van het voertuig verbieden (voorbeeld: de persoon die de kortingen genoot, zou zich altijd aan boord van het voertuig moeten bevinden). Kijk de toekenningsvoorwaarden van de kortingen waarvan u heeft genoten dus eerst na. Als deze voorwaarden niet op uw geval van toepassing zijn, kunt u uw aangepast voertuig uitlenen. De aanpassing van de auto moet echter ook in overeenstemming zijn met het rijbewijs van degene die de auto gaat besturen. Het rijbewijs van personen met een handicap kan immers codes (met betrekking tot die handicap) bevatten die beperkingen of voorwaarden opleggen voor het besturen van het desbetreffende voertuig.


De lijst met codes is opgenomen in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

 

Naar boven